Enamik õppureid ja õpetajaid on kutseharidusega rahul


Avaldaja:Madli Leikop14. Juuni 2019

Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud analüüsi põhjal on 80 protsenti kutseõppuritest rahul teadmiste ja oskustega, mida kutsekoolid pakuvad. Kõrgeima hinde rahulolule on andnud käsitöö ja lastehoiu õppekavarühmade õppurid, madalaima aga IT-erialade õppurid.

Õpetajatest on suurim rahulolu sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna õpetajate seas.

Suurem osa õppuritest tunnistab, et läheb kooli hea meelega, agaramad õppurid on just vanemaealised. Analüüsist selgus, et mida vanemad on õppurid, seda rohkem on nad rahul kutseharidusega. Üle 25-aastaste ja vanemate õppijate puhul on rahulolu hinnang 4,5, samal ajal on keskmine hinnang 4,1. See on oluline tulemus ka elukestvaõppe vaates, kuna vanemaealiste õppijate osakaal on kutseõppes suurenemas.

„Koolidele on see teadmine vajalik, et pakkuda edaspidi paindlikke õppevõimalusi ning koostada tunniplaane, arvestades töötavate õppijate võimalusi,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Teet Tiko.

Kooliga on vähem rahul vanemate kursuste õpilased ning meessoost õppurid. „Koolil on oluline kindlaks teha, mis tegurid õppeprotsessis mõjutavad rahulolu langust, sest rahulolu kooliga seostatakse ka paremate õpitulemuste ja suurema hulga nominaalajaga lõpetanutega,“ lisas Tiko. Rahulolu suurendavad head suhted koolis, mida omab küsitluse järgi 90 protsenti õppuritest ja 95 protsenti õpetajatest ning kahandab koolikiusamine, mida on kogenud 15 protsenti kutsekoolide õppuritest.

Õpetajatest on oma tööga rahul enamik - 85 protsenti, enamasti pikema staažiga õpetajad. Rahuolu mõjutab teistest teguritest enam see, mis valdkonna aineid õpetatakse. Nii on teistest rahuolevamad sotsiaal- ja humanitaarainete õpetajad, vähem rahul aga põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaariaaineid õpetavad õpetajad.

Õpetajate rahulolu mõjutab see, kuidas kooli juhitakse, milline on õpetajaameti maine ja kuvand meedias ning töötasu. Madalama palgaga õpetajad annavad ka negatiivsema hinnangu õpetajaameti mainele.

Raporti terviktekst

TAUST

Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärgiks kutsekoolides on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused kutsekoolide õpilaste ja õpetajate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks. 

Rahuloluküsitluses kasutatakse teadusuuringutel põhinevaid ja kontrollitud küsimustikke, mis annavad nii riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet. Küsimustikud katavad olulisi rahulolu komponente ning aitavad vajadusel leida koolidel üles oma tugevusi või ka vähese rahulolu põhjuseid. 

Esimene katsetuslik küsitlus toimus 2017. aastal. Järgmine rahuloluküsitlus viidi kutsekoolides läbi 2019. aasta märtsis, selle küsitluse tulemused tehakse koolidele teatavaks käesoleva õppeaasta lõpuks, koondtulemused avaldatakse pärast seda. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet