Ettevõtted koolile lähemale


Avaldaja:Madli Leikop23. Mai 2014

Ettevõtjad ja õpetajad kogunesid 22. mail võrgustiku „Unistused ellu!“ kevadseminarile, et arutleda, kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist ning õpetamist elulähedasemaks. Seminari korraldas Kaubandus- ja Tööstuskoda.

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja juures tegutsev „Unistused ellu!“ on ettevõtete koostöövõrgustik. Sellega on ühinenud ettevõtted, kes soovivad toetada noorte ettevõtlikkuse arengut, muuhulgas ka ettevõtlusõpet koolides. Võimalusi selleks on palju: pakkuda koolidele õppekäike oma firmasse või ka praktikakohti, minna ise tundi esinema, töötada välja vajalik õppematerjal või hakata õpilasfirma mentoriks. Võrgustikuga on liitunud üle 120 väiksema ja suurema ettevõtte. Kevadseminaril anti üle tunnistused viiele uuele koostööpartnerile.

IMG_2229.JPG

Seminari avaettekande tegi Terje Tuisk Eesti Teadusagentuurist. Ta rääkis põgusalt ka teaduse populariseerimise programmi TeaMe raames tehtud Praxise uuringust “Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis”. Uuring ei tegelenud otseselt üldharidusega, kuid paljud järeldused ja probleemid ulatuvad üldharidusse: teadusliku maailmavaate vähene levik; õpetajate oskused, teadmised ja nende käsutuses olevad tehnilised vahendid ei ole piisavad, et uus õppekava rakenduks nii nagu uut moodi mõeldud; noored ei ole piisavalt teadlikud karjäärivalikutest; karjäärinõustajad tunnevad pigem n-ö pehmeid erialasid kui reaal- ja loodusainetega seotud erialasid ja nii neid ka soovitavad. Just erialavaliku puhul märkis Terje Tuisk, et siin saaksid ettevõtted koolidele appi tulla.

IMG_2231.JPG

Samas on reaal- ja loodusainete populariseerimiseks Eestis juba mõndagi tehtud. Programmi TeaMe raames valmisid gümnaasiumi matemaatika ja loodusainete valdkonna valikkursuste kaheksa õppekomplekti. Uued valikkursused on mõeldud tänapäeva teaduse ja tehnoloogia saavutuste ja rakenduste tundmaõppimiseks koolis.

TeaMe tervikuna on loodus-, täppis- ja tehnikateaduseid ning tehnoloogiat populariseeriv programm, mille sihtgrupiks on kogu Eesti elanikkond, eriti pööratakse tähelepanu 14–26-aastastele noortele. Tegevuste eesmärk on suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu, laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi, levitada täppis- ja loodusteaduslikku mõtteviisi, tuua teadus inimestele lähemale ja meedias nähtavamale.

Teine programm - koolide ja ettevõtete koostöö arendamise projekt InGenious põhineb katusorganisatsioonide European Schoolnet ja European Round Table of Industrialists partnerlusel. InGeniouse eesmärgiks on koostöös tööstusettevõtetega suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia õppimise ja nendega seotud elukutsete vastu. Eesti soovib välja töötada koolide ja ettevõtete teadushariduse koostöö kindlad toimimispõhimõtted.

Kuidas saab ettevõte koolidele praktiliselt toeks olla, seda kogemust jagasid „Unistused ellu!“ kevadseminaril Mirjam Lindpere Eesti Energiast ja Jane Libe ettevõttest Tallinna Vesi.

Eesti Energia pöörab tänastele noortele kui tulevastele potentsiaalsetele töötajatele teadlikult tähelepanu, eriti just Ida-Virumaal. Tööle kedagi sundida ei saa, aga energeetikavaldkonna elukutseid saab tutvustada küll. Eesti Energias on töötajaid ligi 7000, neist 71% Ida-Virumaal. Mõne aasta perspektiivis on Eesti Energial praeguste töötajate asenduseks vaja 1500 uut inimest, uute projektide mehitamiseks 1000 inimest. „Kümne aasta pärast ootame tööle neid, kes täna on 10–15-aastased,“ sõnas Mirjam Lindpere.

Ettevõte omalt poolt on välja andnud energiasäästu õppematerjale 3.-4. klassile, populaarsed on töövarjupäev ja õppekäigud Eesti Energia objektidele. 2013. aastal toetas Eesti Energia stipendiumiga kümne noore õpinguid kutsehariduses, bakalaureuse- ning magistriõppes; praktikavõimalusi pakuti ligikaudu 300 noorele. Koostöös „Noored kooli“ programmiga leiti hakkaja noor inimene Ida-Virumaale Sinimäe kooli kaheks aastaks matemaatika-, keemia- ja füüsikaõpetaja tööd tegema.

IMG_2227.JPG

Tallinna Vesi ootab samuti õpilasi õppekäikudele. Õppematerjalidest tutvustas Jane Libe põhikooli teisele kooliastme loodusõpetuse tundi mõeldud komplekti „Sinine klassiruum“. Materjalide koostamisel on silmas peetud nii õppekava läbivaid teemasid (keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond jm) kui ka konkreetseid ainealaseid teemasid. Kokku on õppematerjalis 15 teemat ja käsitletud on suurt osa veega seotud teemadest veeolekutest ja omadustest vee reostuse ning veekaitseni. Iga teema kohta on lisatud tunnikava koos orienteeruvate aegadega, õpilastele mõeldud töölehed ja vajadusel viited raamatutele või lehekülgedele internetis.

Fotod: Madli Leikop.

Samal teemal: