Doktoritöö lõi uudse veebiõpikeskkonna lahenduse LePress


Avaldaja:Merje Pors19. August 2013

21. augustil kaitseb Tallinna ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktorant Vladimir Tomberg oma doktoritööd, kus ta keskendub veebipõhise õppimise ja õpetamise toetamisele.

Õppimise ja õpetamise toetamisele keskendub ta olukorras, kus nii õppijad kui õpetaja kasutavad õpikeskkonnana tavapärase õppeasutuse poolt hallatava ühtse e-õppeplatvormi asemel erinevatel serveritel paiknevaid personaalseid ajaveebe ehk blogisid, teatab Tallinna ülikool oma pressiteates.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub kolmapäeval, 21. augustil kell 14.30 Riho Pätsi auditooriumis (Uus-Sadama 5, M213).

Vladimir Tombergi doktritöö  “Learning Flow Management and Teacher Control in Online Personal Learning Environments” (Õpivoogude haldus ja õpetaja otsustusõigus veebipõhistes personaalsetes õpikeskkondades) eesmärgiks oli luua uudne lahendus, mis võimaldaks ajaveebipõhise kursuse ning kursusel osalevate õppurite isiklikud ajaveebid integreerida üheks terviklikult toimivaks õpikeskkonnaks.

„Uurimisteema valik oli tingitud asjaolust, et viimastel aastatel on tasemekoolituses järjest populaarsemaks muutunud ajaveebide kasutamine personaalse õpikeskkonnana,“ märkis Tomberg. „See on võimaldanud suurendada õppurite iseseisvust oma õpingute kavandamisel ja läbiviimisel, mitmekesistada õppuritevahelist diskussiooni ning andnud õpetajale paremad võimalused õppurite iseseisva töö jälgimiseks.“

Tombergi sõnul on paralleelselt ja oluliselt vähenenud õpetaja võimalused õppetegevuse suunamiseks ning õppuritele vajadusel toe pakkumiseks. „Vähe sellest – asjaolu, et õppurite ainekursusega seonduvad materjalid (kodutööd, reflektsioonid jmt) asusid hajutatud personaalsetes ajaveebides, tegi kogu kursuse haldamise õpetajale väga kohmakaks ja aeganõudvaks.“

Erinevate ligipääsude olulisus
Nende probleemide lahendamiseks töötati välja ainekursuse koordinatsiooniruumi kontseptsioon, loodi vastava tarkvaralahenduse prototüüp ning piloteeriti seda ülikooli õppetegevuses. Kuna prototüüp teostati populaarseima ajaveebitarkvara Wordpress lisamoodulina, siis sai selle nimeks LePress (lühendatud versioon lausest “Learning with Wordpress”), mille veebikülg on siin: http://trac.htk.tlu.ee/lepress

LePress integreerib olulisimad ainekursuse haldamiseks vajalikud funktsionaalsused – kursusele registreerumine, õppeülesannete andmine, koduülesannete esitamine, hindamine, tagasiside. Doktoritöö raames läbiviidud empiirilised uuringud näitasid, et LePressi kasutanud õpetajad hindasid positiivselt võimalusi õppetegevuse juhtimiseks ajaveebipõhises õppes, paranes ka õpetajate suhtumine veebipõhise toe kasutamisse õppetöös.

Uuringute käigus loodud lahenduse piloteerimisel ilmnesid ka mõningad ajaveebide tasemeõppes kasutamise puudused, mis seni ei olnud laiemalt teadvustatud. Olulisimaks neist oli, et ajaveebide avalik jälgitavus pärssis osa õppurite poolt oma ajaveebides materjalide avaldamist ning kaasüliõpilaste materjalide kommenteerimist. See tingis vajaduse luua ka hajutatud ajaveebide jaoks õiguste süsteem ja see kursuste koordinatsiooniruumis realiseerida, mis võimaldaks anda õppes osalejate ajaveebidele erineva ligipääsu.

Doktoritöö lisadena on esitatud rahvusvahelistes teadusajakirjades ja kogumikes ilmunud kuue teemakohase teadusartikli tekstid.

Vladimir Tombergi doktoritöö “Learning Flow Management and Teacher Control in Online Personal Learning Environments” juhendaja on Tallinna Ülikooli professor Peeter Normak, oponendid on Tampere Ülikooli professor Petri Nokelainen ja Ljubljana Ülikooli professor Jože Rugelj.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis E-Ait.