Soovitused koostööl põhineva õppe ja koostööoskuste õpetamise populariseerimiseks koolides


Avaldaja:Madli Leikop13. Veebruar 2018

Uuringud näitavad, et koostööl põhinev õppimine avaldab positiivset mõju õpilaste akadeemilistele saavutustele ja ka sotsiaalsete oskuste arenemisele. Me teame aga, et koostööl põhinev õpe ja õppimine ei ole veel Euroopa koolides tavapärased.

Just sel põhjusel oli projekti CO-LAB eesmärk uurida, millised koostööl põhinevad õpetamis- ja õppimisviisid toimivad kuue Euroopa riigi (Austria, Belgia, Eesti, Iirimaa, Poola ja Portugali) praktikas.

Projekt CO-LAB lõppes äsja ning nüüd koguti kokku ja avaldati soovitused, et aidata levitada seda 21. sajandi pedagoogilist lähenemist. Projekti soovitustes kirjeldatakse hariduspoliitika, õpetajakoolituse, kooli ja klassi tasandil vajalikke meetmeid rakendamaks ja juurutamaks koostööl põhinevat õpet ja õppimist. Vaata soovitusi siit.

Milline on kõige olulisem tegur, mida tuleks kaaluda, kui püütakse edendada koolides koostöist õpet  ja õppimist? Vastavalt CO-LAB-i tulemustele on tähtsal kohal koolide koostöökultuur, mis toetab koostööl põhinevat õpet ja õpetajate koostööd. Siin on oluline roll koolijuhtidel ja soovitatakse sisse tuua koolidevahelist koostööd ning kaasata lapsevanemaid.

Selleks, et reaalsed muutused toimuksid, peavad aga poliitikakujundajad selle küsimuse tõstatama ja  kaasama õpetajaid ja teisi sidusrühmasid koostööl põhinevas õppes ning looma lihtsasti kasutatavaid ja kättesaadavaid õppematerjale, et paremini toetada koostöist õpet. Täpsemalt saab sel teemal  lugeda partnerriikide aruannetest ja vaadata ning kuulata videote seeriast.

Tänu CO-LAB-i projektile mõistsid osalevad õpetajad, et koostöist õppimist ja õpetamist saab edendada praktika abil ning uusi teadmisi ja meetodeid õpilastega läbi proovides. Pärast CO-LAB-i MOOC-i (tasuta e-kursus, mille materjalid on nüüd vabalt kättesaadavad) läbimist vastas 40% osalenutest, et teevad nüüd rohkem koostööd teiste õpetajatega. Vaata e-kursuse materjale siit.

Koostöötegevuse hindamine oli paljudele osalejatele väljakutse, kuid edusammud tulid projekti käigus. Kuna õpetajad muutusid enesekindlamaks koostööl põhineva õppe metoodikates, siis nende lähenemisviis hindamisele muutus. Nad mõistsid, et hinnangu andmine peab hõlmama nii koostöö kui ka teadmiste mõõtmist. Vaata CO-LAB-i juhiseid koostöise õppimise hindamiseks klassiruumis

Co-Lab projekti Eestis koordineeris Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

CO-LAB_logo.png

Tekst: Elise-Marit Kippar, Co-Lab projekti koordinaator. Foto: Unsplash, Tim Gouw.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet