Pärnu viib koolid digipöördesse


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Kategooriad:Edulugu

Pärnu linnavalitsus kuulutas sel kevadel välja üldhariduskoolide koostööprojekti "Pärnu linna digipööre", mille eesmärk on nutiseadmete igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuste ning digitaalse kirjaoskuse suurendamine ning koostöö arendamine.

Projektiidee autoriks ja projekti algatajaks oli Pärnu Vanalinna Põhikool, idee sai alguse TLÜ ja Samsungi Digipöörde projektist. Mitmed koolid, kes sellesse projekti kandideerisid, olid oma koolimeeskonnad juba moodustanud ning projekti ideed läbi mõelnud. Vaja oli vaid pakkuda veidi tuge ja motivatsiooni nende realiseerimiseks. Siin tuli appi Pärnu linnavalitsus, kes premeerib iga projekti edukalt lõpule viinud kooli kümne tahvelarvutiga.

Projektis osalevad koolid moodustasid kuueliikmelised meeskonnad ning töötasid koos välja projektid koos tegevuste kavaga, mida projektiperioodil ellu hakatakse viima. Projektiideede eelhindamisel ja projektide ülevaatamisel olid nõu ja jõuga abiks kõikide teiste projektis osalevate koolide esindajad.

Veidi kohendati ka projekti formaati väikelinnale sobivamaks. Võistluse asemel viiakse Pärnus läbi koostööprojekt, kus keskmes on koolide areng ja rõhk koostööl teiste linna koolidega.  Osalevad koolid on omavahel paaridesse jagatud, näiteks korraldab ja sisustab iga paar teistele koolidele ühe koolituspäeva. Lisaks projektis osalevatele koolidele on koolituspäevadele teretulnud ka teiste Pärnu linna koolide õpetajad.

Iga kool teeb oma digipöörde

Lähtudes DIGCOMPi raamistikust, on eesmärgiks seatud ühe või kahe digipädevuste pädevusvaldkonna arendamine. Koolide muutumist jälgib ning koolituste ja nõuga toetab projekti TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskuse juhataja Margus Pedaste. Koostööd tehakse ka HITSAga. Koolide projektid sõltuvad iga kooli algtasemest ja arendamist vajavast suunast.

digipööre.jpg

Digivahetund Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajatele. Foto: Pärnu Vanalinna Põhikool

Pärnu Vanalinna Põhikool viib sügisest sisse programmeerimise algõpetuse 1. kooliastmes. Õpetajate digiharimiseks jätkatakse digivahetundide traditsiooniga ning pannakse rõhku digitaalsele kommunikatsioonile. Klassiõpetajate koostöös valmib õppekavast lähtuv avalik veebipõhine e-töövihik, mis toetab VOSK-meetodi rakendamist tundides. Jätkatakse ka koostööd teiste Pärnu linna koolidega, sh viiakse läbi juba kolmas avatud digiõhtu.

Kuninga Tänava Põhikool koostab Pärnu linna tutvustavad õpirajad (ajalugu, kultuur, loodus, turismiobjektid jne), mille kontrollpunktides kasutatakse ülesannete lahendamisel nutiseadmeid. Rajad aitavad kinnistada õpitulemusi ja toetavad üldpädevuste omandamist ning on avatud nii Pärnu linna kui teiste Eesti koolide õpilastele. QR-koodide kasutamine lisaks interaktiivsetele radadele võimaldab linna vaatamisväärsusi tutvustada ka turistidele.

Pärnu Ülejõe Põhikool võtab kasutusele nutivahendid hariduslike erivajadustega (HEV) klassides paremate õpitulemuste saamiseks ja õpimotivatsiooni tõstmiseks. Õpetajad teevad õppeaineid lõimides koostööd oma koolis ja teiste koolidega, kasutades nii olemasolevaid materjale kui ka luues enda omi. Samuti koostatakse HEV-õpilastele sobivad õpilood, mis avaldatakse juba loodud ühises Digiõpikus (http://vosk.eu/.

Pärnu Toimetulekukool soovib arendada oma õpetajate digipädevusi ja oskusi, et tagada lihtsustatud õppel olevate HEV (toimetuleku- ja hooldusõppe) õpilaste võimetekohane kaasamine nutivahendite kasutamiseks nii õppetöös kui ka igapäevaelus. Õpetajate ja õpilaste koostöös valmib tahvelarvuti abil kooli tutvustav video.

Pärnu Rääma Põhikool kaasab digipöördesse nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui ka teised koolikogukonna liikmed. Nutikad vahetunnid ja ainetunnid, nutivõistlused ja -konkursid, nutipäevad ning nutikoostöö Pärnu linna koolidega – need on Pärnu Rääma Põhikooli sihid digipöördeks.

Pärnu Ühisgümnaasium soovib suurel määral laiendada tundides arvuteid ja nutiseadmeid kasutavate õpetajate hulka. Sisekoolitustel, mis hakkavad toimuma õppetoolide kaupa, loovad õpetajad endale aineblogi, milles tutvustavad oma tundidesse sobivaid keskkondi ja äppe. Digipöörde läbiviimiseks osteti kevadel kooli 38 tahvelarvutit ja 15 sülearvutit, võidetud 3D-printerit hakatakse kasutama kunsti- ja disainiõpetuses.

Pärnu Raeküla Kooli digiprojekti eesmärk on muuta digivahendite kasutamine õppetöö igapäevaosaks, et õpetajate tööd kaasajastada ning õppimist õpilastele huvitavamaks muuta. Jätkatakse digitundide ja -vahetundidega ning koolitustega, õppematerjalide ja õpilugude talletamiseks luuakse oma digitaalne keskkond “Digilaegas”.

Pärnu Tammsaare Kool, kes pakub eesti keelest erinevat kodukeelt rääkivatele õpilastele eesti- ja venekeelset õpet, soovib teha digipööret, sh LAK-õppe ja keelekümbluse e-metoodikas. Õpetajad saavutavad projekti lõpuks digipädevuse, mis võimaldab ainetundide kaasajastamiseks edukalt rakendada VOSK-põhimõtet. Õpilased kasutavad nutiseadmete võimalusi sihipäraselt õppimiseks ja teadmiste kinnistamiseks. 7. keelekümblusklass teeb digiõpimapi, millest kasvab välja loovtöö. Õpimapi tutvustamine toimub aprillis digikonverentsil.

Projektide finaalüritus toimub 2016. aasta veebruaris – tehakse kokkuvõtteid, hinnatakse toimunud muudatusi ning antakse üle väljateenitud tahvelarvutid.

Autor: Diana Veskimägi, Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog

Haridus- ja Noorteamet