• Kogukonnad
  • Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes

Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes


suletud kogukondKogukonna liikmed: 54
Omanik: Signe PiirsaluTüüp: Õpikogukond

Põhikooli riiklik õppekava sätestab põhiharidusstandardi, mille lahutamatuks osaks on  läbivad teemad – kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus jne. Õppetööd planeerides peaksid aineõpetajad lisaks oma ainevaldkonnaga seotud teemadele käsitlema ka läbivaid teemasid mahus, mis aitab saavutada  õppekavas kirjeldatud õpitulemusi.

Käesolev kursus pakub õpetajatele juhiseid, kuidas siduda läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ igapäevase aineõpetusega nii, et õppeprotsess oleks huivtav ja tulemuslik. Tähelepanu keskmes on aktiivõppe meetodite ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine teemade lõimimisel. 

Koolituskava:

I Avaseminar - sissejuhatus keskkonnaharidusse ja projektõppe metoodika
II e-kursused: 1. Digipildid õppetöös
                      2. Video õppetöös
                      3. MP 3 õppetöös
III õppepäev - animatsiooni meetodid keskkonnahariduses
IV õppepäev - hindamismudelid ja kujundav hindamine projektõppes
V õppepäev - digifotograafia keskkonnahariduses
VI Lõpuseminar - kokkuvõtted.

Iseseisvate tööde ülesanded.

Koolituskava ja materjalide koostamisel osalesid Helle Kont Tartu Keskkonnahariduse Keskusest, Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Laine Aluoja Türi Põhikoolist, Mart Laanpere Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskusest, Neeme Kook Mustvee Gümnaasiumist, Veiko Hani Tartu Kivilinna Gümnaasiumist ja Signe Piirsalu Mittetulundusühingust Professio. 

Koolitust viib läbi Mahtra Haridusselts Euroopa Sotsiaalfondi toel.

 

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet