Suurtoetajad aitavad aastas kiusuennetusprogrammi kaasata veel 4000 last


Avaldaja:Laura Vetik09. November 2017

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool senised suurtoetajad ERGO kindlustus, Uuskasutuskeskus ja Tasku kaubanduskeskus panustavad ka sel õppeaastal Eesti koolide kiusuvabaks muutmisse kokku rohkem kui 22 000 eurot.

See võimaldab sihtasutusel pürgida ambitsioonika eesmärgini, haaramaks teadus- ja tõenduspõhisesse KiVa-nimelisse kiusuennetusprogrammi 20 uuest koolist umbes 4000 õpilast, ning samal ajal toetada ja hoida neid vapraid koole, kus programmi juba rakendatakse.

SA Kiusamisvaba Kool missioon on muuta Eesti koolid kiusuvabaks ning sellel teekonnal pakub sihtasutus Eesti koolidele Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud tõenduspõhist ja kooliterviklikku kiusamisvastast programmi KiVa, mis sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi koolikiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. 2017/2018. õppeaastal rakendab programmi ligi 50 kooli üle Eesti.

Kuigi programm on kooliterviklik, arvestab sihtasutus kulusid 1.-6. klasside õpilaste põhjal, kuna ennetustöö raskuskese jääb just I ja II kooliastmesse. “Oleme arvutanud, et kooli liitumisel KiVa programmiga on kulu ühe 1.-6. klassi õpilase kohta umbes 10 eurot. Sellest 2-3 eurot tasub kool ja/või kogukond ise ning ülejäänud kulud katab sihtasutus,” märgib SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Kui ühe kooli liitumine programmiga tähendab keskmiselt 200 last esimeses ja teises kooliastmes, siis lihtne matemaatika näitab, et programmi 20 uue kooli juurde toomine hõlmab umbes 4000 õpilast, mille jaoks on tarvis 40 000 eurot. Programmiga juba liitunud kooli(pere)de hoidmine ja pidev täiendkoolitamine tähendab praeguse 50 kooli puhul täiendavat 40 000 eurot aastas.”

Nende summade katmiseks ongi sihtasutusele appi tulnud sotsiaalselt tundlikud ettevõtted ja eraisikud. Nimelt toetub sihtasutus kolmanda sektori organisatsioonile omaselt KiVa programmi Eesti koolidele võimaldamiseks erinevatele projektivahenditele, sh koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, ning eraisikute ja ettevõtjate annetustele. Sihtasutuse suurimad ja püsivamad toetajad läbi aegade on lisaks haridusministeeriumile olnud ERGO kindlustus, Uuskasutuskeskus ja Tasku keskus Tartus, kes on Eesti koolikeskkonna turvalisemaks muutmisele õla anna pannud ka alanud õppeaastal.

ERGO kindlustus on KiVa programmi levitamist Eestis toetanud alates 2015. aastast ning tänavu on kindlustusfirma toetussumma 10 000 eurot. Ettevõtte toetus on suunatud just laienemisele, võimaldades ettevalmistusaastat alustada kuni 5 uuel koolil.

“Panustame Kiusamisvaba Kooli programmi, sest usume, et kiusamisjuhtumite ennetamiseks, märkamiseks ja lahendamiseks juba koolieas antud õpetus aitab vähendada riskikäitumist kogu ühiskonnas. Soovime, et Kiusamisvaba Kooli programm jõuaks järjest enamate koolide, laste ning lastevanemateni,” kommenteerib ERGO kommunikatsioonijuht Annika Loigu.

MTÜ Uuskasutus otsustas sel õppeaastal toetada aga sihtasutuse jätkusuutlikkust, et organisatsioonil oleks olemasolevaid ja liituvaid koole võimalik toetada ka järgnevatel aastatel ning seda sealjuures ühtlase kvaliteediga. Ka Uuskasutuskeskus toetab sihtasutust Kiusamisvaba Kool kokku 10 000 euroga.

Uuskasutuskeskuse turundusjuht Annika Altmäe tõdeb, et nende jaoks on Kiusamisvaba Kooli toetamine omamoodi tänuavaldus MTÜ enda annetajaile, kellest suur osa on just kooliealiste laste vanemad. “Seda võib vaadelda justkui ühe viisina, kuidas iga uuskasutusse suunatud ese toob neile endile kasu tagasi – soovib ju iga lapsevanem, et nende lapse koolis oleks turvaline ja pingevaba õhkkond. Loodetavasti on tänu meie iga-aastasele toetusele ühel päeval kõigi meie annetajate laste koolides KiVa-programm,” sõnab Altmäe.

Tasku keskus toetab juba kolmandat õppeaastat Tartu linna koolide osalemist KiVa programmis ning teeb seda tänavu tulenevalt KiVaga liitunud Tartu linna koolide õpilaste arvust umbes 2100 euroga. See summa hõlmab nii keskuse enda panust kui ka sihtasutuse toetamise eesmärgil korraldatud kampaaniatega kogutut.

„Meid ühendab sihtasutusega Kiusamisvaba Kool soov tagada lastele rõõmus lapsepõlv. Leiame, et igal lapsel on õigus kasvada turvalises keskkonnas ning peame väga oluliseks seda, et KiVa-programmis osalemise kaudu saavad lapsed kaasa oskused ja väärtushinnangud kogu eluks,” kommenteerib koostööd Tasku keskuse turundusjuht Liiu Matikainen. “Siirast heameelt pakuvad uuringute tulemused, mis kinnitavad, et KiVa-koolides on järjepidevalt vähenenud nii kiusajate kui ohvrite osakaal,” lisab ta.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks levitatakse Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi KiVa, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutuselevõtul ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta. SA missiooni aitavad ellu viia Haridus- ja Teadusministeerium ning suurtoetajad Uuskasutuskeskus, ERGO kindlustus ja Tasku keskus.

Allikas: SA Kiusamisvaba Kool

Samal teemal:

Harno logo