Erivajadustega laps tavakoolis 4


suletud kogukondKogukonna liikmed: 26
Omanik: Pille Tina-KuusikTüüp: Ainealane kogukond

Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit ning kaasava tehnoloogia vahendeid. 

Kursus on kokku pandud Euroopa Komisjoni rahastatava projekti SENNET toel, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste integreerimisele tavakooli IKT toel (http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sennet. Koolituse materjalid on kokku pandud inglise keelse kursuse baasil, mis on osaliselt kohandatud ja tõlgitud. Kuid mitmed materjalid, videod ja esitlused on inglise keeles.

Toimumise aeg: 6. oktoober - 16. november 2014

Koolitaja: Pille Tina-Kuusik, Aruküla lasteaed Rukkilill logopeed

Sihtgrupp: (klassi)õpetajad, kelle klassis õpib hariduslike erivajadustega lapsi

Kursuse maht ja kestvus: 26 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Osalemise eeldused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.

Õppetöö vorm: veebipõhine

Kursuse eesmärgid: Teadvustada hariduslike erivajaduste (HEV) olemust ja HEV õpilaste kaasamise eeldusi. Harjutada individuaalse õppekava koostamist ja universaalse õpimudeli (Universal Design for Learning) järgi õppematerjalide kohandamist ning saada ülevaade erinevatest tugitehnoloogia vahenditest.

Koolituse läbimise nõuded:
Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest (ühe õpilase iseloomustuse ja IÕK koostamine, ülesande või harjutuse kohandamine, kursuse analüüs, kommenteerimine jmt ).

Koolituse läbinud osaleja:
• koostab ühe õpilase kohta iseloomustuse.
• koostab erivajadusega õpilasele individuaalse õppekava ühes õppeaines 1-2 nädala lõikes. (ISTE 2. C)
• teab, kuidas rakendada universaalse õpimudeli (Universal Design of Learning)põhimõtteid tunni läbiviimisel. (ISTE 2. C)
• oskab leida õpilasele vajalikke tugitehnoloogilisi vahendeid, mis aitavad kompenseerida erivajadust. (ISTE 4.b)

Ajakava

1. nädal 06.10 - 12.10 Hariduslik erivajadus ja kaasamine

2. nädal 13.10 - 19.10 Õpilase arengu jälgimine

3. nädal 20.10 - 26.10 Universaalne õpimudel, multiintelligentsus

4. nädal 27.10 - 02.11 Erivajadustega õpilaste toetamine, individuaalne õppekava

5. nädal 03.11 - 09.11 Õppematerjalide otsimine, parima praktika jagamine

6. nädal 10.11 - 16.11 Tugitehnoloogia

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet