Loodusteaduste koda ühendab viie kooli õpilasi


Avaldaja:Ülle Anier17. November 2019

Loodusteaduste koda on Antsla Gümnaasiumi, Kuldre Kooli, Osula Põhikooli, Tsirguliina Kooli ja Lüllemäe Kooli ühisprojekti osa. Loodusteaduste koja projekt on suunatud õppe- ja ainetevaheliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks praktilise ja uuendusliku õpikeskkonna abil.

Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Projekt valmis tänu meeskonna mõnusale koostööle.

 

Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada eelkõige loodusteaduste kallakuga õppetunnid: keemia, füüsika, bioloogia, geograafia ja loodusõpetus. Kuid koda pakub võimalusi ka teiste õppeainete õppimiseks ning erinevate õppetundide lõiminguks. Kojas on võimalik koolitunde siduda praktiliste tegevustega.

 

Looduskoja õppevahendid on komplekteeritud I, II, III ja ka gümnaasiumi õppekavasid arvestades.

Looduskoja vahenditega on võimalik läbi viia näiteks ilmavaatluse tegemist, mikroorgamismidega tutvumist, vee-elustiku uurimist ja palju muud põnevat läbi praktilise tegevuse.

 

Looduskoja treileri ehitaja oli Alro Metal OÜ. Haagis on rajatud võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatud Tehnopoli roheruumi näitel). Liikuv haagislabor on loodussäästlik ja tulevikulahendusi hõlmav. Siin on päikeseeneria baasil erinevad süsteemid: ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jms.

 

Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes. Õpilastel on võimalik andmeid analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise- ja väliskliima eripärad. Loodusteaduste Kojas pannakse õpilasi nägema oma õppetöö tulemust ja mõistma seda, kuidas nad õpivad. Oluline on asjade läbi proovimine, et katsetada erinevate valikute seest õige leidmist. Katsetuste põhjal püütakse õpilastele näidata, et nende panus on oluline paaristöös, rühmatöös, et iga õpilane on oluline lüli kollektiivis nii koolis kui ka väljaspool kooli.

 

Loodusteaduste koda pakub õppetundides fantastilisi võimalusi praktilisteks tegevusteks, ettevõtlikkuseks, VUNK tegevuseks ja põnevusteks. Igas koolis on see koda õppeaasta jooksul seitse nädalat, kuid osad seadmeid jaotatakse koolidesse ära.

 

Teist aastat püüame osaleda GLOBE tegemistes. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. Antsla koolis tegutsevad GLOBE-iga enamasti viienda klassi õpilased. GLOBE-i tegevus on Looduskoja üks osa, seega GLOBE-iga on liitunud peale Antsla Gümnaasium ka Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirguliina Kool ja Lüllemäe Kool.

 

Loodusteaduste koja tegemised kajastatakse viie kooli õpetajate poolt looduskoja blogis aadressil: https://looduskoda.blogspot.com/

Kaasaegsete õppevahendite ostu toetas Euroopa Sotsiaalfond meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevarsa loomine ja kasutuselevõtt" raames

Looduskoja kojavanem on Antsla Gümnaasiumi õpetaja Ülle Anier.

 

Foto: Koolielu arhiiv

Haridus- ja Noorteamet