Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis II

Avaldaja Karin Kiss
20.06.2017

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus ootab hariduslike erivajadustega õpilastega töötavaid õpetajaid 1. veebruaril 2018 jätkama õpinguid kursusel

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPPIJA TOETAMINE ÕPPEPROTSESSIS II

Kursus on suunatud nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvatajatele ning üldhariduskoolide õpetajatele, kes töötavad lihtsustatud õppekava alusel õppivate lastega ja kellel soovitavalt on eelnevalt läbitud 160 tunni mahus kursus Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis I (end. Õpiraskustega õpilane koolis). Kursusele on oodatud ka õpiabirühma õpetajad, kes soovivad end täiendada HEV õpilastega töötamiseks.

Kursuse läbinud õpetaja:

 • tunneb HEV-laste õppekavade sisu ning nende õppekavade rakendamise võimalusi;
 • oskab õppeprotsessi üles ehitada vastavalt HEV õppekavadele, orienteerudes õppekava põhieesmärgile ja pädevuste kujundamisele;
 • suudab uurida ja kirjeldada laste kognitiivset arengut, psüühilisi protsesse, sotsiaalset arengutaset ja kõnelisi iseärasusi;
 • oskab hinnata lapse arengu vastavust eale;
 • oskab lapse uuringul saadud tulemuste põhjal koostada individuaalset õppekava ja klassi arengukava;
 • on teadlik HEV- laste õpetamise metoodikast ja õppesisust;
 • arvestab oma töös HEV-lapse reaalse arenguvalla madalast tasemest ja potentsiaalse arenguvalla kitsusest tulenevaid nõudeid õppeprotsessile;
 • valib õppijate arengule ja oodatavatele õpitulemustele vastavaid hindamismeetodeid;
 • suudab vastava õppevara puudumisel ise koostada nõuetekohaseid harjutusmaterjale/ ülesandeid;
 • nõustab õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid lapse erivajadusest lähtuvalt;
 • on analüüsinud enda valmisolekut ja vajadust eripedagoogika-alaseks täiendusõppeks.

Kursuse põhiteemad:

 • Individuaalse arengu kaart, individuaalne õppekava
 • Praktilise grammatika õpetamine lihtsustatud õppekava alusel
 • Kõnearendus lugemistundides
 • Õppetöö jõukohastamine
 • Tunnetusprotsesside seosed õpiprobleemidega
 • Näitlikustamine
 • Loodusõpetuse õpetamine lihtsustatud õppekava alusel
 • Pedagoogiline nõustamine

Õppetööd viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest.

Erivajaduslik
Õpetaja, Direktor, Lapsevanem
Salme 1a, Tartu
160 tundi
560 € (Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas.)
01.02.2018
31.05.2018
Marge Kimmel
737 6446
marge.kimmel@ut.ee