Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2005
Vanusevahemik:
13-20 a
Statistika:
vaadatud 1129 korda
kasutatud 634 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega


Õppematerjali tüüp: töövahend, teabeallikas, tunnikava, õpilugu
Autor: Marion Pajumets, Tiiu Laan
Avaldaja: Eva Palk
07. Veebruar 2016

Üleriigiline Ühiskonnaõpetuse ainenõukogu soovitab kasutada "Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega" õpetamisel lisamaterjalina/juhendmaterjalina. Käsiraamatu materjal annab ulatuslikku teavet peamiste inimkaubandusega seotud probleemide kohta, tutvustab uusi vaatestikke ja statistilisi andmeid, analüüsib erinevaid petmismeetodeid, mida kaubitsejad kasutavad, ja pakub ennetamismehhanisme. Tuuakse ka ära praktilisi soovitusi noortele välismaale siirdumise korral. Harjutused on koostatud sihiga edendada õpilaste iseseisvust, õpetada kaubitsejaid ära tundma ja neid vältima ning teavitada noori abi saamise võimalustest. Käsiraamat analüüsib inimkaubanduse probleemi, kasutades erinevaid lähenemisviise. Võrdselt tähelepanu on pööratud inimõigustele, soolisele ebavõrdsusele ja inimkaubitsemise enne-tamisvõimalustele. Mitmekülgne lähenemine võimaldab probleemi sügavamalt mõista, nähes võimalike ohvritena nii noormehi kui ka tütarlapsi. Käsiraamatus sisalduv informatsioon aitab noori kaitsta, tehes nad inimkaubanduse olemasolust teadlikuks ja ärgitades kaubitsejate ebareaalsete lubaduste üle järele mõtlema. Eesmärk ei ole noori hirmutada ega heidutada välismaale minemast.
 
Käsiraamat ei ole mõeldud õpilastele kätteandmiseks, vaid sotsiaalainete õpetajatele inimkaubanduse problemaatikaga tutvumiseks ning tundide ettevalmistamiseks. Käsiraamatu abil võib inimkaubanduse temaatikat õpetada nii tervikkursusena kui ka integreeritava ainena. Kogumiku peatükid on jaotatud teoreetiliseks ning küsimuste ja ülesannete osaks. Sissejuhatustele järgnevad töölehed, mis aitavad kompleksseid teemasid õpilasesõbralikult käsitleda ja käsitletut kinnistada. Vajadusel saavad õpetajad töölehti paljundada ning õpilastele jagada. Õpetajal on võimalus teha töölehtede hulgast valik. Ülesannete vastused on peatükkide tekstides. Vastavalt klassi teadmiste tasemele võivad õpilased ülesandeid lahendada kas iseseisvalt või õpetaja juhendamisel. Kindlasti on ülesannete lahendamise järel vaja läbi viia arutelu. Kuna inimkaubanduse teema käsitlemine eeldab väärtushinnangute kujundamist, mitte faktiteadmiste õpetamist, siis numbriline hindamine pole otstarbekas. Käsiraamat jaguneb üheteistkümneks üksteisele loogiliselt järgnevaks peatükiks. Samas võib õpetaja vastavalt oma kompetentsile ning õpilaste teadlikkusele ja huvile mõnel määral varieerida peatükkide tutvustamise järjekorda ning mahtu. Peamine on saavutada õpilaste tähelepanu ja osalus. Noortel aitab problemaatikaga suhestuda käsiraamatuga kaasas käiv inimkaubanduse juhtumit käsitlev mängufi lm “Lilja 4-ever” ning ohvrite tunnistused politseile. Erilist tähelepanu tuleks pöörata fi lmi “Lilja 4-ever” demonstreerimisele. Soovitatavad diskussiooniküsimused leiate õpetaja materjalide hulgast, võttes abikskäsiraamatu kümnendas ja üheteistkümnendas peatükis toodud näpunäiteid.

    Inimeseõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo