Täna teevad abituriendid matemaatika riigieksamit


Avaldaja:Laura Vetik19. Mai 2016

Täna, 19. mail toimuv matemaatika riigieksam lõpetab gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajate jaoks tänavuse riigieksamite perioodi. Eksaminandid said valida kitsa või laia matemaatika eksami. Kitsa eksami valis 3659 ja laia eksami 4874 eksaminandi.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikat (14 kursust). Kitsast matemaatikat õppinu sai valida laia matemaatika eksami ja vastupidi.

Mõlemal eksamil on 50%line ühisosa, mille ulatuses on ülesanded analoogsed. Ülejäänud osas vastab eksamitöö kitsa või laia matemaatika ainekavale.

Eksamitöid hinnatakse skaalal 0–100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele samad ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Matemaatika eksamiülesannete koostamisel suurendatakse aasta-aastalt ülesannete osakaalu, kus on suur osa teksti mõistmisel ning ümbritseva elulise probleemi või ülesande sidumisel konkreetse matemaatilise mudeliga.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Riigieksamitele registreerus tänavu  kokku 10 471 eksaminandi.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.–19. juunini eksamite infosüsteemis EIS  https://eis.ekk.edu.ee/  ja riigiportaalis http://www.eesti.ee

Elektroonilised riigieksamitunnistused väljastatakse hiljemalt 20. juunil.

Lisainfo 2016. a riigieksamite kohta on leitav: http://www.innove.ee/et/riigieksamid.

Allikas: SA Innove

Foto: Flickr

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet