Üldhariduskoolide rahuloluküsitlustes osales kokku 51 000 õpilast, õpetajat ja lapsevanemat


Avaldaja:Laura Vetik13. Aprill 2018

6. aprillil lõppesid riiklikud üldhariduskoolide rahuloluküsitlused, millesse seekord kaasati rekordarv vastajaid. Kõigil 4., 8. ja 11. klassi õpilastel, põhikooli lastevanematel ja õpetajatel oli võimalik kaasa rääkida. Oma arvamust avaldas kokku üle 51 tuhande vastaja.

SA Innove uuringute ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes küsitlusele vastates oma panuse andsid: „Küsitlused annavad riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet. Tulemustest ilmnev aitab koolidel teadvustada nii oma tugevusi kui ka arengukohti. Tagasisideraporteid palume koolidel ja koolipidajatel kindlasti jagada nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega, sest rahulolu luuakse eri osapoolte koostöös,“ tõdeb Püüa.

Iga-aastane rahuloluküsitlus toimus juba kolmandat korda ning selle ulatus on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2016. aastal viidi küsitlus läbi 8. ja 11. klassi õpilaste hulgas, siis 2017. aastal küsitleti pea sajas koolis lisaks ka neljanda klassi õpilasi ning kaasati põhikooli õpilaste vanemaid ja õpetajaid. Tänavu toimus kõikne küsitlus, milles olid oodatud osalema kõik 4., 8. ja 11. klasside õpilased, põhikooliõpilaste vanemad ja üldhariduskoolide õpetajad.

4., 8., ja 11. klasside õpilasi vastas küsimustikule kokku 24 000, oma arvamust avaldasid ka 20 000 lapsevanemat ning 7500 õpetajat.

Küsitluse eesmärk on mõõta rahulolu erinevaid aspekte – kas koolikeskkond toetab sisemist motivatsiooni, millised on suhted ja kas kogetakse kiusamist, kuidas hinnatakse kooli füüsilist keskkonda ning milline on hinnang koolipidaja ja riigi tegevusele hariduse korraldamisel. Keskne üleriigiline küsitlus peaks saama koolile sisehindamise tööriistaks ja hakkama asendama nende endi korraldatavaid küsitlusi.

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis http://www.haridussilm.ee
Koolide tagasiside raportid ja koondaruanne valmivad juunis.

Mais viiakse riiklikud rahuloluküsitlused läbi ka lasteaedade õpetajatele ja lastevanematele.

Rahuloluküsitlusi viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Küsitlused on elektroonsed ja neis kasutatakse teadusuuringutel põhinevaid ja kontrollitud küsimustikke.

Küsitluste kohta leiab lisainfot siit.

Allikas: SA Innove

Foto: SA Innove

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet