Kuidas arendada venekeelse sõnavara omandamist?


Avaldaja:Merje Pors01. August 2013

Üheks vene keele õpetamise raskuseks põhikoolis on õpitud sõnade kiire ununemine, mis takistab ladusat suhtlust õpitavas keeles. Venekeelse sõnavara omandamist saab arendada vastastikuse treeningu meetodi abil.

Oma kogemusest vastastikuse treeningu meetodi rakendamisel kirjutab Püünsi kooli ja Tabasalu ühisgümnaasiumi vene keele õpetaja Ilana Veltbach.

Väga tähtis on  õige sõna "välja tõmbamise" protsess  pikemaajalisest mälust ning selleks on vajalik tegevuste regulaarsus. Nagu arvavad kaasaja pedagoogid ja psühholoogid, siis "selleks, et kujuneks välja oskus, on vaja 200 korda korrata ühte sõna erinevas kontekstis ning erineva intonatsiooniga".

Õpilastega töötamisel tagavad iseenesliku meeldejäämise järgmised traditsioonilised võtted:

 • Sedelite (siltide) paigutamine õppeklassi või kodu seintele (nägemismälu aktiviseerimine).
 • Kaartide koostamine (ühele poolele kirjutatakse venekeelseid sõnu, teisele poolele eestikeelseid sõnu).

Enne tunni algust võib individuaalselt sõnavara korrata.

Üheks produktiivseks võtteks võõrkeelse sõnavara meeldejäämiseks ja kasutamiseks (raskuse ületamiseks) on kollektiivne õppevorm, s.t paaristöö.

Sellise töö eesmärgiks võib olla ühine õpetamine, uurimine, arutlemine, treenimine ja kontroll. Kollektiivse õppevormi korral võib kasutada erinevaid võtteid ja meetodeid (vastastikune etteütlus, ülesannete ümbervahetamine, üksteise lugema ja ümberjutustama õpetamine, vastastikune treening).

Sõnavaraga töötamisel on kõige efektiivsemaks meetodiks vastastikune treening. Selle meetodi efektiivsus seisneb selles, et õppematerjali läbitöötamine toimub suuliselt ega võta enam kui 5-7 minutit.

Õpingute alguses treenivad õpilased täpselt järgima tegevuste mudelit, täitma individuaalarvestuse lehti. Mõne tunni pärast pakutakse õpilastele teiste õpilastega paaristöötamist.
stockvault-school-boy129760.jpg

Foto: Stockvault.

Selleks, et organiseerida õpilaste ühistegevust vastastikuse treeningu meetodi järgi, valmistab õppejõud ette spetsiaalsed kaardid. Kaartidel on järgmine struktuur: tiitellehel märgitakse ära metoodika, klassi, kaardi number, õpitav teema, sõnade nimekiri võõrkeeles; tagaküljel on sõnade emakeelne tõlge.
Kaarte on vaja teha paarisarv. Neid peab olema rohkem kui on õpilasi, selleks et õpilased ei saaks kaasõpilasi õppetegevuse käigus takistada.

Õpilaste paaristegevus organiseeritakse järgmise kava järgi:
1. Iga õpilane saab kaardi sõnadega.

2. Esimene partner loeb fraase (lauseid) vene keeles ja tõlgib need. Tõlke õigsust kontrollib teine partner kaardi tagaküljel oleva tõlkega.

3. Teine partner loeb ja tõlgib. Esimene partner kontrollib tõlke õigsust. Tulemused fikseeritakse individuaalarvestuse lehtedel.

4. Õpilased vahetavad kaarte teise paariga ning jätkavad tööd teiste kaartidega.

5. Pärast kaht tundi esitatakse sõnu eesti keeles ning partner peab need tõlkima vene keelde.

Läbitöötatud kaartide kogus sõltub õpilaste individuaalsest töötempost ja ajast, mida õppejõud sellisele tööle pakub.

Individuaalarvestuse leht näeb välja järgmiselt:
Õpilase ees- ja perekonnanimi:

Kaardi №

Vigade arv

Kellega töötas

К-3

1

Margus Maasikas

К-2

-

Pille Pirn

К-4

3

Marju Murakas

Selline õppetegevus annab igale õpilasele järgmiseid eeliseid:

 • Luuakse tingimused individuaalse töötempo jaoks.
 • Tekib võimalus kaasata suulisesse tegevusse aktiivselt kõiki õpilasi.
 • Kasvab huvi aine vastu (eduelamuse) tulemusena.  

Tsükli "Как я выгляжу" (7. klass) õppimise näitel näitame antud meetodit kasutamisvõimalust.

Tunni eesmärk - valmistada ette õpilasi sooritamaks kommunikatiivset ülesannet: monoloogiliseks väljendamiseks teemal "Внешность", milleks tuleb õpitav sõnavara kõnes aktiviseerida ja grammatika korrata (kooskõlastamine). Vastastikuse treeningu meetodit kasutati kõne harjutamise etapil. Oli välja töötatud kaheksa erinevat kaarti, mis hõlmasid 56 sõnavara ühikut õpitaval teemal (mõningaid sõnu korratakse nende kinnistamise eesmärgil).

Kaartide näidised:

7 класс,  К-1 

Тема: "Внешность"

 

1. Как он(а) выглядит?
2. Он стройный, она стройная
3. Он худой, она худая
4. Он полный, она полная
5. Он толстый, она толстая
6. Он симпатичный, она симпатичная
7. Он красивый, она красивая

1. Kuidas ta välja näeb?
2. Ta on sihvakas.
3. Ta on kõhn.
4. Ta on täidlane.
5. Ta on paks.
6. Ta on sümpaatne.
7. Ta on ilus.

 

 7 класс,  К-2

Тема: "Внешность"

 

1. Какого он(а) роста?
2. Он(а) высокого роста.
3. Он(а) среднего роста.
4. Он(а) низкого роста.
5. Он(а) маленького роста.
6. Он высокий, она высокая.
7.  А кого ты роста?

1. Mis kasvu ta on?
2. Ta on pikka kasvu.
3. Ta on keskmist kasvu.
4. Ta on lühikest kasvu.
5. Ta on väikest kasvu.
6. Ta on pikk.
7. Aga mis kasvu sa oled?

 

7 класс,  К-3

Тема: "Внешность"

 

1. Какого цвета у него (у неё) волосы?
2. У него (у неё) тёмные волосы.
3. У него (у неё) светлые волосы.
4. У него (у неё) длинные волосы.
5. У него (у неё) короткие волосы.
6. У него (у неё) кудрявые волосы.
7. У него (у неё) прямые волосы.

1. Mis värvi juuksed tal on?
2. Tal on tumedad juuksed.
3. Tal on heledad juuksed.
4. Tal on pikad juuksed.
5. Tal on lühikesed juuksed.
6. Tal on lokkis juuksed.
7. Tal on sirged juuksed.

 7 класс,  К-4

Тема: "Внешность"

 

1. Какие у тебя  глаза?
2. У меня голубые глаза.
3. У меня серые глаза.
4. У меня зелёные глаза.
5. У меня карие глаза.
6. Какие у него (у неё) глаза?
7. У него (у неё) чёрные глаза.

1. Missugused silmad sul on?
2. Mul on sinised silmad.
3. Mul on hallid silmad.
4. Mul on rohelised silmad.
5. Mul on pruunid silmad.
6.  Missugused silmad tal on?
7. Tal on mustad silmad.

 

7 класс,  К-5

Тема: "Внешность"

 

1. Какие у него( у неё) особые приметы?
2. Он( а) носит очки.
3. У него усы.
4. У неё длинная коса.
5. Он лысый.
6. Он блондин. Она блондинка.
7. Он брюнет. Она брюнетка.

1. Millised eritunnused tal on?
2. Ta kannab prille.
3. Tal on vuntsid.
4. Tal on pikk pats.
5. Ta on kiilaspäine.
6. Ta on heledajuukseline
7. Ta on tumedajuukseline.

 

7 класс,  К-6

Тема: "Внешность"

 

 1. Он(а) носит очки
 2. У него (у неё) плохое зрение.
 3. Он высокий, как Длинный Герман.
 4. Она худая, как балерина.
 5. Это уж слишком.
 6. я уверен(а)
 7. Я считаю, ты считаешь ....
 8. Ta kannab prille.
 9. Tal on halb nägemine.
 10. Ta on pikk, nagu Pikk Hermann
 11. Ta (n.s) on kõhn, nagu baleriin.
 12. See on juba liig!
 13. Ma olen kindel.
 14. Ma arvan, sa arvad….
 

 

7 класс,  К-7

Тема: "Внешность"

 

 1. Мне кажется, что….
 2. Я считаю, что …
 3. Я уверен, уверена …
 4. одноклассник, -ца
 5. обязательно
 6. удивительно
 7. странно

 

 1. Mulle tundub, et ..
 2. Ma arvan, et..
 3. Ma olen veendunud.
 4. klassikaaslane (m.s, n.s)
 5. tingimata
 6. hämmastav
 7. imelik

 

7 класс,  К-8

Тема: "Внешность"

 

1. Как он(а) выглядит?
2. Какого он(а) роста?
3. Какого цвета у него (у неё) волосы?
4. Какие у него (у неё) глаза?
5. Какие у него( у неё) особые приметы?
6. У него (у неё) плохое зрение?
7. Он(а) носит очки?

1. Kuidas ta välja näeb?
2. Mis kasvu ta on?
3. Mis värvi juuksed tal on?
4. Missugused silmad tal on?
5. Millised eritunnused tal on?
6.  Kas tal on halb nägemine?
7. Kas ta kannab prille?

Antud kaarte kasutati vastastikuse treeningu meetodil 6 tunni jooksul, toome välja tulemused:

Õpilaste tüüp

Meetodika kehtestamine (kaartide arv)

Peale 3 tundi (kaartide arv)

Peale 6 tundi (kaartide arv)

Korratud sõnade arv

Сильный ученик

2

6

8

56

Средний ученик

2

5

6

42

Слабый ученик

1

3

4

28

Õpilastele võib kodutööks anda ülesande valmistada järgmise tunni jaoks oma treeningkaardid. Selline ülesanne annab õpilastele loomingulist tegevust, nad õpivad iseseisvalt vene keele õppimisega toimetulekut. Olulist rolli mängib ka õpilaste enesekontroll ja eneseväljendus keelelises tegevuses.

Keelelist materjali peab õppejõud esitama kindlas süsteemis, et õpilased uue sõnavara omandaksid.    Antud meetodi korduvkasutamine võõrkeele tundides tõstab keeleliste oskuste kujunemise taset – toimub aktiivse sõnavara täiendamine, võõrkeelse kõne tajumise kvaliteedi paranemine nii suulises kui ka kirjalikus vormis.