Toimus Kunstihariduse Ühingu koolituspäev "Kunst on uus septembrikuus!"


Avaldaja:Madli Leikop31. August 2018

Koolituspäev kunstiõpetajatele toimus 23. augustil Pelgulinna Gümnaasiumis. Peaesineja oli Kristi Laanemäe Tallinna Ülikoolist, kes on riikliku õppekava kunstivaldkonna töörühma juht.

Ta tegi ülevaate uuenevast õppekäsitusest kunstiõpetuses, sh uue ainekava arenduse hetkeseisust, koostööst teiste ainevaldkondade töörühmadega RÕKi üldosa arendamisel. Ettekande ja arutluse tulemusel on suurenenud  kunstiõpetajate kompetents ainekava muutuste, lõimingu võimaluste ning aktiivõppe meetodite alal, täienes arusaam, kuidas toimib muutunud õpikäsitus kunstiõpetuse tunnis. 

Kunstiõpetuse e-õppevara, sh e-koolikoti veebikeskkonna arendusest tegi ülevaate Indrek Raudsepp, kes on  e-koolikoti kunstivaldkonna  moderaator. Ta tutvustas e-koolikoti sisu, lõiminguvõimalusi ja tõi näiteid. Samuti pööras tähelepanu veel lahendamata kitsaskohtadele uue õppevara loomisel, näiteks autoriõigused. Ta teavitas õpetajaid digikogumike hanke sisust ja nõuetest. Lisaks tutvustas ta paremaid õppematerjale e-koolikotist, sealhulgas ka omaloodud materjale, mis pakuvad vaatajale ja kasutajale huvi. Kogenud õpetajana  ja õppevara loojana vastas ettekandja kuulajate küsimustele. Kuna ühingu koostööprojektina on vaja läbi viia e-õppevara seminar üldhariduskoolide ja kunstikoolide õpetajatele, siis arutati sellega seonduvat ja tehti ettepanekuid seminari paremaks korralduseks.

K1.jpg
 
Liia Jung tegi sisulise ülevaaate üleriigilise kunstiolümpiaadi läbiviimisest viimase kuue aasta jooksul ja andis  ülevaate olümpiaadi perspektiividest. Heli Mänd tegi kokkuvõtte kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorudest.
 
Pealelõunal peeti arutelu üleriigilisest kaasaegse kunsti festivalist ja selle käigus toimuvast õpilastööde näitusest Pärnu uue kunsti muuseumis. Otsustati luua aktiivgrupp selle projekti läbiviimiseks. Projekti juhiks jääb Kunstihariduse Ühingu juhatus eesotsas Liia Jungiga.
 
Koolituspäeva teises pooles viidi läbi praktilised töötoad "Uus on unustatud vana", kus õpetajad praktiseerisid  kogemusõpet Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetajate juhendamisel.

1.Teibikunst kunstis, juhendaja Annika Tonts
2.Vanad, aga uued kõrgtrüki tehnikad koolis, juhendaja Tiiu Esnar
3.Vana hea gooti kiri, juhendaja Jüri Mäemat

K3.jpg
 
Päeva lõpus tegi Liia Jung ülevaate Kunstihariduse Ühingu tööst viimasel kolmel aastal ja rääkis uutest kavandavatest sihtidest. Oluliseks peeti  aineühenduse tegevuse arendamist, ühingu jätkusuutlikkust ja uute liikmete kaasamist. Probleemina toodi välja juhatuse liikmete suur töökoormus. Arutati koostööd KUMUga ja otsustati saata ühingu poolt ettepanek taastada kunstiõpetajate vaba sissepääs KUMUsse ja ka teistesse EKMi filiaalidesse.
 
Osalejatele tutvustati  ühingu uue juhatuse valimise protseduuri, seati kandidaadid. Otsustati  juhatuse liikmete arvu suurendada seitsmeni. Uus juhatus valiti salajasel hääletusel. Uue juhatuse koosseisu kuuluvad Üllar Sillaots, Indrek Raudsepp, Liia Jung, Heli Mänd, Tiina Niin, Ilmi Paist-Laur, Annikki Puur.

K2.jpg
 
Koolituspäev viidi läbi ESF programmi „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames.

Loo ja fotode autor on Liia Jung.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet