Kuidas kontrollida ja hinnata õpilaste teadmisi?


Avaldaja:Madli Leikop09. September 2019

Küsimusega, kuidas kontrollida õpilaste teadmisi ja kuidas hinnata, puutuvad õpetajad kokku iga päev. HITSA veebipõhised kursused „Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel“ ning „Testide koostamine ja metoodika“ aitavad teadmisi värskendada ja uusi võtteid omandada.

Hindamismudelite koolitus  algab 30. septembril ja kestab 27. oktoobrini, testide koostamise koolitus algab 28. oktoobril ja kestab 24. novembrini (mõlemad 39 akadeemilist tundi). Seega on just õige aeg koolitusele registreeruda! 
 
Kellele ja miks on kursused vajalikud?
 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kogemus õpetajate digipraktikat uurides näitab, et kui tunde ette valmistades kasutab Eesti õpetaja digivahendeid juba igapäevaselt, siis teadmiste kontrolli ja hindamise etapis kasutavad tehnoloogia tugevaid külgi ära vaid vähesed õpetajad. Ometi on testide koostamiseks olemas mitmekülgsete võimalustega keskkondi, mis aitavad õpetaja aega säästa ja teevad töö lihtsamaks. 
 
Testide koostamisel on oluline, kuidas küsida õigeid küsimusi, et õpilase vastused annaksid aimu, kas tal on tekkinud arusaam õpitust. Kuidas saab õpetaja kindel olla, et ta küsib õigeid asju? Mis tüüpi küsimusi üldse küsida, mida ei tasu küsida (mis ei näita midagi)? Küsimused ei tohiks olla ka liiga pinnapealsed, pigem võiks eelistada küsimusi stiilis selgita, põhjenda, kirjelda, analüüsi. Ja õpilane peab üheselt aru saama, mida ta tegema peab, töökäsud peavad selged olema. 
 
Võõrkeeles sõnade õppimine, loodusainetes meeskonnatööna valmiv projekt või tantsu vormis esitatav loovtöö  on lastelt nõudnud erinevas mahus aega, teadmisi ning pingutust; õpetaja kasutab sel juhul ka erinevat mudelit soorituse hindamiseks ja tagasiside andmiseks.
 
Sisuloomega seotud ülesandeid, loomingulisi töid on õpetajal keeruline hinnata. Kuidas otsustada, millal on loomingut tehtud hindele “5”, millal hindele “2”, ilma  et subjektiivsus oma rolli mängiks? Selleks tulekski õppida hindamismudeleid koostama. Kindlasti peab hindamismudel olema valmis enne tööga alustamist ja õpilasele peab hindamismudelit tutvustama. Siis noor teab, millega arvestada ja ta saab oma tööd ise paremaks teha.
 
Mis tõi õpetajad kursustele? Tagasiside varasemalt osalenud õpetajatelt
 
- Mind tõi kursusele soov saada teada täpsemalt testide koostamise metoodika ja testidele sobivate uute keskkondade kohta.
 
- Kasutan sellel õppeaastal esimest korda kujundavat hindamist oma töös. Minu jaoks oli see põnev kursus, hea tempoga ning väga tore ja toetav juhendaja.
 
- Mulle meeldib väga, et õpilased kasutaksid rohkem nutiseadmeid. Selleks ma pean ise koostama interaktiivseid teste. Tunnen, et pean selles vallas ennast täiendama ja koolitama.
 
- Tahan pakkuda lastele ja vanematele selgemat hindamist, motiveerida lapsi enamaks. Olen aru saanud, et viimasel ajal jään tihti klassiruumis toppama aeglaste/õpiraskustega/ käitumisraskustega laste pärast. Ma tunnen, et kiiremad/nutikamad/andekamad jäävad tähelepanuta. Selged hindamiskriteeriumid annavad hea võimaluse selleks, et iga laps saaks teha oma tööd oma võimete tasemel.
 
- Minu jaoks oli kõige olulisem saada teada, kuidas kasutada hindamismudeleid loovõppeainetes.
 
- Tahtsin kontrollida oma kriteeriumite sõnastusoskust. Olen seda juba vähemalt viis aastat teinud ja vahel hakkab endale tunduma, et olen millestki valesti aru saanud või on midagi olulist meelest läinud.
 
HITSA kutsub septembris ja oktoobris õpetajaid liituma kahe kursusega: Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel“ (30.09.-27.10), registreerumine https://koolitus.edu.ee/training/2952
 
Praktilise kursuse käigus saab osaleja ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest, erinevatest hindamismudelite keskkondadest, nende kasutamise metoodikast ning tehnilistest võimalustest. Hindamismudelid keskenduvad teadlikule õppimisele aidates õppijal näha, kus ta hetkel on ja kuhu peab liikuma, et jõuda soovitud eesmärgini. Kasutades õppetöös hindamismudeleid, saab õpetaja toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist.
 
„Testide koostamine ja metoodika“(28.10.-24.11), registreerumine https://koolitus.edu.ee/training/2953.
 
Praktilisel kursusel õpitakse, kuidas koostada häid teste, millised on head ja halvad küsimused testides, tutvutakse veebikeskkondadega, kus on mugav endale sobivat testi luua ja avaldada.
 
Kursused toimuvad e-õppekeskkonnas Moodle, mis võimaldab õpetajal valida õppeülesannete tegemiseks just talle sobiv aeg. Kursuseid juhendab Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. 
 
Mõlemal koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. 
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.