Valminud on ettevõtlusõppe valikainekava põhikoolile


Avaldaja:Laura Vetik17. September 2014

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Majandusõpetajate Seltsi koostöös sai valmis ja ametlikult kinnitatud põhikooli ettevõtlusõppe ainekava.

See on täiesti uudne ja esmakordselt põhikooli riikliku õppekava juurde kuuluv valikaine, mida koolid saavad õpilastele pakkuda.

Põhikooli õppekava üheks üldpädevuseks on ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

Kõik need olulised oskused ja ettevõtlik eluhoiak on vajalikud noortele elukutsevalikul, kus tööturul hinnatakse õpihimulisi, muutustele suunatud ja motiveeritud töötajaid. Samas peaks tulevikus ettevõtlikud noored olema ka ise valmis ettevõtlusega tegelema ja töökohti looma.

Põhikooli ettevõtlusõpetusega taotletakse, et õpilane põhikooli lõpuks teab oma õigusi ja kohustusi kui tarbija, töötaja ja tulevane ettevõtja; saab aru ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas; mõistab ettevõtja, juhi ja töötaja rolle ning vastutust; oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja ettevõtja suhtes.

Samuti on õpilastel võimalus arendada loovust, liidrioskusi ja meeskonnatööd minifirmas, mida kool saab arvestada kolmanda kooliastme loovtöö sooritamisena. Minifirma juhendaja peab olema läbinud Junior Achievement Eesti ettevõtlusõpetaja koolituse.

Põhikooli ettevõtlusõppe ainekava maht on 35 tundi ja soovitav oleks õpetada 8.-9. klassis. Kaks kolmandikku valikõppeaine mahust on suunatud praktilistele tegevustele ja loovust ning kriitilise mõtlemise oskust arendavate ülesannete lahendamisele.

Loe veel Innove uudiskirjast.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet