Keel:
Eesti
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
16-19 a
Statistika:
vaadatud 2208 korda
kasutatud 2032 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 2

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Võrdsed võimalused õpingute jätkamiseks kõrgkoolis


Õppematerjali tüüp: tunnikava, harjutus
Autor: Mare Räis
Avaldaja: Ene Saar
15. September 2013

Erakondade tunni alguses korratakse õpitud mõisteid: vasak- ja parempoolsed erakonnad, nende ideoloogiad ja tegevuse põhimõtted. Sotsiaalne õigus ja kaitse, õigustatud lootused. Arutelu käigus vastatakse avatud küsimustele, analüüsitakse fotosid ja täidetakse tööleht. Kodutööks on arvamusloo kirjutamine klassis toimunud arutelu ja alustekstide põhjal. Õppematerjal on valminud finantskirjaoskuse õppematerjalide projekti käigus. Õpetaja materjalid ja õpilase tööleht.
 
Teema käsitlemisel toetatakse järgmiste pädevuste arengut:sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus. Teema käsitlemisel toetatakse läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemist, millega taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi.

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Majandus

  Meediaõpetus

  Inimeseõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus