Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2015
Vanusevahemik:
15-20 a
Statistika:
vaadatud 1674 korda
kasutatud 919 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Uurimisülesanne „Eesti muldade mitmekesisus“


Õppematerjali tüüp: harjutus, kodulehekülg, tunnikava, õpilugu, töövahend
Autor: Piret Karu
Avaldaja: Piret Karu
05. Aprill 2015

Uurimisülesandes „Eesti muldade mitmekesisus“ kasutavad õpilased töö käigus järgmisi veebikeskkondi: Maa-ameti Geoportaal, EMÜ Mullamuuseum, TÜ Geoloogiamuuseumi õppematerjali „Eesti mullad“ ja Geocontext. Ülesandes sisalduvad alaülesanded: maastiku profiiljoone koostamine; maastiku muldkatte, pinnamoe ja maakasutuse kirjeldamine, mullatüüpide iseloomustamine antud veebikeskkondade abil.
 
Uurimisülesanne „Eesti muldade mitmekesisus“ on kavandatud kasutamiseks gümnaasiumi geograafiakursuse "Maa kui süsteem", "Loodusvarad ja nende kasutamine" või geoinformaatika valikkursuse õppimisel. Ülesande eeskujul on võimalik koostada ka laiaulatuslikumat uurimistöö. Uurimisülesannet lahendavad õpilased iseseisvalt individuaalse, paaris-või rühmatööna. Ülesande teostuseks kulub olenevalt õpilaste vilumusest 2-3 õppetundi, kõige paremini sobib paaristund. Ülesande tulemuse võib esitada töölehe vastusena, soovi korral võivad õpilased esitada uurimistulemuse esitlusena, posterina või suulise ettekandena. Ülesande erinevaid etappe saab kasutada üksteisest sõltumata mõne muu teema (näiteks pinnamoe) õpetamisel või veebikeskkondade (Maa-ameti Geoportaal, Geocontext) kasutamise õpetamisel. Ülesannet saab kasutada laiemalt piirkonna loodusgeograafia ja majandustegevuse uurimiseks. Õpilased kasutavad töö käigus järgmisi veebikeskkondi: Maa-ameti Geoportaal, EMÜ Mullamuuseum, TÜ Geoloogiamuuseumi õppematerjali „Eesti mullad“ ja Geocontext. Töö koosneb kuuest tööetapist: 1. Maastiku ja profiiljoone valimine 2. Profiiljoone koostamine 3.Mullakaardile profiiljoone märkimine. 3.Mullakaardile profiiljoone märkimine. 4.Muldkatte, pinnamoe ja maakasutuse kirjeldamine. 5.Mullatüüpide iseloomustamine. 6.Järeldused muldkatte, reljeefi ja maakasutuse seoste kohta. Tööetappide juhendid on leitavad veebilehe ülaservast või tööjuhendist. Ülesanne vormistamiseks on õpilase tööleht, mille salvestatakse täitmiseks oma arvutisse. Ülesande seos gümnaasiumi õppekavaga: Ülesandega seotud tegevused arendavad õpipädevust - suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks vajaminevat teavet, kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades ja seostada omandatud teadmisi varemõpituga. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevust arendab loodusteadustele omase keele, sümbolite, meetodite ja mudelite kasutamine. Tegevuse käigus mõistavad õpilased loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule ja õpivad tegema tõenduspõhiseid otsuseid ning kasutama infotehnoloogiat. Uurimisülesandega taotletakse järgmiste geograafia õpitulemuste saavutamist: Õpilane o tunneb huvi geograafia ning teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; o on omandanud süsteemse ülevaate looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengus; o arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning motiveeritud elukestvaks õppeks; o iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta; o analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju; o iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; o kirjeldab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; o tunneb joonistel ära leet-, must-ja gleistunud mulla; o analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel. Veebilehe „Eesti muldade mitmekesisus“ kasutamine võimaldab arendada õpilase uurimuslikku tegevust, arendab eluks vajalikku oskust kasutada Maa-ameti Geoportaali ja võimaldab õpetada/ õppida mullaga seotud temaatikat elulähedaselt. Mulla-teema on tavaliselt õpilastele kõige ebahuvitavam ja raskem teema. Õpilastele peaks huvi pakkuma mitme veebikeskkonna kompleksne kasutamine ja erinevate looduskomponentide vahelise seose avastamine.

    Geograafia

    Harno logo