Tamme Gümnaasiumi õpilaste tagasiside Socrative’i kasutamisest bioloogiatunnis


Avaldaja:Kristi Semidor06. Jaanuar 2016

Socrative on Eesti koolides juba üsna laialt levinud keskkond elektroonsete testide koostamiseks ja läbiviimiseks. Keskkonna vastuvõtmist õpilaste poolt analüüsib Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja Koolielu ainemoderaator Urmas Tokko.

Socrative võimaldab esitada valikvastustega, õige/vale-tüüpi ning vaba vastusega küsimusi. Seetõttu on keskkonna võimalused mahuka kontrolltöö tegemiseks piiratud, kuid see sobib hästi õpilastele enesekontrolliks, tunnikontrollideks või lühikese küsitluse läbiviimiseks. Õpetaja näeb (soovi korral ka õpilased) testi sooritamise edukust reaalajas, keskkond annab õpilastele kohese tagasiside iga vastuse kohta ning lõpuks saab õpetaja kogu klassi tulemused Exceli tabelina salvestada ja koos õpilastega neid analüüsida. Lisaks on mõnikord kasulik teste teiste kolleegidega nn SOC-numbri abil jagada. Socrative’i kasutamise juhend on Koolielus aadressil http://koolielu.ee/tools/read/201579 

Bioloogiatunnis olen mitmel aastal Socrative’i regulaarselt kasutanud, kuid kuni tänavuse õppeaastani vaid õpilastele enesekontrolliks või õppimise meetodina, st õpilastele pole hindeid pandud. Seda tehnilistel põhjustel – kõigil õpilastel pole veel oma nutitelefoni vm vahendit tunnis kaasas ja testi tehti sageli paaridena. Käesolevast õppeaastast on Tamme gümnaasiumis suurepärane võimalus tuua klassi süle- või tahvelarvutid ning iga õpilane saab vastata üksi. Nii rakendan nüüd õppimisele suunamisel juba ka „sunnimeetodit“ – olen kogunud kursuse jooksul saadud mitmete erinevate Socrative’i testide tulemused (protsendi maksimumist) kokku ning pannud kursuse lõpus tunnikontrollide keskmise tulemuse järgi ühe arvestusliku hinde.

2015. aasta kevadel palusin oma õpetatavate klasside õpilastel (10.-12. klassid, loodus- ja meditsiiniklassid) vastata lühikesele tagasisideküsimustikule Socrative’i kasutamise kohta bioloogiatundides. Edasist lugedes arvestagem siis, et testid sooritati enesekontrolliks, näiteks kordamiseks enne kontrolltööd, mitte hindele.
Küsitluse viisin läbi Google Forms’i abil ning vastajaid kogunes 74, mis on veidi üle poole kõigist uurimisse kaasatud klasside õpilastest. Tüdrukuid osales küsitlusele vastamises 58, poisse 16 – kuigi neis klassides on ka muidu tüdrukute ülekaal, pole see jaotuvus päris proportsionaalne vastajate soolise jaotuvusega. Kõigi vanuseastmete klassidest (10.-12. kl) oli küsitlusele vastajaid umbes sama palju, jäädes arvuliselt vahemikku 23–27 õpilast. Pisut üllatavaks osutusid vastused küsimusele, mis uuris, kas õpilased on mõne teise kooli tuttavatelt õpilastelt kuulnud, et ka nemad kasutavad tundides Socrative’i teste. Socrative’i kasutamisest mujal koolides oli kuulnud vaid 4 õpilast (5,4%). Võimalik, et õpilased lihtsalt ei räägi üksteisega sellistel teemadel. 

Küsitlus asub aadressil http://tinyurl.com/ttgsocrative, selle vormistamisest Google Forms keskkonnas annab aimu Lisas 1 toodud ekraanipilt. Kõigis hinnangupallide andmist nõutavates küsimustes oli 7-palliline skaala, kus 1 tähendas „Ei nõustu üldse“ ning 7 „Nõustun täielikult“. Lisaks Socrative’i kasutamisele hinnangu andmisele paluti õpilastel anda mitmeid vabatekstilisi vastuseid ning märkida oma üldine motivatsioon bioloogia õppimiseks ja hinne bioloogia õppeaines (5 palli skaalal). Niisugune üldine motivatsioon oli vastanute hulgas õpetajat rõõmustav: valimi keskmine oli 5,3 (7-palli skaalal, kus 1 – huvi puudub ja 7 – huvi on väga suur). Vastanute keskmine bioloogia hinne oli 4,2 (maksimum 5), mis annab aimu, et küsitlusele vastamise võtsid ette rohkem need õpilased, kel bioloogiahinne parem. Kõrge motivatsioon bioloogiat õppida võiks loodetavasti seostuda ka õppesuuna valikuga (vastasid loodus- ja meditsiiniklasside gümnasistid).

Ühe vaba vastusena oli õpilastel võimalus kirjutada soovitusi ja ettepanekuid Socrative’i kasutamiseks. Siin on mõned arvamused:
1.    Soovitaksin rohkem individuaalselt õpilasi tööle panna, mitte paaris teha neid teste.
2.    Internetiühendus lahendamise ajaks klassi tuua/tekitada näiteks nn hotspot või ruuterisüsteem (Toim. nüüdseks on mõlemad Tamme gümnaasiumis võimalikud).
3.    Võiks olla ka videoküsimusi.
4.    Võiks olla netivaba programm, äpp, mida telefoni tõmmata ja mille kasutamiseks internetti vaja ei ole.
5.    See võiks avatud olla ka õpilastele, et kas või kodus niisama harjutada. (Toim.: Hiljem koolis ka nii kasutatud)
6.    Küsimused võiks olla selgemini sõnastatud. Küsimused võiksid olla natuke lihtsamad.
7.    Kooli kodukorras on nimetatud, et nutitelefonide kasutamine tunnis on keelatud. Õpetaja ei saa igat õpilast jälgida, mida ta parasjagu seal nutitelefonis teeb. Lisaks võivad õpilased kasutada vale nime ja lihtsalt suvaliselt neid vastuseid märkida. See, et õpetaja lubab nutitelefoni kasutada on väga halb! Sest õpilane võib arvata, et see on lubatud iga tund ja kogu aeg. Nutitelefonide kasutamine tunnis peaks jääma keelatuks. (Toim. Tamme gümnaasiumis on nutitelefoni kasutamine lubatud, kui õpetaja nii sätestab, muidu mitte).

Vaba vastusega küsimustes paluti õpilastel ka välja tuua Socrative’i kasutamise positiivseid ja negatiivseid külgi. Negatiivsetest külgedest nimetati järgmist, arvestades, et õpetaja tulemuste eest hinnet ei pannud:
•    Nutitelefoni (vm) olemasolu vajadus – kõigil pole.
•    Vabavastus peab olema keeleliselt täpselt õiges vormis (et arvuti selle õigeks loeks). 
•    Testi tegemist võetakse liiga kergekäeliselt.
•    Õpilased kipuvad mujal internetis aega raiskama.
•    Keskkond „jookseb kokku“ (hangub); probleemid internetileviga.
•    Vastuseid ei saa endale kodus ülevaatamiseks.
•    Küsimuse sõnastus mõnikord segane. 

Positiivsetest külgedest toodi välja järgmist:
•    Tulemuste kohene teadasaamine. 
•    Kõigi õpilaste haaratus õppetöösse; põnev, huvitav, kaasaegne; lihtne kasutada. 
•    Enesekontrolliks hea – saab teada oma nõrgad ja tugevad kohad ning teemas olulisema.
•    Võib tekkida võistlusmoment klassikaaslastega.
•    Hea paarides, rühmadena arutada.
•    Soodustab õppimist ja teema kordamist.
•    Keskkonnasäästlikkus (paberi kokkuhoid).

Tähelepanu väärib ka õpilaste arvamus, kas nad ise õpetajana kasutaksid Socrative’i keskkonda oma tundides (Küsimus: „Kui ma oleksin õpetaja, kasutaksin oma õpilastega Socrative’i teste sageli?“). Selle küsimuse vastuste tulemused koos etteantud vastusevariantidega on toodud alljärgneval diagrammil, tulpade sildid näitavad sedasi vastanud õpilaste arvu.

Õpilaste hinnang Socrative'i kasutamisele  Tabel 1.  
       
Pikemalt on õpilaste vastuseid võimalik uurida kogu küsitluse tulemusfailis.  

Hindepallidega (1–7) vastatavate küsimuste täpsemad sõnastused olid:
1.    Socrative’i testide sooritamine meeldib mulle.
2.    Socrative’i testide sooritamine on arusaadav ja kerge (tehniliselt ja korralduslikult, sisu arvestamata).
3.    Socrative’i testide sooritamine on õppimisel kindlasti abiks.
4.    Socrative’i testide sooritamine on aidanud mind bioloogiateadmiste omandamisel.
5.    Pean kasulikuks, kui õpilased ise koostaks üksteisele lahendamiseks Socrative’i teste.
6.    Testitulemuste analüüs õpetajalt pärast testitegemist on õpilastele vajalik.
7.    Testitulemuste analüüs õpetajalt pärast testitegemist on olnud teadmiste omandamisel mulle kasuks.
8.    Palun hinnake oma üldist huvi ja motivatsiooni bioloogiat õppida. (Üldiselt, mitte ainult testide abil. See võib korreleeruda suhtumisega testitegemisse - muid tagamõtteid sel küsimusel pole). Antud küsimuse puhul tähendas 1 – huvi puudub ja 7 – huvi on väga suur.

Hindepallides (1 - ei nõustu üldse ning 7 - nõustun täielikult) antavate vastuste aritmeetilised keskmised olid Tamme gümnaasiumi õpilastest valimi puhul järgmised:

Gümnasistide keskmised hinnangud Socrative'i kasutamisele Tabel 2 

Tulemuste keskmiste võrdlemisel eristuvad enim õpilaste hinnangud testide ise koostamise kasulikkusele (madalaim keskmine hinnang, 7-palli skaalal 4,1), Socrative’i tehnilisele arusaadavusele ja tulemuste analüüsi vajalikkusele (kõrgeimad keskmised, mõlema puhul ca 6,2).

Kuna selle artikli puhul pole tegu laiaulatusliku teadusliku uuringuga, jätan siinkohal korrelatsioonide arvutamised jms tegemata. Tulemuste faili abil saab lugeja ka ise seoseid otsida ja vastavaid järeldusi teha. Ent mõned seosed erinevate küsimuste vastuste vahel toon siiski välja:

•    Õpilased, kes ei pidanud Socrative’i testide sooritamist meeldivaks (5 inimest, hinnangupallid 2 ja 3), mainisid selle keskkonna negatiivsete külgedena nutitelefoni või üldse mingi tehnilise „vidina“ kasutamise vajadust. Soolist erinevust siin ei ilmnenud.
•    Need õpilased, kes peavad kasulikuks, kui õpilased ise koostaks üksteisele lahendamiseks Socrative’i teste (hinnangupallid 6 ja 7), kasutaksid seda keskkonda ka ise õpetajana töötades kindlasti (mõned võib-olla mõnikord).
•    Õpilasi, kes on kuulnud Socrative’i kasutamisest ka teistes koolides, oli kõigis vanuseastmetes, 10.-12. klassist.
•    Väiksed erinevused ilmnevad õpilaste (keskmisel) positiivsel üldhinnangul Socrative’i kasutamisele (meeldivus, abiks õppimisel) ja testitulemuste analüüsi vajalikkusele ning testide ja selle tulemuste analüüsi tegeliku kasutamise efektiivsusele (hinnang: on õpilasele olnud abiks). Et hinnang tegelikule kasutamisele on madalam, võib arvata, et testide sisulisele koostamisele ja tagasisidestamisele tasub veelgi suuremat tähelepanu pöörata.
•    Õpilased, keda bioloogias on hinnatud rahuldava või isegi mitterahuldavaga, ei ole elektroonseid teste pidanud raskeks – enamasti märgitakse bioloogiatestide kohta, et need on sisuliselt arusaadavad ja paraja raskusega.

Lõpetuseks sobiks ehk välja tuua selle väikese uuringu ühe kooli ja ühe õpetaja kesksed, õpetajast sõltuvad tulemused. Küsimuses paluti anda hinnang bioloogiaõpetaja koostatud Socrative’i testide sisule:
a)    sisuliselt arusaadavad,
b)    paraja raskusega,
c)    bioloogia õppimist soodustavad,
d)    enamasti sisuliselt arusaamatud,
e)    enamasti väga rasked,
f)    bioloogia õppimist eriti mitte-toetavad.

Alljärgneval diagrammil on esitatud õpilaste vastuste kokkuvõte, arvestades, et valida sai ka mitu vastusevarianti.

Hinnang testide sisu raskusele Tabel 3 

Selle väikese uuringu tulemustele toetudes on rõõm tõdeda, et õpilastele Socrative’i keskkond ja nutivahenditega testide tegemine enamjaolt meeldib, see köidab neid ning aitab õppida. Loomulikult ei pruugiks küsitluse tulemused tulla kõigis klassides, ega ammugi kõigis koolides ja õppeainetes samasugused. Kuid õpetajatena saame ajaga kaasas käia ning proovida tänapäeva õpilaste õpetamisel mitmesuguseid teisigi – küllap peagi uusi ja võimekamaid – IKT keskkondi ja vahendeid õppes rakendada.

Google Forms küsitluse ekraanipilt Google Forms küsitluse ekraanipilt 

Urmas Tokko, bioloogia ainemoderaator, Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja  

Haridus- ja Noorteamet