Haridus- ja Teadusministeerium andis esmakordselt toetust huvialavaldkondade kvaliteedi arendamiseks


Avaldaja:Madli Leikop25. Juuni 2018

Minister Mailis Reps kinnitas huvialavaldkondade kvaliteedi arendamise toetuse saajad, toetuste kogusumma on üle poole miljoni euro.

Minister Mailis Repsi sõnul on riik seadnud eesmärgiks parandada huvihariduse ja huvitegevuste kättesaadavust ja mitmekesisust, võimaldamaks neid suuremale hulgale noortele ning laiendamaks valikuvõimalusi maapiirkondades. „Selle eesmärgi täitmisel on oluline roll ka esindusühingutel, kellega Haridus- ja Teadusministeerium on sõlminud kvaliteedi arendamise toetuse lepingud,“ lisas minister Reps.

Toetust saab üks taotleja igas huvialavaldkonnas: loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia, muusika, kunst, sport, tants, üldkultuur. Toetus võimaldab arendada esindusühingute koostöös huvialavaldkonda sisuliselt ja terviklikult, luues ja arendades metoodikaid, korraldades koolitusi, arendades võrgustikutööd jm.

2018. aastal saavad toetust:

loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas Eesti Teadushuvihariduse Liit 100 000 eurot; 
muusika valdkonnas Eesti Muusikakoolide Liit 88 790 eurot; 
kunsti valdkonnas Eesti Kunstikoolide Liit 83 333 eurot; 
spordi valdkonnas Eesti Olümpiakomitee 100 000 eurot; 
tantsu valdkonnas MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 88 500 eurot;  
üldkultuuri valdkonnas MTÜ Huvikoolide Liit 51 887 eurot. 

Toetuse taotluste hindamist korraldab ja toetuse kasutamise lepingud sõlmib Eesti Noorsootöö Keskus.

Taustainfo

Esindusühing esindab huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid, kelle põhikirjas on tegevusvaldkondadena määratletud huviharidus või huvitegevus. Juriidiliste isikute kõrval võib esindusühingusse kuuluda ka füüsilisi isikuid. 

Toetuse saamiseks pidi esindusühing esitama taotluse, mida hindas ministri käskkirjaga moodustatud hindajate kogu. 

Taotlus pidi hõlmama ülevaadet valdkonna huvialadest, huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatest ning juhendajate ja osalejate arvust, huvialavaldkonna kvaliteediga seotud kitsaskohtadest ja võimalikke lahendusi ning kavandatavaid tegevusi huviala valdkonna kvaliteedi arendamiseks. 

Eraldi hinnati taotluses sisalduvat koostööleppe punkti, mis tähendab, et taotlus on koostatud vastava huvialavaldkonna ühingute koostöös. Samuti tuli taotlusele lisada ühingute vahel sõlmitud huvialavaldkonna kvaliteedi arendamise koostöölepe. 

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal: