Avatud on ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele


Avaldaja:Madli Leikop31. Jaanuar 2017

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus avab taotlusvooru, kus on võimalik kõigil alus- ja üldharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide (edaspidi seadmed) soetamiseks.

Tingimused:

1. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 15%.

2. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 4250 eurot, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 15%. Soovi korral võib haridusasutus omaosalust suurendada.

3. Taotlusvoorus ei hüvitata tasulist tarkvara ja litsentse, mis ei tule koos seadmega.

4. Toetuse saamise alla ei kuulu laua-, süle- ja tahvelarvutid.

5. Sihtfinantseeringu saaja peab 6 kuu möödumisel alates seadmete kättesaamise kuupäevast (v.a juuni-august) esitama aruande, kuidas on taotluses esitatud tegevused realiseerunud (kus ja kuidas seadmeid kasutatakse).

6. Eelmise taotlusvooru toetuse kasutamise aruande esitamata jätnud haridusasutusele toetust ei eraldata.

Seadmete taotlemiseks tuleb esitada taotlus HITSA konkursiveebis.
Taotlusi võetakse vastu 3. aprillini (kell 23:59).

Taotlusele tuleb juurde lisada järgmised dokumendid:

- seadmete hinnapakkumine;
- näidistunnikava või -tegevuskava seadmete kasutamise kohta.

Hindamiskriteeriumid:

- Toetuse kasutuseesmärk - taotluses on kirjeldatud seadmete vajaduse põhjendus, mis vanuses lapsed on kaasatud, millistes õppetegevustes ja kuidas plaanitakse seadmeid kasutada.

- Näidistunnikava või -tegevuskava, mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist.

- Õpetajate kogemus seadmete kasutamisel.

- Hindamisel võetakse arvesse eelmiste HITSA seadmete taotlusvoorude tulemusi. Korduvtaotleja puhul hinnatakse, kas soetatud seadmed on haridusasutuses aktiivselt kasutuses õppetöös ja huvitegevuses ning kas varasemalt esitatud taotluses kirjeldatud tegevused on realiseeritud.

Taotlusi hindab HITSA hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada 10 tööpäeva jooksul. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutustega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseerimisosa (85%) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt ise välja saadetud hinnapakkumise alusel.

Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (seadmete soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg. Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud HITSA konkursiveebis hiljemalt 31. maiks.

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

 


 
 

 

Haridus- ja Noorteamet