Koolid saavad koolikogukonna kaasamiseks toetust


Avaldaja:Laura Vetik18. November 2016

Koolidele suunatud konkursilt „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“ saab toetust 12 kooli üle Eesti kogusummas 26 215 eurot. SA Innove sõlmib koostöölepingud kõigi konkursile taotluse esitanud koolidega, tegevused kogukonna kaasamiseks toimuvad 2017. aasta oktoobrini.

Innove õppekava ja metoodikakeskuse juhataja Natalja Mjalitsina sõnul lähtuvad konkursi läbiviijad Innove ja algatus Huvitav Kool eeldusest, et kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loova ja intellektuaalse pingutuse koht: „ Konkursi eesmärk oli toetada kooli koostööd kogukonnaga kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära, kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainekavades.“   
Natalja Mjalitsina sõnul on taotlusi läbivateks märksõnadeks kool, õppekava, lõiming, üldpädevused, kogukond, koostööpartnerid ja ettevõtlikkus: „Kõik  koolid on tähtsustanud koostööd erinevate partnerite ja asutustega,  partneritena on esindatud nii muuseumid, äriettevõtted, MTÜd kui ka kõrgkoolid.“

Koolide poolt esitatud projektid paistavad silma  koostööpartnerite rohkuse ja omanäolisusega.

 • Sinimäe Põhikool on kaasanud  ühistegevusse  kohaliku muuseumi,  puuetega inimeste hooldekodu, kohalikud piimatootjad, taimekasvatajad ja mitmed äriühingud. Tegevused on suunatud õpetajate meeskonnatöö oskusete omandamisele ja rakendamisele, motiveerides nii õpetajaid kui ka õpilasi eesti keelt omandama.   
 • Salme Põhikool valmistab ette  projekti „Koos on parim“, milles on ühendatud pärimuskultuur ja kaasaeg.  
 • Haanja  Põhikool peab oluliseks sportlikku eluviisi, tehes koostööd kohaliku suusaklubiga, samuti tähtsustatakse koos Rogosi mõisaga ettevõtluse arendamist. Tegevusi siduvaks elemendiks on võro keele säilitamine ja edendamine.
 • Vastseliina Gümnaasium  plaanib ühist kogukonnapäeva, kus osalevad lasteaed, rahvamaja noortekeskus, muusikakool, kaitseliit, spordiklubi ja kohalikud ettevõtjad. Loomisel on  erinevaid õppeaineid lõimiv interaktiivne mäng Avastusrada.
 • Rõuge Põhikool on kavandanud koostööseminari koostööpartneritega  ja kogukonnaõppe ühislaagri, milles osalevad kõik kooli õpilased ja kooli personal.  
 • Albu Põhikool seab sihiks kogukonna vaimu ja identiteedi tugevdamise kaasates Tammsaare muuseumi ja kohalikke ettevõtjaid.
 • Tamsalu Gümnaasium koos paljude koostööpartneritega plaanib kunstiainete ja tehnoloogia valdkonna  arendamist ja seose loomist piirkonna ettevõtjatega aitamaks kaasa õpilaste karjääri planeerimisele.
 • Narva Paju Kool suunab tegevused HEV-õpilaste eelkutseõppeks. Projekt „Abimees on meie kogukonna seast“ kaasab  partneritena kutseõppeasutuse töötajaid ja  spetsialiste Narva kogukonnast.  
 • Häädemeeste Keskkool ja Kiviõli 1. Keskkool keskenduvad koostööle ka kõrgkoolidega.
 • Narva Keeltelütseum töötab välja ja piloteerib uue õppeformaadi  „Kreatiivvõistlus“.
 • Viljandi Gümnaasium on kavandanud  Viljandi Hariduse Arengufondiga  kogukonda kaasava arendusseminari  „VG 2.0“ korraldamist, mis aitab parandada õpetajate omavahelist koostööd ning kaasajastada kooli õppekava.

Konkursi lõpetab 2017. aasta lõpul kokkuvõttev webinar,  milles projektis osalenud koolid saavad tutvustada oma tegevusi paikkonna eripära sidumisel kooliellu ja õppekava arendusse.
Toetuse saanud koolideks on Vastseliina Gümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi, Tamsalu Gümnaasiumi, Häädemeeste Keskkooli, Kiviõli 1. Keskkooli, Narva Keeltelütseumi, Sinimäe Põhikooli, Salme Põhikooli, Haanja Põhikooli, Rõuge Põhikooli, Albu Põhikooli ja Narva Paju Kooliga.

Allikas: SA Innove

Foto: SA Innove

Samal teemal: