Haridusasutuse digitaristu arendamine (HITSA)

Avaldaja Triin Kaasik
18.10.2018

Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht teine koolitus Haridusasutuse digitaristu arendamine toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda. Koolitus suunab meeskonna liikmed üksteist mõistma ja ühiselt edasi liikuma, aidates saavutada Eesti elukestva õppe strateegia eesmärki Digipööre elukestvas õppes.

Sihtrühm:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht ja IT-juht (või seda rolli täitev isik) koos ühe kolleegiga, kellega koostöös soovivad asutuse juht ja IT-juht muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks asutuse juhile ja IT juhile kuuluda nt arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht vms. Meeskond võib erandina olla ka 4liikmeline, kui meeskonnas on KOV esindaja (valla IT spetsialist/teenusepakkuja). Seega on koolitusele oodatud 3-4liikmeline meeskond.

Meeskonna õpiväljundid:
1. Tunneb digiajastu visioonile esitatavaid nõudeid
2. Koostab tegevusplaani visiooni rakendamiseks oma asutuse jaoks
3. Teab kuidas digivaldkonda oma koolis korraldada
4. Hindab haridusasutuse vajadustest lähtuvalt digitaristu olukorda ja arenguvajadusi

Tallinn
39 akad.t.
262
30.10.2018
30.11.2018
Triin Kaasik
5515520
Triin.Kaasik@hitsa.ee