Kuld, hõbe ja pronks II


Avaldaja:Madli Leikop18. November 2016

HITSA tunnustuse „Digitaalselt aktiivne kool“ pälvinud 79 õppeasutustes on digitegevused kindlasti erinevad, just sellele koolile omased. Oma kogemusi tutvustavad Konguta Kooli, Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Kohtla-Nõmme Kooli õpetajad.

HITSA võttis koolide digiaktiivsuse väljaselgitamiseks ette suure töö: kaardistati kõigi üldhariduskoolide viimase kolme õppeaasta  IKT-ga seotud tegevused, mis  jagati viide tegevusgruppi. Vaadeldi digipädevuste arendamist, muutuseid „pedagoogilises repertuaaris“, muutuseid õpetajate omavahelises suhtepildis, muutuseid õpilaste omavahelistes suhetes õppetöö ajal ning õpikorralduses ja õpikeskkonnas.

79 kooli osutusid kaardistamise tulemusena digitaalselt aktiivsemateks (vt siit tunnustuse saanud koolide väljaselgitamise põhimõtteid). Neid tunnustati sügisvaheajal Tallinna Reaalkoolis toimunud IKT-konverentsil kui kuld-, hõbe- või pronkstaseme saavutanuid (vt tunnustatud õppeasutuste nimekirja siit). Koolielu tegi pikast nimekirjast juhuvaliku, aga nii, et iga tase oleks esindatud, ja esitas kaks küsimust: mida kool ise oma digitegemistest esile tõstaks ja missugused on tulevikusuunad ehk kuhu on IKT-vallas veel areneda.

Kuldtase

Konguta Kooli direktor Liina Tamm:

Meie arvates oleme olnud edukad uue õpikäsituse juurutamisel, digipöörde läbiviimisel ja digitehnoloogia kasutamiskogemuste jagamisel Eestimaa õpetajatele.

Meie märksõnadeks digiaktiivse koolina on areng, koosõppimine ja jagamine.

Õpilastele on kindlasti kõige enam meeldinud digipäevad, VOSKi päevad ja osalemine erinevates digiprojektides. Koolijuhina rõõmustasin südamest viimatisel Code Weeki nädalal, kui nägin 2. klassi õpilaste hasarti oma programmeerimiskogemuste jagamisel koolieelikutele. Kui osavalt nad õpetasid ja toetasid nooremaid kaaslasi programmeerimisel!

Saavutatud taset hoida saab ainult edasi liikudes. Ehkki oleme koolis senini juhindunud VOSK-meetodist (võta oma seade kaas), loodame peatselt saada kogemusi tahvelarvutite kasutusele võtmisest.

Õpetajate professionaalsust näitab kindlasti e-portfooliotele üleminek ja IT- kogemuste jagamine.

Tahaksime laiendada digitehnoloogia kasutusele võtmisel „õpilaselt õpilasele“ õpetamissüsteemi.

Koolijuhina arvan, et Konguta kool on valmis olema „digivaderiks“ mõnele Eestimaa koolile, kes soovib oma koolis digipööret ellu viia ja vajab õnnestumiseks kogemusi või toetust. Vaderiks hakkamine oleks meile inspireeriv väljakutse.

Hõbetase

Peetri Lasteaed-Põhikooli haridustehnoloog Signe Reidla:

Meie kooli õpilased on osa võtnud ja häid tulemusi saavutanud õpilastööde konkurssidel (HITSA „Lahe asi“ ja ProgeTiigri konkurss, EENeti joonistuskonkurss, matemaatika GeoGebra konkurss, Leivaliidu videokonkurss „Leib lauale“, Robotexi digitaaljoonistuskonkurss). Õpilased on õpetajate juhendamisel osalenud  koolidevahelistes õpiprojektides (eTwinning). Meie koolis tegutsevad mitmed IKT-huviringid (robootika, 3D- tehnoloogia, animatsioonfilmide tegemine). Meie kooli õpetajad osalevad HITSA täienduskoolitustel. Nad kasutavad saadud teadmisi oma ainetundides ja jagavad infot ka kolleegidega.

Õpilastele meeldis väga konkurssidel osalemine. Nad valisid endale konkursitöö jaoks meelepärase teema. Tööga süvitsi tegeledes said õpilased oma teadmisi ja oskusi täiendada. Enim heameelt tundsid õpilased tehtud tööde  üle ja eriti rõõmsad olid õpilased, kelle töid kõrgelt tunnustati.

Kuldtasemini jõudmiseks on meil veel üsna pikk tee minna. Kool peaks olema aktiivne viies tegevusgrupis: digipädevuse arendamine, pedagoogiline repertuaar, muutused õpetajate suhtepildis, muutused õpilaste omavahelistes suhetes,  muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas. Kõikides nendes tegevustes aktiivne olla on üsna keeruline, aga me püüame teha nii palju kui võimalik.

Sellel õppeaastal on koolis tegutsevaid IKT-huvialaringe  eelmise aastaga võrreldes tunduvalt rohkem. Õpilastele õpetatakse ka programmeerimist, kasutatakse arvutiprogramme Lego Mindstorms, Edware, Scratch, Python, AppInventor.

Õppeaasta üks eesmärk oli rahvusvahelisel programmeerimisnädalal CodeWeek osalemine. Suutsime püstitatud eesmärgi täita. CodeWeeki raames korraldasid meie kooli õpetajad mitmeid töötubasid.

Tervise Arengu Instituut korraldas loovtööde konkursi „Söögivahetund“, inglise keele õpetajad nägid võimalust seda teemat lõimida oma õppeainega. Väga hea meeskonnatöö raames saatsid 9. klassi õpilased oma videoloo konkursile.

Väga populaarseks on saanud ka  Robotex. Meie kooli õpilased saatsid oma töid Robotexi joonistuskonkursile, videokonkursile, digitaaljoonistuskonkursile ja kolm meeskonda osaleb haridusrobotite võistlusel. 

Kindlasti plaanime osa võtta HITSA õpilaskonkurssidest. Need on meie õpilaste jaoks väga populaarseks saanud.

Digitehnoloogiat kasutades viiakse meie koolis läbi mitmeid ainealaseid lõiminguprojekte. Õpilased osalevad  eTwinningu veebipõhistes õpiprojektides.  Kindlasti taotleme mõnele eTwinningu projektile ka kvaliteedimärki.

Õpetajatele soovime pakkuda HITSA nutiklassi külastust, et nad saaksid tutvuda uute digivõimaluste rakendamistega õppetöösse.

Pronkstase

Kohtla-Nõmme Kooli direktor Moonika Mägipõld:

Meie koolis tunnevad  õpetajad huvi IKT vastu ja hea meelega kasutavad seda oma tundides.

Koolis on head IKT-vahendid ja hea koostöö õpetajate vahel. Õpilaste jaoks toimub koolis robootikaring, kus õpilased õpivad programmeerima. Arvutiõpetuses õpilased õpivad 3D-modelleerimist, koolis on 3D-printer, mida õpilased ja õpetajad saavad tundides kasutada.

Võimalusel õpetajad ja õpilased osalevad IKT-projektides, konkurssidel, seminaridel (e-Twinning, arvutijoonistuste konkurss, ProgeTiiger, inGenius, Miksikese informaatika- viktoriin Kobras jne). Meie kooli  õpetajad kasutavad oma töös e-õpikuid.

Meil on plaanis laiendada IKT kasutusvõimalusi, soetada tahvelarvuteid, aktiivselt võtta osa HITSA konkurssidest ja projektidest, toetada õpilasi ja muuta õppetöö huvitavamaks digitundidega. Vastavalt kooli võimalustele püüame õpetada õpetajaid digiteadlikemaks, et nad võiksid oma tunde huvitavamaks teha.

Foto: Koolielu arhiiv, pilt Konguta kooliperest.

Samal teemal: