Leheküljed

Ettevõtlusõppe sisu mudel

Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

Ettevõtlusõppe eesmärgid on aja jooksul liikunud traditsiooniliselt äri- ja juhtimisõppelt rohkem isikuomaduste ja hoiakute kujundamisele, kuna viimased on olulised ettevõtliku inimese kujunemisel.

Alus- ja põhihariduse tasemel keskendub ettevõtlusõpe ettevõtlikkuse toetamisele ja kujundamisele (joonis 1.) Ettevõtlusõppe eesmärkide saavutamine toimub mängu ja tegevuste (lasteaed) ja erinevate õppeainete (põhikool) kaudu. Keskhariduse tasemel on soovitav käsitleda ettevõtlusõpet eraldi õppeainena, et lisaks ettevõtlikkuse kujundamisele pakkuda noortele teadmisi ja oskusi oma ideede teaostamiseks – mida, kellele ja kuidas teha.

Joonis1. Ettevõtlusõppe sisumudel lähtuvalt õppija vanusest

Kiiresti muutuvas maailmas tuleb osata leida lahendusi ja tahta edasi minna ka siis, kui lihtsam on paigale jääda ja teisi oma hädas süüdistada. Iga inimese ettevõtlik hoiak muutub oma eluga hakkamasaamise ja ühiskonna jätkusuutlikkuse seisukohalt järjest olulisemaks. Seepärast on õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamine ja ettevõtlusõppe sidustamine õppekavadesse oluline kõikidel haridustasemetel, alates alusharidusest.

 

 

Haridus- ja Noorteamet