Koostööst teoreetiliselt ja praktiliselt


Avaldaja:Madli Leikop17. Märts 2018

HITSA seminaridesari „Võrgustik võrgutab“ kutsus seekordsel koosolemisel koostöö üle mõtteid vahetama: „Koostöös peitub jõud“ oli seminari pealkiri ja põhiline jututeema.

15. märtsil Tallinnas toimunud seminaril räägiti koostööst erinevas vanuses õpilaste vahel, eri põlvkondade vahel, inimese ja masina vahel; koostööst digivahendeid kasutades, ainetevahelisest lõimingust, õpetajate koos tegutsemisest. 

Et jutt ei jääks üksnes jutuks, siis kogu seminari jooksul tehti praktilist koostööd. Iga ettekande järel avaldasid laudkonnad 10 minuti jooksul oma mõtteid veebis, noppisid ettekandest välja koostööd soodustavad ja takistavad detailid, ja päeva lõpus tehti kirjapandust kokkuvõte. Päeva moderaator Marge Kusmin sõnas, et seda võib ka koostöös valminud õppematerjaliks nimetada. 

2F1A5056.jpg

HITSA ProgeTiigri programmijuht Kristi Rahn alustas samuti praktilise koostööga: iga laudkond pidi ette antud numbritest kokku panema võimalikult väikese arvu. Sellestki väikesest ülesandest tulid kohe välja koostöö keerulised kohad, positiivne pool ja need probleemid, millega õpetaja klassis rühmatööd tehes kokku puutub. 

„Me tegelikult tahame koostööd teha ühise eesmärgi nimel, ja see ei puuduta üksnes tööd, vaid kõiki olukordi, ka näiteks kodust elu,“ sõnas Kristi Rahn. 21. sajandi oskuste puhul on teadmiste, infootsingu, tehniliste oskuste kõrval sama olulised ka n-ö pehmed oksused: empaatiavõime, intuitiivsus, suhtlemis- ja koostööoskus, loovus. „Koostöö ei ole sama mis koos tegutsemine. Koostöös on oluline jagatud vastutus, peab julgema oma ideid väljendada, paindlik ja avatud peab olema, tolerantsus on oluline, vajadusel erinevate rollide võtmine, oskus erinevaid strateegiaid rakendada, olla sõbralik ja viisakas,“ loetles Kristi Rahn koostöö (rühmatöö) puhul vajalikke omadusi. Hea näide koostööst on laulukoor – igaühel oma osa laulda, aga kõik peab kokku kõlama. 

2F1A5131.jpg

Koolis toimub koostöö paljudel erinevatel tasanditel. „Õpilasi õpetab koostööle kõige paremini see, kui õpetajad teevad omavahel koostööd,“ sõnas Kristi Rahn. Õpilaste puhul tuleb arvestada nende vanust, esimese klassi õpilaste koostöö on kindlasti teistsugune kui gümnaasiumis. „Kõik algab harjutamisest,“ oli Rahn kindel. 

Õpilasi rühmatööle suunates tuleb teadvustada ka ohtusid. Esiteks juba see, kui rühmatööd tehakse liiga palju; rühmatöö on ikkagi võimalus, mitte igas tunnis kasutamise kohustus. Tuleb jälgida, et rühmas ei tekiks ühte kõiketeadjat, kes kogu töö ja vastutuse endale krabab. Või vastupidi, et mitte keegi ei taha panustada, ollakse kahtlevad ja tagasihoidlikud. Ka tuleb jälgida, et rühmatöö poleks mitte üksnes lõbus, vaid ikka tulemuslik. 

Tallinna Ülikooli õppejõudude Veronika Rogalevitši ja Marina Kurvitsa ettekanne „Koostöövahendite kasutamine õppetöös“ oli läbinisti praktiline. Iga laudkond valis ühe ette antud veebipõhistest koostöövahenditest, et seda lähemalt uurida ja teistele tutvustada. 

Õpetajad Kairi Mustjatse ja Järvi Kimst Martna Põhikoolist tutvustasid, kuidas nende koolis tehti koostöös mini-Robotexi, meenutasid möödunud aastal toimunud progeööd ja keeleõppeprojekti inglise, vene ja eesti keele põhjal koos BeeBoti haridusrobotitega. 

Martna Põhikool tähistas veebruaris Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva digiürituste sarjaga. Kõige mahukam sündmus oli mini-Robotex “Martna – meie kodukoht 100 aasta pärast”.

Kooli 1.–6. klassi õpilased olid jaotatud üheksasse segavõistkonda. Kapteniteks olid 5.–6. klassi õpilased. Lapsed lasid oma fantaasial lennata ja kujutasid ette, milline on nende kodukoht 100 aasta pärast. Nelja nädala vältel tehtud töid esitleti žüriile, õpetajatele ning vanematele õpilastele. Võidutöö idee oli see, et toimunud on suur kliimasoojenemine, puud ja põõsad on troopilised ning loomadki vastavad. Töös kasutati robotitena Ozobotte ja Lego WeDo-sid, ehitusmaterjalina hulgaliselt erinevaid legosid. 

Kairi Mustjatse ja Järvi Kimsti sõnul oli nii Mini-Robotex kui teised tutvustatud üritused hea näide õpilaste koostööst, kasvõi see, kuidas vanemad õpilased õpetasid nooremaid. Programmeerimist on neil koolis nii palju tänu sellele, et nad osalevad ühes Erasmus+ rahvusvahelises koostööprojektis. Nii et kohalik koostöö kasvab rahvusvaheliseks. 

2F1A5326.jpg

Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskuses tutvustas HITSA uut koolitust, mis on suunatud kutseõpetajate koostööoskuste arendamisele ja veebipõhiste koostöövahendite kasutamisele. Kursuse eesmärk on, et kutseõppes nii oluline õppekavade lõiming kergemini reaalsuseks saaks. Koolitus „DigiMeister: koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses” parandab õpetajate koostööd kutsekoolides ja toetab koostöökultuuri edendamist, suurendab õpetajate koostööpädevust õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ning õpetab kasutama selleks sobivaid digivahendeid. Koolitusel tutvustatakse koostöö ja veebipõhise koostöise õppe metoodikaid, millised on selleks sobivaimad viisid, millistest reeglitest tuleb kinni pidada. Airi Aavik tõi näiteid, kuidas nende koolis on selle koolituse toel juba koostöös õppematerjale tehtud ja kuidas need õppimist ja õpetamist lihtsustavad. 

Ettevõtja Tarmo Tennisberg kutsus oma ettekandes kaasa mõtlema, kas ja kuidas saavad koostööd teha inimesed ja masinad. Tema sõnul peaks igaüks alustama iseendast ja mõtlema, kuidas arvuti (või muu masin) saab mingis lõigus minu elu lihtsustada, olgu siis tegu  päevaplaani koostamise või tabelarvutuse või koolis kasvõi puudujate üle arvestuse pidamisega. Suured asjad algavad väikestest, ja see on iga inimese enda otsus, kas ta lööb arve kokku paberil või õpib selgeks Exeli. 

Tuleviku suhtes arvas esineja, et rutiinsed tööd, kus tuleb teha kogu aeg ühte ja sama liigutust (arvutust, tabelit, seadet, teksti, kõnet jne), võtab üle arvuti. Need tööd, kus on vaja loomingulist lähenemist, ideede produtseerimist, koostööd ja suhtlemist, jäävad inimestele. 

Päeva kokku võttes ütles moderaator Marge Kusmin, et osalejad leidsid koostöös plusse palju rohkem kui miinuseid: mäng inspireerib koostööle, koostöös tuleb arvestada erivajadustega, koostöö õnnestub koostöiste inimestega, vanemad õpilased saavad õpetada nooremaid, koostöös õpitakse vastastikku jpm. 

Kõik seminari ettekanded on järelvaadatavad HITSA FB-lehelt. 

Fotod: Terje Lepp. 

Samal teemal:

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet