Koolijuhid arutasid korruptsiooni ennetusega seotud murekohti


Avaldaja:Madli Leikop11. September 2017

Kategooriad:Kasulik teada

Haridus- ja Teadusministeeriumis on valminud ministeeriumi hallatavate õppeasutuste ja allasutuste juhtidele juhendmaterjal korruptsiooni ennetamise kohta.

Juhist tutvustati juhtidele sel nädalal Tartu Tamme Gümnaasiumis toimunud infopäeval.

Juhis on suunatud eelkõige ministeeriumi allasutustele, kuid see on kasulik õppematerjal kõikide koolide juhtidele ja pidajatele. Juhendmaterjali peamiseks eesmärgiks on selgitada põhialuseid, kuidas asutuse juhtimisel korruptsiooniriske ennetada, samuti anda soovitusi, kuidas käituda, kui tekib huvide konflikt. Selle toel saab vajadusel ka õppeasutuse sisekorraeeskirja täiendada.

Selleks, et korruptsiooni ennetada ning huvide konflikti vältida, on väga oluline tõsta inimeste teadlikkust korruptsiooni esinemisvormidest ning oskust selliseid olukordi ära tunda. Sellele keskendub ka juhendmaterjal, kus on antud käitumisjuhised võimaliku huvide konflikti vältimiseks ning rõhutatud konfliktide ilmnemisel teavitamise vajadust.

„Läbipaistvus on väga oluline. Teavitamine on parim viis vältida kahemõttelisi olukordi,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid, kes on ministeeriumis vastutav korruptsiooni ennetamise koordineerimise eest. Tema sõnul oli infopäeva põhieesmärgiks veenduda, et juhid tunnetavad vastutust ja teavad, mida tuleb teha korruptsiooniriskide tekkimisel. „Haridusvaldkonnas on korruptsiooni teema erilise tähtsusega, kuna ebaeetiline käitumine koolis võib mõjutada pealekasvava põlvkonna hoiakuid ja valikuid. Infopäeval arutasime näiteks, kas ametiseisundi kuritarvitamiseks võib pidada olukorda, kui koolidirektor võtab tööle oma sugulase, olgu selleks abikaasa, tütar, poeg või lihtsalt sõber. Taolised küsimused pakkusid kõige rohkem arutlusainet, seda teemat oleme ka oma juhendis põhjalikumalt käsitlenud,“ lisas Voolaid.

Juhise koostamisel lähtuti Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute keskuse poolt ning Justiitsministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringust haridusvaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste kohta. Uuringus on toodud välja, et kokkupuude korruptsiooni ja ebaeetilise käitumisega on hariduses vähene, kuid järeldustes juhiti siiski tähelepanu sellele, et korruptiivsed ja ebaeetilised olukorrad haridusvaldkonnas ei pruugi olla põhjustatud üksikisikute omavolilisest tegevusest, vaid viitavad näiteks puudustele haridusasutuste sisekorraeeskirjades või menetlustoimingutes. Välja toodi ka õppeasutuste juhtide vähest teadlikkust korruptsiooniriskide ennetamisel.

Uuringuga saab tutvuda siin. Tutvustatud juhendmaterjali abil saavad nüüd juhid õppeasutuse tööd reguleerivatesse dokumentidesse viia sisse vajalikud täpsustused.

Juhise koostamisse olid kaasatud Justiitsministeerium, Riigikontroll ning Politsei- ja Piirivalveamet ning juhist saavad kasutada ka munitsipaalõppeasutused, nii koolieelsete lasteasutuste kui koolide juhid. Sügisel korraldab Rahandusministeerium korruptsiooni ennetamise teemalisi koolitusi koolieelsete lasteasutuste, üldharidus-, kutse- ja rakenduskõrgkoolide juhtidele. Haridusvaldkonnas  ebaeetilise käitumise ja korruptsiooni teemaga seotud probleeme käsitleti ka augustis, mil avalikustati Haridus- ja Teadusministeeriumi, Õiguskantsleri kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostöös koostatud põhimõtted, mis on suunatud ametiseisundi kuritarvitamise ennetamisele haridusasutustes valimiste ajal.

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal: