Õpetajate täiendusõpe muutub kvaliteetsemaks ja mitmekülgsemaks


Avaldaja:Laura Vetik03. Juuni 2016

Selgunud on 24 projekti, mis hakkavad pakkuma õpetajatele täiendusõpet ja baaskoolitusi, samuti arendatakse edasi ülikoolide juures tegutsevaid õpetaja hariduse kompetentsikeskusi. Õpetajate täiendusõpe peaks muutuma mitmekülgsemaks ja õpetajatele kättesaadavamaks.

Projektide raames toimuvatel koolitustel osalemine on õpetajatele tasuta, koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Kolmes voorus välja jagatav toetussumma on 3 260 558 eurot. Taotlusvoore korraldas SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiveri sõnul on taotlusvoorud ellu kutsutud selleks, et mitmekesistada õpetajatele pakutavaid täiendusõppe võimalusi. „Leppisime õpetajate, ülikoolide ja koolijuhtide esindajatega kokku prioriteetsed koolituste teemad ja loodan väga, et läbi nende saame koos partneritega õpetajateni tuua uuenenud kvaliteediga täiendusõppe,“ oli Mikiveri soov.

Taotlusvoorus „Õpetajate täiendusõpe“ esitati Innovesse 81 nõuetele vastavat projektitaotlust kõrgkoolidelt, mittetulundusühingutelt ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt kogusummas 529 903 eurot. Toetust saavad 20 projekti, mille vahel läheb jagamisele 147 535 eurot. Projekti kohta antav toetus jääb viie ja kaheksa tuhande euro vahele. Projektide raames plaanitakse koolitusi pakkuda 482 õpetajale.

Enim rahastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projekte – kokku 8. Samuti saavad toetust 3 Tallinna Ülikooli, 2 Tartu Rahvaülikooli ning 2 Põlvamaa OÜ Tulõtungal projekti. Teised organisatsioonid saavad rahastust ühele projektile.

Toetust saanud projektid hakkavad üle Eesti pakkuma õpetajatele erinevaid täienduskoolitusi: kuidas toetada andekaid lapsi, kuidas toime tulla käitumisraskustega lastega, kuidas kaasata tavakooli hariduslike erivajadustega lapsi, kuidas luua täiskasvanud õppija vajadustele vastav õppekeskkond kutsekoolis, kuidas arendada loovat ettevõtlikkust jne.

Koolitused käivituvad valdavalt sügise alguses, koolituste täpsem info avaldatakse peagi ka HITSA koolituskalendris.

Taotlusvoorust „Õpetajate baaskoolitused“ rahastatakse Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli projektitaotlused „Õpetaja professionaalse arengu toetamine Tallinna Ülikoolis“ (toetussumma 314 067 eurot) ning „Tartu Ülikooli baaskoolitused õpetajatele“ (toetussumma 202 685 eurot). Nimetatud projektide raames läbiviidavad koolitused käsitlevad järgnevaid teemasid: õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamine erinevatel kutsetasemetel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, õpetaja uurimispädevuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises õpikeskkonnas ning koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia töökorralduse muudatuste elluviimine.

Taotlusvoorust "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" rahastatakse ülikoolide projektid „Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis“ (toetussumma 1 296 270 eurot) ning „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine“ (toetussumma 1 299 999). Toetuse abil arendatakse koos partneritega edasi kompetentsikeskusi Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

Toetust saanud projektide nimekiri on leitav Innove kodulehelt.

Allikas: SA Innove

Samal teemal: