Näitlikustamine aitab õpitut paremini mõista


Avaldaja:Tuuli Koitjärv17. Märts 2015

Õpistiilidelt on kõik õppijad erinevad. Nooremas vanuseastmes ei loe veel kõik lapsed soravalt, samas vōib ladusa lugemisoskusega kaasneda teksti mittemōistmine.

Näitlikustamisel on algklassides ja lasteaias väga tähtis roll. Visualiseerimine aitab õpitust lihtsamini aru saada, eriti puudutab see matemaatika ja loodusõpetuse tunde. Väga oluline on kasutada simulatsioone ka HEV õpilaste õpetamisel.

Kõige kasulikum on oma käega läbi teha, kuid alati ei saa seda koolitunnis praktiseerida. Põhjusi võib olla erinevaid, näiteks pole piisavalt õppevahendeid jne. IKT vahendid saavad olla suureks abiks, et selgitada protsesse ja seoseid. Näitlikustamiseks on loodud väga palju erinevaid vahendeid, näiteks programme, mille abil õpetaja ise vastavalt soovile harjutuse valmis teeb. Kui õpetajal on võimalik kasutada puutetahvlit, aitab tahvli tarkvara mitmeid näitlikustamisega kaasnevaid tehnilisi küsimusi lahendada.

Visualiseerimine aitab õpilastele arusaadavaks teha erinevaid mõisteid, seosed reaalse eluga saavad ōppurile kergema vaevaga selgeks.

Näiteks saab pindala mõistet selgitada, kasutades ruudustiku kandmist objektile

pindala Arvu ja numbri seost ning nende võrdlemist aitab arusaadavamaks teha krokodillimäng, sest pelgalt valemi pähetuupimisest võib väheks jääda, et mõista sisulist poolt.

Väga palju erinevaid näitlikustamise vidinaid leiab hollandikeelselt veebilehelt “Teach with a touch”, kusjuures keeleoskus ei ole siin vajalik. Vahendid on lihtsad ning katsetades saavad need kiiresti käepäraseks.

Kasulikke näiteid:

Palju visualiseerimist toetavaid vahendeid leiab õpetaja veebilehelt ICT games. Kirjatehnika õpetamiseks sobib näiteks “Writing Repeater” (juhend), kus õpetaja saab valida vajaliku tähe, sõna või lause. See vahend võimaldab õpilastel kirjatehnikat harjutada diferentseeritult töötades, nii et iga laps saab omas tempos kirja harjutada. Arvu koostise mõistmist aitab selgitada arvujärkude vahend.

veeringe Veebilehele Interactive Sites for Educations on väga suur valik erinevaid simulatsioone kõikide õppeainete tarvis. Loodusõpetuses saavad mitmed mõisted ning protsessid visualiseerides paremini selgeks. Skeemide abil saab anda tagasisidet ja kontrollida oma teadmisi ja oskusi.

Näited:

 

Topmark veebilehelt leiab laias valikus vahendeid, millega selgitada puutetahvlil erinevaid mõisteid. Siia on koondatud nii mänge kui ka simulatsioone. Materjalid on Topmark veebilehel organiseeritud temaatiliselt, näiteks andmete töötlemine ja tulpdiagrammi koostamine. Viimase selgitamiseks sobib lõbus tigude võidujooks. Samuti saab õpetaja otsida sobilikku materjali vanusefiltri abil.

Näide:

Teacherled veebilehel leiab mitmeid abivahendeid matemaatikatunni jaoks. Skaala lugemise õppimiseks saab appi võtta virtuaalse kaalu või termomeetri.

Näited:

Encyclopedia Interactica veebilehel on mitmeid sobivad simulatsioone, mis on kujundatud väga sõbralikus pildikeeles. Keskkonna plussiks on see, et joonistele ei ole lisatud 

interacticavõõrkeelset teksti. Enamus skeemidest on mõeldud kasutamiseks loodusõpetuse tundideks, kuid siit leiab õpetaja vahvaid simulatsioone ka muusikatundideks.

Alates II kooliastmest sobib kasutada http://phet.colorado.edu veebilehte, mis on osaliselt ka eesti keelde tõlgitud. Siit leiab abimaterjale nii füüsika, keemia kui ka maateaduse tundidesse.

Mudeleid ja simulatsioone on veebis väga palju, õpetajal tuleb teha sobiv valik ning leida endale meelepärane vahend vastavalt temaatikale. Isiklik kogumik aitab visualiseerimiseks mõeldud programmide otsingul aega kokku hoida.

Simulatsioon peaks olema abivahend nii õpilasele kui õpetajale ning selle kasutamine võiks olla nii loomulik, et see ei tekitaks tunnis lisapingeid ega oleks häiriv.

Vaatan ja mõtlen, katsetan ja saan aru!

Autorid: Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv.

Haridus- ja Noorteamet