Koolielu teemaveerandite neli väljakutset


Avaldaja:Kristi Semidor13. September 2016

NB! TEEMAVEERANDITE II ja III VEERANDIT EI TOIMU. HITSA kutsus õpetajaid ja õpilasi osa võtma Koolielu portaali teemaveerandite raames toimuvatest väljakutsetest.

KOOLIELU I TEEMAVEERANDI VÄLJAKUTSE „LÕIMING KOOLISISESELT“  
Koolielu ainemoderaatorid kutsuvad koos HITSAga õpetajaid võtma osa I veerandi „Digipädevus on koolis!“ väljakutsest „Lõiming koolisiseselt“.

Mida see väljakutse endast kujutab? Kutsume õpetajaid kolleegidega koostööd tegema. Teisisõnu on tegu projektivõistlusega, kuhu ootame koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi, näiteks võib kooli-siseselt läbi viia avatud tunde, ühiseid ainetunde või kolleegilt-kolleegile jagamist võimaldavaid kohtumisi. Taustaks mõelgem muutunud õpikäsituse ning digipädevuste teemadele (toetudes erinevatele raamdokumentidele, nt Horizoni raport, digipädevuste enesehindamise raamistik, haridustehnoloogilised pädevused).

Väljakutse tingimused:

·         Osalema on oodatud 2-5-liikmelised õpetajate koolisisesed meeskonnad.
·         Koostööd peavad tegema vähemalt kahe õppeaine õpetajad.
·         Õpetajatel tuleb läbi viia temaatiline projekt, kus erinevate ainete lõiming koondatakse ühte või enamasse tundi vm projekti. Tunnid võivad olla korraldatud ka virtuaalselt.
·         Kirjelduse võib esitada videona, õpiloona vm üldtunnustatud formaadis, ära peab olema toodud: lõiminguprojekti eesmärk ja kirjeldus, info kasutatud digivahendite kohta, näited lõimingu käigus loodud õpilaste/õpetajate töödest vm ning metoodiline juhend õpetajatele, kes sama soovivad proovida.
·         Tulemus peab vastama autoriõigustele.

Hinnatakse lõimimisprojekti uudsust, rakendatavust teiste õpetajate poolt, metoodilise juhendi olemasolu. Hindamiskomisjon moodustatakse ainemoderaatoritest ja teistest ekspertidest. Parimad selgitatakse välja veerandi lõppedes. Vähemalt kolm kõige paremini väljakutsele vastanud õpetajat tunnustab HITSA õppetööd toetavate digivahenditega.

I teemaveerandi väljakutse tulemused.  

KOOLIELU II TEEMAVEERANDI VÄLJAKUTSE „AMMU UNUSTATUD VANA“  
Koolielu ainemoderaatorid kutsuvad koos HITSAga õpetajaid võtma osa II veerandi „Digivärskendus“ väljakutsest „Ammu unustatud vana“.  
Oletame, et mõnda päris või hoopis virtuaalsesse sahtlipõhja on siginenud üht-teist tundides kasutatavat – materjal ajab asja ära küll, aga kui kunagi aega võtaks, siis võiks selle sisu kobedamaks siluda ja kaasaegseid lahendusi juurde lisada. Kutsumegi üles oma õppematerjale uue pilguga vaatama ja ammu unustatud vana värskendama. Nõustama võib kutsuda oma kooli haridustehnoloogi.

Mõned tingimused seame värskendatavale õppematerjalile ka:

·         Uuendatav õppematerjali moodustab kasutuskõlblik (ka täna kasutatav faktiliselt korrektne) tööleht, esitlus või film, mida varem pole ühelegi konkursile esitatud.
·         Töö võib esitada individuaalselt või kuni 4-liikmelise meeskonnana.
·         Õppematerjal vastab kehtivatele riiklikele õppekavadele.
·         Digitaalne õppematerjal on soovitav avaldada Creative Commons’i litsentsi alusel, järgida tuleb autoriõigusi. Vaata ka: "Digitaalse õppematerjali loomise soovitused"
·         Materjal tuleb lisada Koolielu portaali õppematerjalide hulka, õppematerjali Koolielu õppevara aida link tuleb lisada ankeeti, tähtajaks 10. jaanuar 2017.

Ainemoderaatoritest ja ekspertidest žürii hindab sisu, teostust ja autorlust, selle kõige korrektset vormistust. Parimad selgitatakse välja veerandi lõppedes. Vähemalt kolme kõige paremini väljakutsele vastanud õpetajat tunnustab HITSA õppetööd toetavate digivahenditega.

NB! III ja IV TEEMAVEERANDI VÄLJAKUTSEID EI TOIMU. 

KOOLIELU III VEERANDI VÄLJAKUTSE „VANEMATE, KOGUKONNA KAASAMINE ÕPPIMISSE“: 

Koolielu ainemoderaatorid kutsuvad koos HITSAga õpetajaid võtma osa III veerandi „Kaasav tulevikuharidus“ väljakutsest „Vanemate, kogukonna kaasamine õppimisse“. Sel veerandil ootame väljakutses osalema õpilasi nii üldharidus- kui ka kutsekoolidest. Kutsume üles tegema intervjuud lapsevanema/lapsevanematega või mõne kogukonna inimese/inimestega teemal, kuidas tänapäeva koolilapsed neile paistavad ja kuidas nemad saaksid neid õppimisel aidata. Intervjuu võib esitada video või artiklina. Lisapunkte annab see, kui loodut esitatakse mõnel kooli või kogukonna üritusel teistelegi, ja selle kokkuvõte on intervjuu juurde lisamaterjalina. 


NB! III ja IV TEEMAVEERANDI VÄLJAKUTSEID EI TOIMU. 

KOOLIELU IV TEEMAVEERANDI VÄLJAKUTSE „DIGILÕIME NAABRITEGA“ 
Koolielu ainemoderaatorid kutsuvad koos HITSAga õpetajaid võtma osa IV veerandi „Lõiming ja koostöö“ väljakutsest „Digilõime naabritega“. Viimasel veerandil teeme digi-teemalist koostööd naaberkooli, naaberlasteaia või muu naabruses asuva asutusega, kellelt on midagi õppida (v.a muuseumikülastused). Kutsume üles korraldama õppimise eesmärgil külaskäike, mille läbiviimise protsess jäädvustatakse ajaveebis (blogi, Facebooki grupp vm). Korraldajaks klass, koolirahvas või kogukonna inimesed.  

Loe ka:
Koolielus käsitletakse digiteemasid neljal teemaveerandil
Algab Koolielu teine teemaveerand „Digivärskendus“  
Koolielu I teemaveerandil „Digipädevus on koolis“ vahendame infot veebiseminaride kaudu    

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Foto Flickrist

Haridus- ja Noorteamet