Uued mudelid aitavad õpetajail hädavajalikke digipädevusi õpetada


Avaldaja:Madli Leikop14. September 2020

Haridus- ja Noorteamet (Harno) koostöös ülikoolide ja õpetajatega on koostanud digipädevusmudelid, mis teevad õpetajatel nii enda kui ka õpilaste digipädevuse hindamise lihtsamaks.

Mudelitele lisaks leiab veebilehelt digipädevus.ee ka mitmed digipädevuste õpetamisel kasulikud töövahendid.

Kriisikevadel aitas digitehnoloogia jätkata õppimise ja õpetamisega, suhelda ja probleemidele lahendusi leida. “Pärast koroonakevadet ei kahtle ilmselt keegi, et nii nagu kõigil elualadel, on ka õppetöös digitehnoloogial kindel koht,” ütleb Haridus- ja Noorteameti juht Ulla Ilisson. “Lihtsad ja selged digipädevusmudelid on loodud õpetaja abistamiseks, et tal oleks kergem neid riiklikus õppekavas ära toodud üldpädevusi õpetada. Nüüd ei pea iga Eesti õpetaja enam omaette ratast leiutama – tahame, et ta saaks keskenduda sellele, milles inimene tehnoloogiast parem on – õppija toetamisele.”

Sama kinnitab Harno digipädevuse töörühma liige, TLÜ digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere: „Distantsõpe on teinud õpetajate digipädevuse heaks rohkem kui mitu aastat koolitusi – on toimunud suur hüpe. Et aga õpetajate ja õppijate oskusi kirjeldada ja hinnata, vajame ühtset raamistikku. Uute mudelite alusel ongi hea analüüsida, millised oskused vajavad tähelepanu ja mida teatakse juba piisavalt hästi. Mudelite kasutamine ei ole kohustuslik – see on võimalus neile, kes tahavad hinnata oma pädevusi või leida sobivaid koolitusi.“

Mis on digipädevus?

Digipädevus on suutlikkus lahendada probleeme digitehnoloogia abil. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades on see kirjas ühe üldpädevusena, mida ainetundidesse lõimituna õppijas arendama peab. Oma digipädevuse arendamist eeldab ka õpetaja kutsestandard.

Digipädevusi põhjalikult kirjeldavate mudelite kõrval leiab veebilehelt digipädevus.ee veel kolm õpetaja töö lihtsustamiseks loodud tööriista:

Hindamiskriteeriumid toovad iga kooliastme kohta välja, mida õppija igas konkreetses valdkonnas peab oskama. See võimaldab koolidel sõlmida kergemalt kokkuleppeid, milliseid digipädevusi millise õppeaine raames arendada. 

Õpetaja enesehindamise küsimustik aitab analüüsida õpetaja digipädevust. 
Nii õpetamisel kui ka laiemalt, kõigile teemast huvitatutele on abiks digitehnoloogia mõistete sõnastik. 

Õpetaja digipädevusmudeli aluseks on Euroopa Komisjoni haridustöötaja digipädevuse raamistik DigCompEDU ning õppija digipädevusmudel tugineb digipädevuse raamistikule DigComp.

Digipädevusmudelid ja nende juurde kuuluvad materjalid töötas välja Haridus- ja Noorteamet koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi ekspertide ja mitmete tegevõpetajatega.

Lingid
https://digipadevus.ee

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet