Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Kategooriad:Alguskuu

Oma igapäevaelu paremaks korraldamiseks on asendamatu infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus. Miks on oluline digivahendeid ka kooli ja kodu omavaheliseks suhtluseks kasutada, sellest kirjutab TLÜ lektor Elyna Nevski.

Digivahendite kaasamine ja rakendamine hariduse teenistusse pole enam uudis, ka õpilaste jaoks on see pigem ootus. Vanemate ja õpetajate jaoks on tasakaalu küsimus, kas ja kui palju on mõistlik digivahendeid kasutada ning mis eesmärkidel seda tehakse. Õpetajate õlule on jäänud küsimus, kuidas kasutada digivahendeid nii, et need ka tõesti õppimise ja õpetamise juures lisaväärtust omaksid.

Koostöö kooli ja kodu vahel

Nii kooli kui ka pere roll kattuvad suuresti selles osas, et lastele õpetataks oskusi, mis aitaksid neil igapäevaeluga paremini toime tulla – koostöö, kriitiline mõtlemine, avatus, leidlikkus, paindlikkus, empaatiavõime ning oskus teha otsuseid ja lahendada probleeme. Seega võib öelda, et kooli ja kodu eesmärk oskuste õpetamisel on sama ning tõhus koostöö nende vahel võimaldab lapsele pakkuda just sellist keskkonda, mis toetab tema arengut. Aktiivne koostöö õpetaja ja lapsevanema vahel ei tähenda ainult veebikeskkonnas hinnete lisamist ja õpilase akadeemiliste saavutuste tagasisidestamist, vaid kaasab vanemaid õppimise ja õpetamise protsessi, mõjutab hariduse kaudu kodust keskkonda ning tõstab vanemate teadlikkust haridusest üldiselt. Koostöö vanemate ja õpetaja vahel võimaldab avastada ja toetada õppija arengulisi võimeid ning välja selgitada vanemate ootused koolile/lasteaiale.

  digialgus2.jpg

Sama põhimõte kehtib õpetaja ja tema kolleegide kohta. Kogemuste ja heade praktikate jagamine võimaldavad õppetegevusi planeerida ning ellu viia laiemalt, mitte isoleeritult 45-minutilistes ainetundides. Õpetajate osalemine nii ainealastes kui ka ainetevahelistes koostöörühmades ja õpikogukondades on igal juhul väärtuslik. See aitab nii arendada, kujundada kui ka hinnata kogu kooli õppeprotsessi ja keskkonda. Kuid mitte ainult, sest ühised õppekavu puudutavad kohtumised, ainekursuste väljatöötamine ja seejuures reaalne õpetamine on vajalik ja oluline õpetajale endale. Õpetaja ei ole oma tegemistes üksi ning koos kolleegidega saab kavandada ja ellu viia õpiprojekte, mis võimaldavad õppetööd õpetaja jaoks lihtsustada ning mitmekesisemaks muuta.

Kui koostöö õpetaja ja lapsevanema vahel ning õpetajate omavaheline koostöö tagavad õppijale hea ja soodsa hariduskeskkonna, siis koostöö õpetaja ja õpilaste vahel on samuti väga oluline. Ootus, mida praegused õppijad koolile esitavad, on väga tugevalt tehnoloogiaga seotud, sest igapäevakeskkonnas ümbritsevad neid digiseadmed ja interaktiivne meediasisu. Seda ressurssi, mis on õppijatele kättesaadav, on igati mõistlik ja vajalik õppimise ja õpetamise teenistusse rakendada.

Digivõimalused koostööks

Võimalusi koostööks on mitmeid: silmast silma kohtumised, pere- ja teemapäevad ning lastevanemate koosolekud. Traditsiooniliste lahenduste kõrval ei tohiks unustada digilahendusi, kus nutiseadmed ning veebipõhised keskkonnad ja rakendused on koostöö kontekstis vahendid, mis võimaldavad traditsioonilisele suhtlusele anda olulist lisaväärtust, mitte seda asendada või välja vahetada. Seega aitab iga uus lahendus luua ja hoida suhet õpetaja ja lapsevanema vahel, parandades seeläbi just õppija võimalusi ja olukorda.
Ühised arutelud, kus jagatakse oma ideid ja räägitakse kogemustest, ei pea alati toimuma ühes füüsilises ruumis, need võivad olla virtuaalsed ja kaugtöö vormis. Ideede genereerimise, plaanide tegemise, ülesannete ja tegevuste jagamise saab edukalt teha veebipõhiste töövahendite kaasabil. Kindlasti ei tähenda see silmast silma suhtluse kadumist, vaid võimalust suhelda ka pildi-, heli- ja videovahendeid kasutades. Nii on oma mõtete, emotsioonide ja kogemuste jagamine rikkalikum. Samuti aitavad veebipõhised koostöövahendid selliseid olukordi vältida, kus asju kiputakse ikka tegema nii, nagu neid on kogu aeg tehtud, sest igaüks, kes on ühisloomesse kaasatud, on heas mõttes sunnitud oma mugavustsoonist väljuma ning panustama.

Õpetades nii koolis kui ka lasteaias koostööoskusi, paindlikkust, leidlikkust jt 21. sajandi oskusi, on vajalik, et õpilased seda ka õppimise juures ise kogeksid ning digivahendid pakuvad selleks häid ja efektiivseid lahendusi.

Programmist Digialgus

Koolitusprogramm Digialgus pakub just sedalaadi koolitust „Infotehnoloogia ja koostöö“ näol. Selle käigus tutvuvad osalejad veebipõhiste vahenditega, mida saab kasutada nii lasteaias kui ka koolis, et hõlbustada koostööd kolleegide ja lastevanematega. Koolituse käigus saavad osalejad koolitajalt vajalikku tuge, juhendamist ning töövahendeid ise läbi proovida, lisaks uusi teadmisi oma senise töö ja praktikaga siduda. Koolituse teemad on valitud kättesaadavust ja praktilisust silmas pidades, et kõiki keskkondi saaks sõltumata vahendi tüübist mugavalt kasutada.


Digialguse koolitused algavad septembris, tutvu kalendriga HITSA koolitusveebis http://koolitus.hitsa.ee.

Autor: Elyna Nevski, Tallinna ülikooli haridustehnoloogia ja meediakasvatuse lektor

Foto: Flickr, autor Jose Kevo, litsents (CC BY-SA 2.0)