Tark ja tegus Eesti 2035


Avaldaja:Madli Leikop23. Aprill 2019

15. aprillil toimus Tallinnas Kultuurikatlas visioonikonverents „Tark ja tegus Eesti 2035“. Tehti vahekokkuvõtteid ja esitatud ideed saavad aluseks nelja tulevikustrateegia koostamisele haridus- ja teadusvaldkonnas.

„Julge mõtlemine väljapoole on ärgas ja põnev. Haridus- ja teadusvaldkonnas tulevikku vaadata on tohutu väljakutse,“ sõnas konverentsi avanud haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „On selge, et haridusvaldkonnas on aasta 2035 tegelikult väga lähedal ning haridusvaldkonna otsused on veelgi pikema eesmärgiga,“ lisas ta.

Konverentsil tutvustasid oma töö tulemusi väärtuste ja vastutuse ekspertrühm, heaolu ja sidususe ekspertrühm ja konkurentsivõime ekspertrühm. Tegu on visioonidega, ja edasine töö peab viima strateegia ühtse sõnastuse ning arusaamadeni. 

Mis on lahti meie väärtustega?

Väärtuste ja vastutuse töörühma juht professor Margit Sutrop sidus oma ettekande alguse ühiskonna hetkemeeleoludega ja sõnas, et mitte kunagi varem pole väärtuste teema olnud nii jõuliselt esikohal kui praegu. „Milline on Eestis olukord väärtustega? Leidsime töörühmas, et meil on kokku lepitud ühisväärtused, ent sõnad ja teod ei ole vastavuses. On deklareeritud väärtused ja elatud väärtused. Haridus ja teadus on sõnades kõrgelt väärtustatud, aga alarahastatud. Hoolime loodusest, aga keskkonnahoid ei ole tihti esmane prioriteet meie tegevuses,“ tõi ta näiteid. 

Vabadus tähtsam kui vastutus?

Uues haridus- ja teadusstrateegias tuleb leida vastus ka sellele, kuidas kõikides poliitikates lähtuksime kokku lepitud väärtustest. Ka tegudes. Teiseks – meie väärtused pluralistlikus Eestis ei ole alati tasakaalustatud. Vabadust väärtustatakse rohkem kui vastutust. Uues strateegias tuleks mõelda, kelle vastutus on neid väärtusi ellu viia. „Ei saa öelda: „Tehtagu!““, sõnas Sutrop.

Tema sõnul sõltub pikemas perspektiivis Eesti ühise väärtusruumi kujunemine ja säilimine eelkõige haridussüsteemist, mis saab ainsana tegeleda süsteemse ja teadliku väärtuskasvatusega. Loomulikult saavad väärtused alguse kodust, aga kodusid on igasuguseid. Kool laias tähenduses (lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium, kutsekool, kõrgkool) on ainus institutsioon, mis saab jõuda kõikide elanikkonna gruppideni. Väärtuskasvatus toimub ka noorsootöös, huvihariduses. 

Kas õpetaja oskab väärtuseid edasi anda?

Murekohana tõi ta välja, et väärtuskasvatuse pädevuse kujundamine ei ole täna õpetajakoolituse osaks saanud. Kust peaks õpetaja võtma teadmised ja oskused, kuidas väärtuseid edasi anda? Tegeleme sellega rohkem täiendusõppes. Samuti ei toeta hindamine väärtushoiakute kujundamist. 

Murekoht on ka see, et nüüdisaegse õpikäsituse juurdumine on läinud visalt. „Meie õpetajad teavad, kuidas, aga õpetamises on endiselt pigem traditsioonilised. Nad on ebakindlad, sest ei tea hästi, kuidas toimub õppimine, sellele pole õpetajakoolituses tähelepanu pööratud. Ei oska toetada ennastjuhtiva õppija õppimist. Seda on vaja muuta,“ sõnas Margit Sutrop oma ettekandes. 

Elukestev õpe ja paindlikud õpiteed

Väätuste ja vastutuse töörühma nägemuses on aastal 2035 hariduse kaks alustala elukestev õpe ja paindlikud õpiteed. Haridus peab põhinema teadusel. Teadus peab määrama hariduse sisu ja viisi, kuidas õpitule lähenetakse. Õppimine peab muutuma elukestvaks. Üha kiiremini muutuv keskkond tähtsustab uusi oskuseid. Õppimine muutub õppijakeskseks. Õppija ise võtab vastutuse, ta ise valib, missugused teadmised on talle kõige vajalikumad. „Õpetajad aitavad leida selle, mis on konkreetse taime kasvamiseks vajalik, kui palju valgust, kui palju õhku,“ tõi Sutrop piltliku näite. Haridus peab elukestvalt aitama täita kolme rolli: isiklik elu, tööelu, roll ühiskonnas. Kokkuvõtvalt võib seda nimetada õmblusteta haridussüsteemiks. Piir formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel kaob, õpilasel on võimalik kombineerida valikuid vastavalt oma vajadusele ja võimekusele nii erinevatest haridusliikidest kui haridusastmetest. 

Lühidalt teistest ettekannetest

„Kuidas leida võluvitsa, mis muudab eesti kultuuri ja eestiliku olemise tähtsaks, et ta seisaks selle eest oma igapäevaelus ning maailma minnes?“ küsis heaolu ja sidususe töörühma juht professor Marju Lauristin.
„Praegu räägime töö ja hariduse vahekorrast peamiselt võtmes, mida peaks õppima, mitte milliseks peaks kujunema inimene. Haridus ja teadus peaks palju enam lõimuma algusest peale,“ leidis Lauristin.

Konkurentsivõime töörühma juht Raul Eamets rõhutas, et Eesti vajab targemaid töökohti, mis loovad suuremat lisandväärtust. See tähendab ka vajadust üldise haridustaseme tõstmise järele. „Igaühel meist on vaja mitut spetsialiseerumist selleks, et tööturul edukad olla,“ sõnas ta. Konkurentsivõime töörühm käis välja idee rakendada niinimetatud nanokraade – lühema õppimisajaga spetsialiseerumisvõimalusi.

Erinevate valdkondade paneeldiskussioonides tuli ikka ja jälle olulise mõttena välja nii õpetaja määrav roll, igakülgse kodu, kooli ja erinevate haridussüsteemi osade koostöö vajadus, kui õmblusteta hariduse olulisus. Väga tähtis sidususe looja ülesanne on kanda ka noorsootööl.

Nelja töörühma ülesanne

Ministeeriumi esindajad tunnustasid visioone õppimise elukestvuse rõhutamise eest: enam ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme haridusvõimaluste pakkumisega jäigas formaalharidussüsteemis, oluline roll on elukestval õppel, erinevate haridustaseme koostööl ning sidususel reaalse eluga. Sealjuures ei tohi unustada täiskasvanud õppijaid, ka neid, keda on vaja haridussüsteemi tagasi tuua.

Ministeeriumi kantsler Mart Laidmets kinnitas konverentsi lõpetuseks, et strateegiaprotsess jätkub töörühmades, mille eesmärk on koostada neli valdkondliku strateegia eelnõud. „Täna kuuldud ideed saavad aluseks jätkuvale suurele tööle – kutsume kokku neli töörühma, kes asuvad tegutsema selle nimel, et strateegiaprotsessis tulemusel sünniks sügiseks juba konkreetsed poliitikasoovitused,“ sõnas Laidmets.

Töörühmadesse saavad kaasatud HTMi ja teiste ministeeriumide eksperdid, poliitikate elluviijad ja partnerid, valdkonnaeksperdid ning siht- ja sidusrühmade esindajad. Visioonikonverentsi järel saavad huvirühmad ja avalikkus visioone kommenteerida ja kuulutatakse välja piirkondlikud arutelud. Haridus- ja teadusstrateegia 2035 projekti juhib Ando Kiviberg.

Visiooniprotsessi ülevaate ja visioonidokumentidega on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-2021-2035/visiooniloome.

Loo koostamisel on kasutatud HTMi pressiteate teksti 15.04.2019. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: