Raport: õpetajaharidusel on oluline roll loodus- ja reaalainete populariseerimisel


Avaldaja:Laura Vetik29. Jaanuar 2016

European Schoolnetilt on ilmunud uus raport selle kohta, kuidas suurendada õpilaste huvi teaduse-, tehnoloogia-, inseneeria- ja matemaatikaõpingute vastu. 2015. aasta raport keskendub õpetajateharidusele, sest õpetajate erialases ettevalmistuses nähakse olulist mõjutegurit laste huvi tõstmisel.

Globaalses teadmiste keskses majanduses konkureerimine ning digiajastuga kohanemine on pikaajalised väljakutsed, millele Euroopa peab tähelepanu pöörama. Nende väljakutsete ületamisel on inimkapitali investeerimine määrava tähtsusega. Kvaliteetne STEM-haridus (inglise keeles science, technology, engineering, mathematics e. teadus, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika) panustab stabiilsesse majanduskasvu ning arengusse, õhutades innovatsiooni, produktiivsust ja konkurentsi. Ometi seisab enamik Euroopa riike endiselt fakti ees, et liiga vähe õpilasi on huvitatud STEM-ainetest.

Scientixi raport „Efforts to increase students’ interest in pursuing science, technology, engineering and mathematics studies and careers“ põhineb 2015. aasta suvel läbi viidud analüüsile, adresseerides 30 Euroopa riigi praeguseid ja planeeritavaid poliitikaid ja algatusi, mis aitavad parandada STEM-hariduse kvaliteeti ning õhutavad noori valima endale ka sellealase karjääri.

Ligi 80% raportis vaadeldud riikidest peavad STEM-haridust prioriteetseks valdkonnaks riiklikul tasandil. Pea kõik nimetatud riigid peavad oluliseks selle valdkonna õppekava reforme põhikoolis või gümnaasiumis ning 70% riikidest peab tähtsaks initsiatiive, mis on seotud IKT efektiivsema kasutamisega STEM-hariduses.

Eelkõige on raporti fookus õpetajakoolitusega seonduvatel tegevustel, sest õpetajaharidus ja õpetajate professionaalne areng on olulised faktorid, mis aitavad STEM-ainete õpet ja karjääri noorte jaoks populaarsemaks muuta.   

Näiteks 70% riikidest on juba kasutusele võtnud või planeeritakse veebipõhiseid kursusi STEM-aineid andvate tegevõpetajate professionaalseks arenguks. Veebipõhised vahendid loovad hea platvormi õpetajate kogukonna loomiseks ja arendamiseks, andes võimaluse osalejatel jätkata koostööd ning üksteiselt õppimist ka online-kursuste lõppedes.

Mitte ainult õpilaste vähene huvi, vaid ka STEM-aineid andvate õpetajate puudus on murekohaks Euroopas, eriti just gümnaasiumitasemel. Samas pööratakse enamikes riikides rohkem tähelepanu tegevõpetajate täiendkoolitustele kui tulevastele õpetajatele suunatud STEM-ainete koolitustele. Vaid pooltes küsitletud riikidest on tulevastel õpetajatel võimalus saada spetsiifilisemalt STEM-ainetele suunatud koolitust.

Raportist leiab põhjalikuma ülevaate uuringus osalenud Euroopa riikide strateegiatest STEM-ainete õpetamisel ja õpetajate ettevalmistuse kohta. Tutvu raportiga SIIN.

Refereeritud: Kearney, C. (2016). Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Mathematics, Science and Technology Studies and Careers. National Measures taken by 30 Countries – 2015 Report, European Schoolnet, Brussels.

Foto: Terje Lepp

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet