Innovest saab toetust taotleda õpetajate täiendusõppe läbiviimiseks


Avaldaja:Madli Leikop06. Veebruar 2017

Taotlusvoor „Õpetajate täiendusõpe“ on avatud 6. veebruarist kuni 6. märtsini ning Innovesse oodatakse projekte, mis pakuvad täiendusõpet aine- ja kutseõpetajatele teemal „Kaasav haridus“ või klassi- ja aineõpetajatele teemal „Ohutus“.

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul on koolitused, mida taotlusvoorust rahastatakse õpetajatele väga vajalikud, sest „Kaasava hariduse“ valdkonna täiendusõppe läbinud pedagoogid oskavad edaspidi paremini arvestada õppurite eripära ja kohandada õpet vastavalt. „Ohutuse“ valdkonna õpe aga tutvustab õpetajatele, kuidas aine edasiandmise kaudu arendada õppijates teadlikkust turvalisusest ja väärtustada ohutust. „Pedagoogide täiendusõpe peab toetama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise oskuste tõusu, eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu,“ rõhutab Parve.

Projektitaotlusi on Innovesse oodatud esitama kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" nõuetele.

Välja on võimalik jagada kuni 150 000 eurot toetusraha, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 127 500 eurot ja riiklik kaasfinantseering 22 500 eurot. Ühele projektile antav toetus on kuni 8 000 eurot.

Taotlusvooru tutvustav infopäev huvilistele toimub 16. veebruaril Tallinnas.

Täiendavat infot taotlusvooru kohta leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad

Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: