Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2017
Vanusevahemik:
8-11 a
Statistika:
vaadatud 1041 korda
kasutatud 537 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Tuulegeneraator


Õppematerjali tüüp: tunnikava
Autor: TiiuLe
Avaldaja: TiiuLe
05. Jaanuar 2018

Õppeaine ja -valdkond: matemaatika, loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus ja kunstiõpetus (Strawbees, 3D modelleerimine), programmeerimine (Quirkbot) Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste (3. klass) Tunni kestvus: 1-3 (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit). Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid, 3D modelleerimine, energia tootmine (tuuleenergia), mootoril töötav generaator Tase: algajad Tunni eesmärgid: koostöös õppimine (rühm), sõnastada uurimisküsimus – kuidas toota ise energiat, püstitada hüpotees ning asuda seda tõestama (tuuleveski, vesiveski, tuulepark), mudeli loomine s.t 3D modelleerimise abil, ehitise loomine (geomeetrilised kujunditest tiivikud, mootor jne), programmi loomine (mõtle, loo, katseta ning analüüsi tulemust) – töötava energia tootmise atribuudi loomine ning mootoril baseeruv veski (võrdlus) s.t STEAM õpe. Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Loodusteaduslik pädevus Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid objekte, nähtusi ning protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist. Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks; vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi; oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes; oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust; oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid; mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud elukutseid; 8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise Matemaatikapädevus Tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ja koos teistega, oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele, oskab oma tegevusi mõtestada, suudab tekstidest leida ja mõista teavet ning seda esitada, arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid, käitub loodust hoidvalt, oskab vaadelda, võrrelda, esemeid ja nähtuseid ühe-kahe tunnuse abil rühmitada, oskab kasutada tehnilisi seadmeid, lihtsamaid arvutiprogramme. Tehnoloogiapädevus tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja loovalt; näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ning väljendab oma arvamust tehnoloogia arengu ja töömaailma muutumise kohta; näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme lahendada; valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega kaasnevaid mõjusid ja ohte; oskab lugeda ja koostada lihtsat joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja oma arvamust põhjendama; arvestab esemete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja kultuuritraditsioonidega; valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise ning peab tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist; oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teiste õpilastega koostööd teha; tuleb toime koduste majapidamistöödega; omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja tänapäeval, teab tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise võimalusi. Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng – energia tootmine - tuule energia, roheline energia, vajalikkus; Teabekeskkond – info otsimine energia tootmise kohta; Tehnoloogia ja innovatsioon –, Strawbees ja Quirkbot (programmeerimine); Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Loodusteadused ja tehnoloogia –ülesannete lahendamisel õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid; Teabekeskkond - taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. Mõtlemistasand (Bloomi taksonoomia): Meenuta, Mõista, Rakenda; Analüüsi, Loo. Seos teiste õppeainetega: Eesti keel - Õpitulemused: funktsionaalne lugemine, info otsimine internetist. Kunstiõpetus ja IKT - Õpitulemused: joonise/kõrtest valminud energia tootmisvahendi analüüs (näit mitu ristkülikut/ruutu jne) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab (3D) kombineeritult geomeetrilistest kujunditest. IKT ja programmeerimine - Õpitulemused: Quirkbot programmi koostamine, eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab kombineeritult geomeetrilistest kujunditest. Matemaatika - Õpitulemused: loogika, lõik (mõiste ning joonestamine/rakendamine), leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel. Tööõpetus/meisterdamine - Õpitulemused: kõrte (Strawbees) ühendamine (kolmnurgad-tiivikud), märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil, loogika ja ruumitaju arendamine, leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel. Loodusõpetus – energia, energia/elektri tootmise võimalused, roheline energia.
 
Ühendab meisterdamist, loodusõpetust, programmeerimist ning loogikat. Teemad: Mis on energia? Kuidas sina saad energiat? (söök, jook jne) Milleks on vaja energiat? Miks on vaja elektrit? Kuidas toota elektrit? Millega toota? Infootsimine (suunata tuulegeneraatori ning mootoril töötav generaator) Vaadeldakse Tuulegeneraatorite parki elektrooniliselt ning arendatakse oma mudel (rühmatööna). Kuidas kasutada mootorit kui tuulegeneraator töötab tuule jõul? Mootor pööramiseks, programmeerimine. Kasutusel tööleht eneseanalüüsiks ning tööprotsessi analüüsiks.

  Haridustehnoloogia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Informaatika, Muusika, Muusika

  Informaatika

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Kodundus, Käsitöö

  Kodundus, Käsitöö

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika

  Harno logo