Tartu ülikool ehitab IT-keskuse Narva maanteele


Avaldaja:Laura Vetik10. Detsember 2015

Tartu ülikooli strateegiakomisjon arutas 9. detsembri istungil ülikooli loodava IT-keskuse asukoha küsimust. Pärast argumentide põhjalikku kaalumist otsustati, et keskuse asukohana eelistatakse majandusteaduskonna õppehoone Oeconomicumi ümbrust Narva maanteel.

Valik tehti kahe sõelale jäänud asukoha vahel – ülikooli teaduslinnak Maarjamõisa väljal ja Oeconomicumi ümbrus Narva maanteel.

Tartu ülikooli strateegiakomisjoni esimehe rektor Volli Kalmu sõnul oli mõlemal asukohavalikul nii oma eelised kui puudused. Valiku langetamisel kaaluti neid nii ülikooli, Tartu linna kui sihtrühmade huvisid silmas pidavalt. Rektor rõhutas, et tegemist oli strateegiakomisjoni üksmeelse otsusega, komisjoni liikmed hindasid eriti tulevase keskuse integreerumist ülikooli koostööpartneritega, sealhulgas  tänaseks juba kesklinna koondunud IT- ettevõtetega praktikavõimaluste ja koostöö arendamiseks.

Narva maantee eelisena toodi välja hea ligipääs ja lähedal asuvad üliõpilaselamud, aga ka IT-keskuse ja majandusteaduskonna sünergiavõimalused. Majandusteaduskonna koordineeritav üleriigiline ettevõtlusõppe programm ning eelinkubatsiooni arendused on väga suures mahus seotud IT-ettevõtlusega või IT-lahenduste kasutamisega interdistsiplinaarsete meeskondade poolt.

Maarjamõisa väljal paiknemise eelisena nähti tihedat koostööd teiste seal tegutsevate ülikooli teadusrühmadega, haakumist Maarjamõisa teaduslinnaku atmosfääriga ja piiramatuid laienemisvõimalusi. Kesklinnale jäädakse aga alla ligipääsetavuse ja avalikus ruumis nähtavuse mõttes. Samuti vajaks Maarjamõisas lahendamist transpordi- jm ühendusvõimalused kesklinna koonduvate IT-asutustega ning majutus- ja toitlustusvõimaluste küsimused.

Hoolimata sellest, et IT-hoone asukohana eelistatakse Narva maanteed, tegeleb ülikool kindlasti edasi Maarjamõisa välja arendamisega ning sinna mugava töö- ja elukeskkonna ning avaliku ruumi kujundamisega. Samuti keskendutakse Maarjamõisa väljal asuvate ülikooli üksuste omavahelise sidususe arendamisele ja uute välispartnerite kaasamisele. Selles töös on suur osa ka Tartu linnavalitsusel: parema ligipääsu tagamiseks on Tartu linn lubanud rajada Narva mnt ja Maarjamõisa välja ühendava kergliiklustee ning arutelu all on ühendava bussiliini käivitamine.

Hoolimata sellest, et IT-hoone asukohana eelistatakse Narva maanteed, tegeleb ülikool kindlasti edasi Maarjamõisa välja arendamisega ning sinna mugava töö- ja elukeskkonna ning avaliku ruumi kujundamisega.

Milleks ülikoolile IT-keskus?

Eesti IT-valdkond on läbi teinud kiire kasvu ja tänase koolitussüsteemi jätkumisel suudetakse IKT-sektori täiendavast tööjõuvajadusest mõne aasta pärast Eesti ülikoolidest tulevate spetsialistidega rahuldada vaid kolmandik. Uudse kontseptsiooni alusel toimiva IT-keskuse eesmärk on viia teadus- ja õppetöö kvaliteet ja kvantiteet ning koostöö ettevõtlussektoriga uuele tasemele.

Kavandatav IT-keskus kujutab endast tänapäeva nõuetele ja parimale praktikale vastavat ruumilist keskkonda, mis ühelt poolt tagaks üliõpilaste tõusvale arvule vastava optimaalse pinna teadus- ja õppetööks, teiselt poolt aga soosiks erinevate osapoolte (üliõpilased, õppejõud, teadlased, ettevõtjad) vahelist koostööd. See aitab realiseerida IT-valdkonna potentsiaali Tartu ja Eesti majanduse edendamiseks.

Keskuse ehitamiseks on taotletud rahastust ASTRA programmist. Tulevase IT-keskuse hinnanguliseks üldpinnaks on 13 500 m2.

Allikas: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Harno logo