Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded


Avaldaja:Kristi Vahenurm15. Aprill 2012

E-õppematerjalide kvaliteedinõuded võimaldavad Koolielu portaali kasutajatel anda hinnangu enda ja teiste loodud materjalidele.

Kvaliteedinõuded on loodud selleks, et

  • toetada kvaliteetsete e-õppematerjalide loomist,
  • valida uusi e-õppematerjale Koolielu portaali,
  • anda hinnang olemasolevatele e-õppematerjalidele Koolielu portaalis.

 Kvaliteedinõuded on jagatud kolme gruppi:

  1. Sisu
  2. Teostus
  3. Autorlus

1. Sisu

1.1 Teema terviklik käsitlus
E-õppematerjal omab sihtgrupi jaoks selget väärtust, on loogiliselt üles ehitatud ja liigendatud. Teemat on käsitletud terviklikult, oluline on esile tõstetud ning meediaelemente (pildid, helid, videod) on lisatud sisu ja metoodikaga haakuvalt vajalikul määral.

1.2 Õpijuhend
E-õppematerjal sisaldab  õpijuhendit, kus on välja toodud teema, seos ainekavaga, sihtgrupp, e-õppematerjali tüüp ning metoodilised soovitused materjali kasutamiseks, võimalusel materjali katsetamise tagasiside ja/või näited. Väikesemahuliste materjalide puhul piisab õpiloo lisamisest Koolielu kirjesse.

1.3 Faktiline õigsus
E-õppematerjal ei sisalda faktivigu, vaieldavate faktide puhul viidatakse algallikale.

1. 4 Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine
E-õppematerjal on õpilaste jaoks motiveeriv ning sisult eakohane. Õppematerjal toetab õppija õpioskuste arendamist.

2. Teostus

2.1 Struktuur ja liigendatus
E-õppematerjal on selge, ühtlane ja ülevaatlik. E-õppematerjali struktuur on kooskõlas õppematerjali vormi ja temaatikaga. Liigendatus on loogiline, toetab õppeprotsessis nii õppijat kui õpetajat.

2.2 Materjali maht, vorming ja ühilduvus
E-õppematerjal on optimaalse mahuga ning kasutatav erinevate veebilehitsejate ja platvormidega. Kasutatud on enamlevinud vorminguid, või on lisatud info, kuidas antud formaati avada. Materjali avamine ei ole aeganõudev. Kui kasutamine eeldab spetsiaalset tarkvara, siis on lisatud juhend selle leidmiseks ja kasutamiseks.

2.3 Keeleline korrektsus
Õppematerjal on keeleliselt korrektne.

2.4 Kujundus
E-õppematerjali kujundamisel on kasutatud ühtset stiili. Värvivalik toetab e-õppematerjali sisu. Tausta- ja tekstivärv on kooskõlas, tekst on taustast hästi eristuv. Oluline on esile tõstetud. Meediaelemente on lisatud sobivas koguses. Lingid eralduvad selgelt ja ühtemoodi muust tekstist (alla joonitud, erisugune värv vms).

2.5 Tehniline teostus
E-õppematerjalis ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei ole mittetöötavaid linke. Materjali igast osast on võimalik pöörduda tagasi avalehele.

3. Autorlus

E-õppematerjali juures on selgelt esitatud järgmised andmed:

 Nimetatud kvaliteedinõuded on olemas ka hindamismudelina: http://koolielu.ee/waramu/view/1-81c9d4b2-3613-44b3-b3a7-a5382ed93c21  

Koolielu toimetus

Haridus- ja Noorteamet