Minister Mailis Reps andis ülevaate algava õppeaasta tegevustest ja eesmärkidest


Avaldaja:Madli Leikop30. August 2017

Tänasel kooliaasta alguse pressikonverentsil rääkis minister Mailis Reps, et algaval õppeaastal on suure tähelepanu all lasteaiaõpetajate palgataseme parandamine, erivajadustega õpilaste parem toetamine ning tugispetsialisti teenuse ühtlasem tagamine lasteaiast üldharidus- ja kutsekoolini.

Kooliaasta 2017/2018 kõikide valdkondade tähtsamad tegevused 
Kooliaasta 2017/2018 arvulistes näitajates (alus-, üld-, kutse-, täiskasvanu- ja kõrgharidus, koolivõrgu muutused ja noortevaldkond) 
Kooliaasta alguse pressikonverentsi slaidid 

Minister Mailis Reps tõi välja, et kuigi õpilaste arv jätkab veel mõned aastad kasvamist, hakkab esimeste klasside suurus juba järgmisest aastast taas vaikselt kahanema. "See, et iga laps ja noor väärib parimat tuge pole seetõttu vaid sõnakõlks, vaid hädavajadus. Kui me tahame, et iga noor saaks ennast kõige paremini teostada, peame garanteerima, et nad püsiks haridussüsteemis ning oleks motiveeritud. See aga tähendab, et tulevikus peab nii toe pakkumisel kui ka rahastamisel arvestama, et kooliaja jooksul võib igal lapsel tekkida lisatoe vajadus ning seda tuleb pakkuda võimalikult kiiresti," sõnas minister.

Eesti hariduse vundament on tugev alusharidus, kuid lasteaiaõpetajate palgad on jäänud kooliõpetajate töötasudest märkimisväärselt maha ning regionaalne erinevus on väga suur. "Lasteaiaõpetajate palgad ulatuvad sõltuvalt kohast umbes 500 eurost pea 1100 euroni, mis kindlasti pole mõistlik, eriti arvestades õpetajate suurt vastutust ja professionaalsust. Oleme valitsuses kavandanud probleemi lahendamiseks järgnevatel aastatel 61 miljonit eurot ning lisaraha mõju on kindlasti tunda juba uue õppeaasta esimesel poolel, kui meie hinnangute järgi kasvab 86 protsendis omavalitsustes lasteaiaõpetajate palk kuni veerandi võrra ning enam kui kümnes 25 kuni 62 protsenti," ütles minister Reps.

Uus kutseõppe rahastamismudel

Järgmisel aastal plaanib ministeerium võtta kasutusele uue kutsehariduse rahastamismudeli. Kehtiva mudeliga rahastatakse koolides õppekohti, mis võib õpilaste valikute muutumise tõttu tähendada koolidele rahastamises ebastabiilsust. Samuti ei toeta praegune süsteem piisavalt tugispetsialisti teenuse pakkumist.

Minister Mailis Reps: "Kasutusele võetav uus rahastamissüsteem tagab koolidele pikemaajalise baasrahastamise, mis annab nii majandus- kui ka personalikulude stabiilsuse. Samuti toetab see senisest enam individuaalset lähenemist õppetööks. Teiseks hakkab uus rahastamiskorraldus võtma arvesse ka koolide tulemuslikkust."

Ministeeriumi fookuses on järgmisel aastal teemad, mille võtab kokku kooliaasta tähtsamate tegevuste ülevaade:

Digipööre
Koolide koostööprojekte õppe nüüdisajastamiseks toetab riik 10 miljoni euroga 
Esmakordselt viiakse läbi digipädevuse tasemetööd 
Koolid saavad soetada digiseadmeid õppimise mitmekesisemaks muutmiseks 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine
Euroopa Liidu hariduse, noorte- ja teadusvaldkonna eksperdid arutlevad Tallinnas valdkonna tuleviku üle 
Hariduskonverentsil keskendutakse nüüdisaegsele õppimisele ja õpetamisele 
Tippteaduse konverentsil räägitakse teaduse mõjust ja väärtusest ühiskonnale 
Noortekonverents toob kokku Euroopa noored ja poliitikakujundajad 

Keel
Riik toetab eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte õpet 
„Keeleklikk“ avab eesti keele e-õppe kursuse B1 tasemel 
Ministeerium töötab välja uue Eesti keelestrateegia 
Luuakse uus Eesti keeletehnoloogia programm 

Koolivõrk
Muusika- ja balletikool alustab kaasaegses hoones aastal 2020 
Valmistatakse ette kolme uue riigigümnaasiumi avamist 2018. aastal 
Omavalitsused saavad taotleda üle 37 miljoni euro põhikoolitaristu kulukuse vähendamiseks 

Kutseharidus
Järgmisel aastal rahastatakse kutseharidust uue mudeli alusel 
Kutsekoolides alustatakse valikuaasta piloteerimist 
Oskuste aasta jätkub ja kulmineerub 

Kõrgharidus
Doktoranditoetus tõuseb poolteist korda 
Ministeerium hakkab analüüsima õppetoetuste süsteemi 
Valmistatakse ette kõrgharidusseadustiku uuendamist 
Töökohapõhine õpe laieneb kõrgharidusse 
Kristjan Jaagu stipendiume välisriigis õppimiseks saavad taotleda ka magistrandid 

Noortevaldkond
Riik toetab täiendavalt noorte huviharidust ja -tegevust 

Teadus
Ehitatakse või renoveeritakse seitse teadus- ja õppehoonet 
Korrastatakse teadus- ja kõrgharidusasutuste võrku 
Käivitunud on erinevad teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmed 
Valmivad teadusasutuste evalveerimise tulemused 

Täiskasvanuharidus
Riik kutsub täiskasvanuid õpinguid jätkama 
OSKA aitab õppida ja õpetada õigeid asju 
Toimuvad uued tasuta koolituskursused täiskasvanutele 

Vaade koolile, eksamid ning järelevalve – välishindamine

Uuest õppeaastast korraldab kogu haridusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium ning suund võetakse riskipõhisele järelevalvele 
Hinnatakse gümnaasiumide panust õpilaste arengusse 
Koolid saavad tagasisidet õpilaste rahulolu kohta 

Õpetajad ja koolijuhid
Rahvusvaheline õpetajate võrdlusuuring TALIS tuleb taas 
Luuakse riiklikud preemiad ja stipendiumid õpetajatele 
Riik uuendab õpetajate lähtetoetuse süsteemi 
Jätkub õpetajate töötasu kasv 

Üld- ja alusharidus
Omavalitsusi motiveeritakse tõstma lasteaiaõpetajate palka kooliõpetajate palga alammäärani 
Hariduslike erivajadustega õpilaste paremaks toetamiseks uuendatakse õppekorraldust 
Käivitub pilootprogramm eesti keele õppe tõhustamiseks 
Põhikooli uuenenud ujumisõpetus aitab vältida veeõnnetusi 
Kehaline kasvatus kujundatakse ümber nüüdisaegseks liikumisõpetuseks 
Lasteaedades tõhustatakse eesti keele õpet 
Koolilõuna toetus kasvab uuest aastast ühe euroni 
Uuel õppeaastal on esimest korda üleriigiliselt viis vaheaega 

Varia
Ettevõtlusõpe kogub tuure üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides 
Koolid peavad tagama haridusasutuste neutraalsuse valimiste eel ja ajal 
Ministeerium analüüsib koolikohustuse pikendamise võimalusi 18. eluaastani 

Allikas ja foto: HTM

Samal teemal: