Kujundavast hindamisest eKoolis


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

Õppimist toetav ehk kujundav hindamine on Eesti hariduses juba mõnda aega palju kõneainet tekitanud. Kujundav hindamine aitab luua võimalusi läheneda õppijatele individuaalselt – anda sellist tagasisidet, nagu igal lapsel on vaja, et tema koolitee oleks võimalikult positiivne ja tulemuslik.

Muidugi toob uus lähenemine kaasa uusi väljakutseid: kuidas hindamisega kõige paremal moel õppimist toetada, milliseid meetodeid selleks kasutada ning kuidas teha seda nii, et õpetaja õlule ei langeks ülemäära suur koormus. Õpetajad otsustavad, missuguseid metoodikaid, mänge, vestlusi, kiirküsimustikke jm testimisvahendeid oma ainetundides kasutada. Hea õpetaja arvestab, mis teatud vanuse, huvide ja taustaga klassile kõige paremini sobib.

Tänapäeva teadusuuringud näitavad, et väga oluline on õppija kaasahaaratus õppeprotsessi. Kui õppija teab oma eesmärke ja hetketaset ning on motiveeritud õppima ja arenema, siis loob see tugeva aluse selleks, et toimuks areng.

Õppimist toetav hindamine on seega võimalus oma tööd (kas siis õppimist või õpetamist) senisest teadlikumalt, isikupärasemalt ja vahvamalt teha.

  • Õppija jaoks on see ühelt poolt suurem vabadus ja teisalt ka vastutuse võtmine omaenese õppimise eest.
  • Õpetaja jaoks on see õppijasse uskumine ja tema arengu toetamine, luues talle sobiva õppekeskkonna ning pakkudes õppeülesannetes väljakutseid ja edasiviivat tagasisidet.

Selle kõige jaoks vajab õpetaja aga oskust koguda õppimise kohta pidevalt infot, seda oluliste eesmärkidega võrrelda ja vajadusel nii eesmärke kui ka õppeprotsessi muuta. See tähendab ka oskust võimalikult kõiki õppijaid eesmärgistamisse ning hindamisse kaasata, nagu märgib õppimist toetava hindamise veeb.

kujundav.PNG

Kuidas kujundav hindamine töötab?

Kujundava hindamise jaoks koostab iga kool erinevate ainete või õpioskuste kohta neid kirjeldavad laused, mis on kooskõlas kooli traditsioonide ja väärtustega. Kujundavat hindamist tunnistusel pikemalt kasutanud koolide kogemus näitab, et lausete koostamine peab olema õpetajate kollektiivne töö ning igal õppeaastal tuleks osaoskusi kirjeldavad laused uuesti üle vaadata. eKooli moodul toetab sellist suhtumist – laused on kogu aeg muudetavad ning neid saavad täiendada kõik õpetajad.

Et koolide lähenemised on erinevad, saab eKoolis kujundava hindamise tunnistusi koostada kahe erineva meetodiga – hinnates erinevate osaoskuste omandamise taset või tehes valiku koolis kokku lepitud lausete hulgast ning neid täiendades. Vastavalt erinevad ka valmis tunnistused.

Tunnistuste koostamisel oli varem klassijuhatajate jaoks kõige töömahukamaks etapiks kolleegide (ja ka kodu) hinnangute kokku kogumine ning nende ühtses vormis dokumendiks vormistamine. Iga lapse tunnistuse valmimiseks vajaliku info kogumine ja koostöö sai uue mooduliga sujuvaks ja jälgitavaks.

Klassijuhataja saab otsustada, millal ja kui tihti tunnistusi välja antakse. Selleks lisab ta oma klassile uue tunnistuse ning määrab, kes õpetajatest millist osa sellest täidab ning kas ta soovib küsida lapse ja lapsevanema hinnanguid erinevates ainetes edasijõudmise või näiteks käitumise kohta.

Õpetajad lisavad oma info lapse kohta ainepäevikust ning klassijuhataja näeb kogu aeg terviklikku tunnistust. Kui klassijuhataja on nii otsustanud, lisandub lapse ja lapsevanema panus. Igal ajahetkel on tunnistus terviklik ja valmis alla kirjutamiseks. Allkirja lisab klassijuhataja. Allkirjastatud tunnistus on dokument, mis säilitatakse kooli arhiivis.

Kujundava hindamise rakendamine

Esimesed uue mooduli abil koostatud tunnistused anti välja 2015. aasta juunis Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli 1.–6. klassi õpilastele. eKool tänab kõiki nende koolide õpetajaid toetava ja koostööalti suhtumise eest! Õppisime esimestest tunnistustest palju ning suvel ja sügisel sai moodul olulisi täiendusi. Näiteks lahendasime tunnistustele lastevanemate tagasiside kogumise, muutsime tunnistuste trükivaadet, tekitasime võimaluse muuta lausete järjestust oskuste grupis, lisasime hoiatuse enne tunnistusele allkirja andmist.

Arendusettepanekuid saabub nii koolitustel kui ka meetodit kasutavatest koolidest. Nüüdseks on kujundava hindamise tunnistuse moodulit kasutamas 55 kooli ja nad on jõudnud välja anda üle 4000 kujundava hindamise tunnistuse. Kujundava hindamise mooduli koolitusi on toimunud Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas ning neis on osalenud üle 200 õpetaja.

Kuna kõik koolid ei soovi kasutada kujundavat hindamist, on tegemist eraldi mooduliga, mis aktiveeritake kooli soovil. Moodul kasutab standardset tunnistust, aga vajadusel oleme tunnistuse kohandanud ka konkreetse kooli tunnistuse vormile vastavaks.

Õppimist toetavast hindamisest saab lisaks lugeda: https://6ppimisttoetavhindamine.wordpress.com/.

Autor: Pille Parikas, eKooli juhataja