Kordusuuring „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”


Avaldaja:Madli Leikop18. Aprill 2017

Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Küsitluse eesmärk on analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes, jälgida muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastaga.

Küsitlused viiakse läbi taas nii 718-aastaste laste ja noorte kui ka omavalitsuste seas. 

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Kas kooli- ja kodutee on turvaline, kas kohalik transpordikorraldus vastab laste ja noorte vajadustele, milliseid vaba-aja veetmise võimalusi soovitakse kasutada, kas koolikorraldus on lapsesõbralik, millised mänguväljakud on laste jaoks huvitavad jne – need on küsimused, millele on oluline saada vastuseid lastelt ja noortelt endilt.

MTÜ Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul on positiivne, et ühiskonna hoiakud laste ja noorte kaasamise osas on muutunud toetavamaks. "Siiski on senisest enam vaja juurutada põhimõtet, et lapsed ja noored on oma arengutasemest lähtuvalt kaasatud kohaliku elu kujundamisesse ja avaldavad oma arvamust," märkis Poopuu.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja ENLiga viis ajavahemikul 20132016 läbi laiaulatusliku küsitluse  „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, millest selgus, et üle poole küsimustikule vastanud lastest ja noortest tahab, et tema arvamust kohaliku elu korraldamise kohta küsitakse. Uuringust selgus, et lastel ja noortel on rohkesti ettepanekuid oma kodukoha elukorralduse kohta ning nende mõtestatud kaasamise eelduseks on järjepidev koostöö laste ja noorte ning kohaliku omavalitsuse vahel. 

Seega viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga ajavahemikul aprillaugust 2017 läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastaga. 

küsitlus.png

Samuti on uuringu eesmärk leida ja levitada häid praktikaid ning tunnustada lapsesõbralikke omavalitsusi. Uuringu tulemused avalikustatakse septembri alguses, mis võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka kohaliku tasandi valimisvõitluses, arvestades, et tegu on tulevaste, aga ka praeguste valijatega (võttes arvesse, et 2017 saavad omavalitsuse valimistel osaleda ka 16-aastased noored). Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.

Lastekaitse Liit kutsub kõiki omavalitsusi oma parimaid praktikaid laste ja noorte osaluse toetamisel jagama ja kõiki lapsi oma seisukohti avaldama! 

Allikas: Lastekaitse Liidu pressiteade. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet