Riigieksamite valiku tähtaeg läheneb


Avaldaja:Kristi Semidor17. Jaanuar 2011

Kategooriad:Hariduselu

Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt 20. jaanuariks 2011 teatama kooli juhtkonnale õppeained, milles soovivad tänavu riigieksameid teha. Samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka kutseõppeasutuste õpilased, kes soovivad riigieksameid sooritada, ning gümnaasiumi varemlõpetanud.

Varemlõpetanud saavad riigieksamitele registreeruda riigiportaali http://www.eesti.ee päringukeskkonna vahendusel või tuleb täita avaldus, mille vormi leiab eksamikeskuse kodulehelt http://www.ekk.edu.ee

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, neist vähemalt kolm peavad olema riigieksamid. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslik eesti keele riigieksam (kirjand), vene või muu õppekeelega koolides eesti keele kui teise keele eksam. Ülejäänud riigieksamid saab õpilane valida kooli õppekavas olevate järgmiste õppeainete hulgast: vene keel (vene õppekeelega koolis/klassis), inglise keel, saksa keel, prantsuse keel, vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, matemaatika, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus.

Riigi- ja koolieksamite valikut õpilane samal aastal muuta ei saa, st eksameid ei saa lisada, vahetada ega valitud eksamist loobuda. Kool saab lõputunnistuse väljastada 12. klassi õpilasele, kellel on kõikide õppeainete kooliastmehinded vähemalt rahuldavad ja kes on kõik valitud lõpueksamid (nii kooli- kui riigieksamid) sooritanud positiivselt.

Sellel aastal riigieksamite korralduses, eksamite vormis ja hindamise alustes olulisi muudatusi võrreldes möödunud aastaga tulemas ei ole.

2011. aasta riigieksamid algavad 18. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 13. juunil füüsika riigieksamiga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist riigiportaali http://www.eesti.ee päringukeskkonnast.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lisatud 17. jaanuaril 2011  

Harno logo