Millest on tehtud hea (digitaalne) õppematerjal?


Avaldaja:Laura Vetik03. Oktoober 2016

Tänapäeva muutunud õpikäsitus ning tehnoloogia vahendite laialdane kasutamine on tekitanud huvitava olukorra: õppija roll ja vastutus kasvab, õppida saab igal pool ja igal ajal ning teadmiste hankimine on tänu nutiseadmete ja interneti levikule vaid minutite küsimus.

Õpetaja töö on alati pakkunud väljakutseid, kuid seni on õpetaja olnud õppeprotsessi keskne ja vastutav pool – tema oli see, kes jagas teadmisi, hindas ja otsustas. Õpetamine toimus kindlate reeglite ja õpikute alusel. Tänapäeva muutunud õpikäsitus ning tehnoloogia vahendite laialdane kasutamine on tekitanud huvitava olukorra: õppija roll ja vastutus kasvab, õppida saab igal pool ja igal ajal ning teadmiste hankimine on tänu nutiseadmete ja interneti levikule vaid minutite küsimus. Õpetaja peab sellistes tingimustes olema paindlik, leidlik ja koostööaldis. Väga oluline on tõsta õppijate aktiivsust ning kaasata neid juba õppeprotsessi algfaasis: õppematerjalide ettevalmistamisel.

Võrgustumine ja internet annavad õpetajale piiramatult võimalusi huvitavate, interaktiivsete õppematerjalide koostamiseks, enam ei pea piirduma õpik-töövihik kombinatsiooniga. Ühest küljest annab see õpetajale vabad käed põnevate ideede ja meetodite rakendamiseks. Teisest küljest aga kulub aina rohkem aega õppematerjali ettevalmistamisele, teiste autorite materjalide hindamisele, internetis surfamisele jms. Lisaks tehnilised aspektid: millist vahendit kasutada, kuidas seda teha (katsetada ise, otsida juhendit), mis saab siis, kui mingi asi ei tööta. Ebakindlust võivad tekitada väga paljud faktorid.

Just neid asjaolusid arvesse võttes töötati HITSA algatusel ja eestvedamisel välja praktiline veebipõhine koolitus “Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted”, mis on abiks kõikidele õpetajatele ja õppejõududele: nii neile, kes alles katsetavad oma esimeste digitaalsete õppematerjalidega (testid, harjutused, konspektid, esitlused), kui ka kogenud digitaalsel kujul sisu loojatele ja levitajatele. Koolituse raames õpime tundma digitaalse õppematerjali erinevaid tahkusid, kvaliteedinäitajaid, analüüsime nii enda kui ka teiste osalejate materjale, anname soovitusi, parendame ja täiustame oma materjali, teeme palju koostööd ja kaasame oma õppematerjali arendamisse ka õppijaid. Lõpuks panustame digitaalsete õppematerjalide arendamisse ka oma õppematerjali avaldamisega mõnes repositooriumis või veebikeskkonnas. Teoreetilise osa puhul tugineme kevadel ilmunud „Digitaalsete õppematerjalide loomise juhendile“(http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/, kust leiab hulgaliselt õppematerjalide tehnilisi aspekte ja vahendeid puudutavaid näpunäiteid.

Koolitus toimub veebipõhiselt, seda juhendavad kolm kogenud koolitajat: Anne Kalmus, Katrin Kisand ja Veronika Rogalevitš. Õpikeskkonnaks oleme valinud Eliademy keskkonna, millel on olemas eestikeelne liides ja mis oma lihtsusega on võlunud kõiki esmakoolitusel osalejaid.

Autor: Veronika Rogalevitš, Tallinna Ülikooli E-õppe keskuse haridustehnoloog

Haridus- ja Noorteamet