Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2017
Vanusevahemik:
8-11 a
Statistika:
vaadatud 1636 korda
kasutatud 777 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Kasvuhoone


Õppematerjali tüüp: tunnikava
Autor: TiiuLe
Avaldaja: TiiuLe
05. Jaanuar 2018

Õppeainete lõiming: matemaatika, loodusõpetus, tööõpetus, programmeerimine, 3D modelleerimine Õppeaine ja -valdkond: matemaatika Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste Tunni kestvus: 2- 3 tundi (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit). Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid (punkt, lõik, sirge, kolmnurk, viisnurk) Mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine, klassifitseerimine). Teadmiste rakendamine (matemaatilise info eri viisidel esitamine). Arutlemine (põhjendamine, analüüs). Tunni eesmärgid: eesmärgid õppija seisukohalt: Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Õpipädevus, Matemaatikapädevus Tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ja koos teistega, oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele, oskab oma tegevusi mõtestada, suudab tekstidest leida ja mõista teavet ning seda esitada, arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid, käitub loodust hoidvalt, oskab vaadelda, võrrelda, esemeid ja nähtuseid ühe-kahe tunnuse abil rühmitada, oskab kasutada tehnilisi seadmeid, lihtsamaid arvutiprogramme. Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng – aken läbi aegade kui geomeetriliste kujundite kombinatsioon, taimed ja kasvuhoone (miks meie kliimas?), Teabekeskkond – info akna kui kujundi kohta Tehnoloogia ja innovatsioon – MS Paint tööriistade kasutamine joonistamisel/salvestamine oma kausta, Strawbees ja Quirkbot (programmeerimine) kasvuhoone ehitamine + valgustus Mõtlemistasand (Bloomi taksonoomia): Meenuta, Mõista, Rakenda; Analüüsi, Loo Seos teiste õppeainetega: Eesti keel - Õpitulemused: funktsionaalne lugemine Kunstiõpetus ja IKT - Õpitulemused: arvuti joonistus (MS Paint tööriistade kasutamine, salvestamine, välja printimine) –joonise/kõrtest valminud akna analüüs (näit mitu ristkülikut/ruutu jne) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab kombineeritult geomeetrilistest kujunditest. IKT ja programmeerimine - Õpitulemused: Quirkbot programmi koostamine, eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab kombineeritult geomeetrilistest kujunditest, Matemaatika - Õpitulemused: loogika, lõik (mõiste ning joonestamine/rakendamine), leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel. Tööõpetus/meisterdamine - Õpitulemused: kõrte (Strawbees) ühendamine (akna e ristkülikutest/ruutudest kasvuhoone meisterdamine), märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil, loogika ja ruumitaju arendamine, leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel. Loodusõpetus - Õpitulemused: taimede Mõisted: tasandilised-ruumilised kujundid, konstrueerimine, elektrijuhtivus Õpilaste eelteadmised ja -oskused: eelteadmised – mis on taaskasutus, geomeetrilised kujundid – punkt, lõik, kinnine murdjoon, ristkülik. Eelnev töökogemus MS Paint’is, taimede kasvamine kasvuhoones Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne): Kasvuhoone I Ettevalmistus Sissejuhatus Tähelepanu haaramine Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine) Eelteadmiste väljaselgitamine Vajaminevate teadmiste kordamine Tegevuste kirjeldused ​ Aknad Foto analüüs 15 min Õpetaja tegevus ​ Aknad läbi aegade Fotod (esitlus) taaskasutatud akendest Taaskasutus – mis see on? Miks? Mõned nuputamisülesanded – interaktiivsel tahvlil – ühenda punktid. Õpilase tegevus Foto analüüs lähtudes geomeetrilistest kujunditest. Interaktiivsel tahvlil punktide ühendamine targa pliiatsi abil. Saadavate akende analüüs, missugustest geomeetrilistest kujunditest koosnevad? MS Paint’is oma koduakna joonistamine II Põhiosa Peab tagama tunni eesmärgi täitmise Õppemeetodid Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine . Kõrtest valmistatud näidiskasvuhoone vaatlus – analüüs Õpilased valmistavad rühmatööna Strawbees’id kasutades kasvuhoone (ristkülikud) 45 - 60 min Kuidas ühendada kõrsi -näidiskasvuhoone vaatlus, arutelu ning analüüs-juhitud vestlus, miks on meie kliimas kasvuhoonet vaja. Kasutame ära vanad aknad, kasvuhoone valmib geomeetrilistest kujunditest ( näit ristkülikutest), nende ühendamine. Rühmade moodustamine . töölehe täitmine. Õpilased alustavad rühmades kasvuhoone ehitamist (kõrred – Strawbees) ​ Meisterdamine - Strawbees'i või joogikõrte ühendamine pehme traadiga. III Lõpetav osa Tunni kokkuvõte/ees-märgi saavutuse kontroll Tagasiside/reflek-sioon (sh uute eesmärkide püstitamine) Kodutöö Juhendiga tutvumine rühmatöö – valgustus Valgustuse programmeerimi-ne Valgustuse katsetamine Valminud kasvuhoonete näitus Arutelu, analüüs, kelle kasvuhoones on taimedel parimad kasvutingimused Õpilaste hinnang oma tööle, teiste tööle Kodutöö – oma koduakna joonestamine (geomeetrilised kujundid), mõõtmine ning ümbermõõdu arvutamine. 20 - 30 min Juhend – valgustuse tegemiseks Gruppide abistamine ​ Esitlus Quirkobot'i anatoomia Kasvuhoonesse valgustuse loomine – lampide lisamine/kinnitamine ning valgustuse programmeerimine (Quirkbot) ​ ​ Juhend - Quirkbot'i kasutamise kohta ​ Katsetamine ​ Valminud kasvuhoonete näitus. Arutelu, kelle kasvuhoones on taimedel kõige paremad kasvutingimused, miks? Kodutöö oma koduakna joonestamine, kujundite analüüs ning akna ümbermõõdu arvutamine Hindamine: Õpilaste rühma tööprotsessi analüüs
 
Geomeetriliste kujundite kasutamine igapäevaelus seotud taaskasutuse ning loodusõpetuse ja programmeerimisega. Mida kasulikku teha vanadest akendest? Tutvutakse akende ajalooga ning erinevate kujudega. Kasvuhoone, miks vanadest akendest? Mida on kasvuhoones saagi saamiseks vaja? Meisterdatakse Strawbee'dest oma kasvuhoone (grupitööna) ning programmeeritakse Quirkboti abil valgustus. Miks on vaja Eestis kasvuhoones valgutust? Katsetatakse ning arutetakse (STEAM töölehte kasutades) töökindluse ning vajalikkuse üle.

  Haridustehnoloogia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Informaatika, Muusika, Muusika

  Informaatika

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Kodundus, Käsitöö

  Kodundus, Käsitöö

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika

  Harno logo