• Kogukonnad
  • Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (baaskoolitus)

Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (baaskoolitus)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 10
Omanik: Mari TõnissonTüüp: Õpikogukond

Iga haridusasutus peab looma kõikidele õppijatele õppija erivajadusi arvestava ja tema arengut parimal viisil toetava keskkonna - tagama, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara oleks kohandatud või koostatud kõigi õppijate vajadusi arvestades. 

Koolituse eesmärk
Tutvustada hariduslike erivajadustega (HEV) laste ühe allrühma - õpiraskusega õpilase - õpetamiseks vajaliku jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi nimetatud sihtrühma õppetöö toetamisel.

Sihtgrupp 
Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning hariduse erispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid)

Õppetöö maht ja vorm
31 ak/h (1,19 AP), kombineeritud õpe - 23 tundi veebipõhist + 8 tundi auditoorset õpet

Ajakava
1. nädal (aeg) veebipõhine õpe (portaalis http://koolielu.ee)
2. nädal (aeg) veebipõhine õpe (portaalis http://koolielu.ee)
3. nädal (aeg) veebipõhine õpe (portaalis http://koolielu.ee)
4. nädal (aeg) veebipõhine õpe (portaalis http://koolielu.ee)
5. nädal (aeg) auditoorne õpe (koht)
6. nädal (aeg) auditoorne õpe (koht)
7. nädal (aeg) veebipõhine õpe (portaalis http://koolielu.ee)

Koolitaja
(nimi, veebiaadress)

Teemad
- Õpiraskustega õppija hariduslikud erivajadused ja nende kaardistamine
- Töö tekstiga ja jutustama õpetamine
- Õppematerjali kohandamise/koostamise põhimõtted
- Erinevat tüüpi õppetekstide ja -ülesannete kohandamine/koostamine, IKT võimalused selleks
- Tutvumine heade näidetega HEV lastele mõeldud elektroonilistest materjalidest / sobivatest elektroonilistest materjalidest
- Koostatud õppematerjalide sisu ning rakendatavuse analüüs ja hindamine
Koolitusel kasutatavad videod, esitlused ja juhendid asuvad siin.

Õpitulemused
Õppija
- kirjeldab õpiraskustega õppija hariduslikke erivajadusi ja kaardistab need (ISTE 2.c)
- kaardistab õppija eripära õppetöö kavandamiseks ja diferentseerimiseks (ISTE 2.c)
- analüüsib olemasolevate õppematerjalide sisu ja rakendatavust, nimetab materjalide kohandamist vajavaid aspekte (ISTE 4.b)
- koostab IKT-d kasutades valitud ülesannete tüüpidega erineva raskusastmega ülesandeid lähtudes õppija erivajadustest(ISTE 2.c) (ISTE 4.b)
- kohandab ja koostab sobivaid õppematerjale oma aines tööks õpiraskustega õppijaga (ISTE 2.c) (ISTE 4.b)
- osaleb oma pädevuse piires õppijale individuaalse õppekava koostamisel (ISTE 2.c)

Koolituse lõpetamine
Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb sooritada 90% veebipõhistest ja auditoorsetest ülesannetest.

Täpsemat infot koolituse kohta leiate siit.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet