Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
5-17 a
Statistika:
vaadatud 2337 korda
kasutatud 1635 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Toitumise ja liikumise õpetajaraamat


Õppematerjali tüüp: teabeallikas
Autor: Kaie Mei, Maret Pihu, Ingrid Tullus Tiia Pertel, Alice Haav
Avaldaja: Eva Palk
03. Veebruar 2016

Trükis on valminud Tervise Arengu Instituudi tellimusel aastal 2014. Esitrükk 2014 Autorid: Kaie Mei (Toitumise teooria ja aktiivtööd); Maret Pihu (Liikumise teooria ja osad aktiivtööd); Ingrid Tullus (Liikumise osad aktiivtööd) Koostajad: Tiia Pertel, Alice Haav Koolikeskkonnal on oluline roll õpilaste tervise toetamisel ja arendamisel ning uuringud on kinnitanud tervisealaste haridusprogrammide tõhusust koolitasandil. Käesoleva õpetajaraamatu eesmärgiks on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid. Teadusuuringud on näidanud, et lisaks õpilaste tervise parandamisele võib tervisliku toitumise ja liikumisaktiivsuse edendamine koolis parandada ka nende õpitulemusi. Õpetajaraamat on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevatele õpetajatele – peamiselt inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajatele, kuid lähtuvalt konkreetsest teemast ka teistele (eesti keel, matemaatika jne) õpetajatele. Olulisteks põhimõteteks on lõimimine erinevate õppeainete vahel, tõenduspõhisus ja praktilisus. Õpilaste toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamine peab toimuma läbi erinevate õppeainete terviklikult ja sidusalt, võttes arvesse ainespetsiifikat. Info asjatu kordamise vältimiseks erinevates õppeainetes on oluline aineõpetajate omavaheline koostöö iga-aastaste töökavade koostamisel ja elluviimisel. Selline lähenemine võib eeldada koolidelt senisest suuremat ettevalmistust koolisiseselt, aga pakub võimaluse avardada metoodilisi võtteid erinevate ainete koostöös aktiivtööde, sh ühisprojektide ja uurimistööde läbiviimiseks. Seniste õppematerjalide analüüs on näidanud, et nii toitumise kui ka liikumise teemasid käsitletakse killustatult ning paljudes materjalides esitatavad teadmised pole alati korrektsed. Õpetajaraamat koosneb tõenduspõhisest teoreetilisest osast koos metoodiliste soovitustega ning aktiivtöödest tundide läbiviimiseks. Teoreetiline osa on mõeldud õpetajatele enda teadmiste täiendamiseks ning metoodilised soovitused koos aktiivtöödega annavad suuniseid, kuidas toitumise ja liikumise alaseid teadmisi ja oskusi läbi praktiliste tegevuste õpilastele edasi anda. Õpetajaraamatus sisalduvad aktiivtööd on õpetajate hulgas piloteeritud ning õpetajate tagasiside põhjal täiendatud. Õpetajaraamatu toitumise ja liikumise teoreetiliste osade juurde on lisatud viited käsitletava teemaga seotud aktiivtöödele. Allikas: http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/toitumine-ja-liikumine/opetajaraamat
 
Õpetajaraamatu toitumise ja liikumise teoreetiliste osade juurde on lisatud viited käsitletava teemaga seotud aktiivtöödele. Aktiivtööd on tähistatud kooliastmest ja teemast lähtuvalt järgnevalt

  Ajalugu, Bioloogia

  Bioloogia

  Algõpetus, Kodundus, Käsitöö

  Kodundus, Käsitöö

  Inimeseõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Harno logo