eTwinningu seirearuanne 2019 näitab eTwinningu mõju muutuste ajastul


Avaldaja:Madli Leikop16. Veebruar 2020

92% õpetajatest usub, et eTwinningus osalemine kasvatab nende õpilaste õpimotivatsiooni ning innustab õpilasi koostööd tegema. See on vaid üks tulemus eTwinningu 2019. aasta seirearuandest.

Selles iga kahe aasta tagant ilmuvas väljaandes sukeldutakse eTwinningu ettevõtmistesse ja saavutustesse ning uuritakse sügavuti valdkondi nagu õpetajate praktika ja õpilaste motivatsioon. Lisaks heidetakse pilku võimalikele tuleviku-uuendustele. Seire aluseks on laiahaardeline küsitlus, kus rohkem kui 10 000 inimest vastasid 44 küsimusele. 

2019. aasta aruanne koosneb seitsmest peatükist ja algab vastanute määratlemisest – 92% neist olid õpetajad, kellest 69 protsendil oli 11–30 aastat töökogemust. Sellele järgneb eTwinningu mõju analüüs vastanute tööle, õpetajate ja õpilaste praktikale eri valdkondades ning õpilaste õppimisele ja motivatsioonile. Aruandes hinnatakse eTwinningut ka laiemas kontekstis, näiteks 2018. a TALISe aruande valguses, ning tuvastatakse hariduspoliitika valdkonnad, millesse eTwinning võiks panustada. 

eTwinningu märgiga koolid

Seires tuuakse välja eTwinningu mõju koolidele, millele on antud eTwinningu kooli märk. Märgiga pärjatud koolidest vastanute hulgast leidis 90%, et eTwinning edendab õpetajatevahelist koostööd ja suhtlust. Lisaks uskuti, et eTwinningus osalemine parandab õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid ning 86% arvas, et see aitab koolis luua Euroopa kodakondsuse tunnetust.

eTwinningus on 14 aasta jooksul üle Euroopa kaasa löönud enam kui 700 000 õpetajat, kes töötavad 195 000 koolis. Tehtud on üle 93 000 projekti, mis hõlmavad õpilasi kõigist haridusastmetest ja kõikjalt Euroopast. eTwinning on koolidele mõeldud veebipõhine tegevus, mida rahastab Euroopa Komisjon programmi Erasmus+ raames. Selles osalevad õpetajad 36 Euroopa riigist ja 8 naaberriigist. eTwinningu digitaalne platvorm on saadaval 31 keeles. eTwinningus on loodud kõik võimalused turvaliseks veebipõhiseks rahvusvaheliseks projektitööks. 

Mõju uutele oskustele

Seire esimene peatükk käsitleb seda, kuidas õpetajad tajuvad eTwinningu mõju õpetamispraktikale. Vastajad leidsid, et eTwinning mõjutab kõige rohkem projektipõhiseid õpetamisoskusi ja õppekavaüleseid oskusi (90%); õpetamise tehnoloogilisi oskuseid (87%); teiste õpetajatega koos töötamise oskuseid (84%). 

Mõju olemasolevale õpetamispraktikale

Välja toodi viis peamist praktikat, mille kohta õpetajad ütlesid, et teevad neid asju tänu osalemisele eTwinningus. Näiteks nad pööravad tähelepanu valdkonnaülestele teemadele (77%); õppetöö tugineb õpilaste kompetentsuse arendamisele sama palju kui teadmiste omandamisele (76%); õpilasi õpetatakse õppima (74%). 

Prioriteedid õpetaja ja õpilase arengus

Õpetajad tajuvad, et eTwinning on eriti positiivselt mõjunud  kultuuridevahelise dialoogi edendamisele (83% vastanuist); sotsiaalsete, kodaniku- ja kultuuridevahelise pädevuste omandamisele (82%); nende endi kompetenst on tõusnud, oskavad valida erinevaid õpetamisstrateegiaid (79%). 

Õpetajate tehnoloogia kasutamine hariduslikel eesmärkidel

Tehnoloogia kasutamine hariduses on alati arutelu tekitanud. Õpetajad küsivad ikka, millal ja kuidas tehnoloogiat õppetöös tõhusalt kasutada.

eTwinning julgustab juba oma olemuselt õpetajaid tehnoloogiat asjakohaselt kasutama - tehnoloogia on vahend, mitte eesmärk. Viis valdkonda, kus eTwinning on enim mõjutanud õpetajate tehnoloogia kasutamist hariduslikel eesmärkide saavutamisel:

80% kasutab tundide ettevalmistamiseks IKTd/multimeediumit/internetti.
80% kasutab tundides IKTd/multimeediumit/internetti.
76% osaleb veebipõhistel koolitustel.
73% valmistab ette ja kasutab tundide ajal digitaalseid esitlusi.
72% loob õpilastele oma digitaalsed õppematerjalid.

Võib öelda, et eTwinning on sisendanud õpetajatesse usaldust tehnoloogia kasutamiseks õppetöös. 

eTwinningu seirearuande 2019 leiab siit. Lühikokkuvõttega saab tutvuda siin

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet