Üldhariduskoolide rahuloluküsitlustes osales pea 20 000 vastajat


Avaldaja:Madli Leikop05. Aprill 2017

Märtsiga lõppesid riiklikud üldhariduskoolide rahuloluküsitlused. Vastajaid oli ligi 20 000. Koolide tagasiside raportid ja üleriiklik aruanne valmivad mais ja augustis.

SA Innove uuringute ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes küsitlustele vastates oma panuse andsid: „Küsitlused annavad riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet, mis aitab koolidel teadvustada nii oma tugevusi kui ka arengukohti. Tagasisideraporteid palume koolidel ja koolipidajatel kindlasti jagada nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega, sest rahulolu luuakse eri osapoolte koostöös.“

Rahuloluküsitlused hõlmasid kõiki Eesti 8. ja 11. ning ligi saja kooli 4. klassi õpilasi. Küsiti kooli, õppimise, õpilase enda ja koolisuhetega rahulolu kohta ning põhjuseta puudumiste, koolivägivalla ja digilahenduste kasutamise kohta.  

Põhisihtgrupis vastas küsitlusele 71% ehk pea 13200 õpilast. 

Õpetajatelt uuriti, kuidas nad on rahul omavahelise koostöö, õpi- ja töökeskkonna ning haridust mõjutavate kooliväliste teguritega ning kuidas nad kasutavad digilahendusi. Küsitlusele vastas 57% sihtgrupist ehk rohkem kui 1600 üldhariduskoolide õpetajat.  

1.-9. klassi laste vanematelt küsiti, kuidas nad on rahul oma lapse kooli ja õpikeskkonna- ning haridust mõjutavate kooliväliste teguritega. Tagasisidet andis ligikaudu 3550 lapsevanemat. 

Koolid ja omavalitsused saavad tagasisidet 8. ja 11. klassi õpilaste põhiküsitluse kohta mais ning 4., 8. ja 11. klassi õpilaste, õpetajate ja vanemate uute katsetuslike küsitluste kohta augustis. 

Rahuloluküsitlused jätkuvad ka järgmistel aastatel ning edaspidi avalikustatakse  kooli rahulolu üldnäitaja keskkonnas http://haridussilm.ee.

Mais viiakse riiklikud rahuloluküsitlused läbi ka lasteaedade õpetajatele ja lastevanematele ning sügisel kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele. Sel kevadel toimuvad ka kutse- ja kõrgkoolide vilistlaste toimetulekut ja õpingutega rahulolu hindavad uuringud.

Rahuloluküsitlusi viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Küsitlused on elektroonsed ja neis kasutatakse teadusuuringutel põhinevaid ja kontrollitud küsimustikke.

Allikas: SA Innove pressiteade. 

Samal teemal: