Oodatud on projektitaotlused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks


Avaldaja:Laura Vetik27. Juuni 2016

Sihtasutus Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.

Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Jagatavate toetuste kogumaht on 2 300 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering.

Taotlusvoor „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ on avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda võtmepädevusi arendavate koolituste läbiviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid õppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on väga oluline, et vähem koolitustel osalenud täiskasvanud arendaksid tööturul hakkamasaamiseks ja edaspidise õppe soodustamiseks selleks vajalikke oskusi, näiteks võõrkeelteoskust või suhtlemisoskust: „Eelkõige ootamegi taotlejatelt projekte prioriteetsete võtmepädevuste alaste koolituste läbiviimiseks. Prioriteetseteks võtmepädevusteks loetakse õppimisoskust, sotsiaalseid oskuseid, digipädevusi, algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning võõrkeelteoskust, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskust.“

Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalikõiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused (välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. august 2016 kl 17.00. Huvilistele toimub 28. juunil Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses taotlusvooru tutvustav infopäev.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Allikas: SA Innove

Foto: SA Innove

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet